Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Plățile bancare electronice. Organizarea și dezvoltarea - ID:02563 - Volum 65 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PLĂȚILE BANCARE ELECTRONICE

1.1. Conceptul și esența sistemului de plăți electronice

1.2. Canale clasice şi alternative utilizate înplăţile bancare electronice

1.3. Cardul bancar în cadrul sistemului de plăți electronice

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ORGANIZĂRII SISTEMULUI DE PLĂȚI BANCARE ELECTRONICE LA BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA

2.1. Organizarea activității cu carduri în cadrul băncii

2.2. Analiza operațiunilor prin carduri bancare și factorii de influență

2.3. Modalităţi de diminuare a riscurilor apărute în sistemul de plăţi electronice prin carduri bancare

 

CAPITOLUL III. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PLĂȚI ELECTRONICE BANCARE

3.1. Metode de eficientizare a plăţilor prin carduri la banca BC „Moldova Agroindbank” SA

3.2. Perspectivele dezvoltării operațiunilor cu carduri

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Sistemul de plăți - ID:02562 - Volum 52 pagini

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți 4
1.1. Sistemul de plăţi, concept, modalităţi şi instrumente. 5
1.1.1. Conceptul de sistem de plăţi 5
1.1.2. Modalităţi şi instrumente de plată. 6
1.2.  Inovaţia tehnologică şi plăţile electronice. 11
1.2.1.  Conceptul de plăţi electronice. 12
1.2.2. Instrumente electronice de plată. 14
 
Cap 2 Tipuri şi caracteristici ale canalelor alternative de plăţi electronice. 17
2.1.  Caracteristici ale sistemelor de plăţi prin carduri 17
2.2.  Trăsăturile transferurilor electronice de fonduri 19
2.3. Alte canale de plăţi electronice. 23
 
Cap 3 Particularităţi ale plăţilor electronice în România. 26
3.1.  Caracteristici ale sistemelor de plăţi prin carduri în România. 28
3.2. Trăsăturile transferurilor electronice de fonduri în România. 36
3.3. Alte canale de plăţi electronice în România. 40
 
Concluzii 48
Bibliografie. 51
Listă figuri

Teza de licenta - Particularitățile decontărilor între agenții economici în valută străină - ID:02561 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND DECONTĂRILE ÎNTRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

1.1. Conceptul și esența operațiunilor de decontări în cadrul băncilor

1.2. Metode și tehnici de efectuare a operațiunilor de decontări în valută străină

1.3. Riscuri generate de operațiunile de decontare între agenții economici

 

CAPITOLUL II. ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE DECONTĂRI ÎN SISTEMUL BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA

2.1. Mecanismele funcționării instrumentelor de plată utilizate în cadrul băncilor comerciale

2.2. Evoluția și dinamica operațiunilor de decontări cu instrumente de plată în valută

2.3. Eficienţa modalităţilor de plată internaţionale şi evidenţierea problemelor utilizării acestora

 

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII DE DECONTARE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ ÎN CADRUL VICTORIABANK S.A.

3.1. Organizarea și gestiunea activității de decontare în cadrul Victoriabank S.A.

3.2. Analiza operaţiilor valutare efectuate de S.A. "Victoriabank”. Structura dinamică

3.3. Perfecționarea mecanismului de decontări în cadrul bănciiS.A. "Victoriabank”

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de an - Operaţiunile de decontări în activitatea bancară - ID:02560 - Volum 15 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: OPERAŢIUNILE DE DECONTĂRI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

1.1.Organizarea plăţilor şi încasărilor fără numerar

1.2.Operaţiunile de încasări şi plăţi fără numerar prin intermediul ordinului de plată (OP)

1.3.Decontarile bancare prin intermediul cecului

1.4.Cambia şi biletul la ordin – instumente utilizate în operaţiunile de încasări şi plăţi bancare

1.5.Decontările electronice

 

CAPITOLUL 2: STUDIU DE CAZ – BCR

1.1.Prezentare

1.2.Pachetul Cont Curent BCR

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Instrumente de Plata Utilizate in Cadrul Decontarilor - ID:02559 - Volum 90 pagini

Introducere .........5

 

CAP.I. Sistemul bancar şi operaţiunile de decontări.....................7

1.1 Banca. Concept. Rolul băncii în economie....................................................7

1.2 Definiţia operaţiunilor de decontări. Modalităţi de efectuare.......................8

1.3 Contabilitatea decontărilor interbancare........................................................9

1.4 Contabilitatea decontărilor intrabancare.......................................................12

 

CAP.II. Ordinul de plată.............................................................................13

2.1 Definiţie. Conţinutul ordinului de plată...................................................13

2.1.1 Menţiuni obligatorii.............................................................................15

2.2 Obligaţiile părţilor implicate în circuitul ordinului de plată ........................15

2.3 Transferul de credit..............................................................................17

2.3.1 Definiţie. Trăsături.............................................................................17

2.3.2 Soluţionarea transferurilor- credit nefinalizate, eronate, întârziate....18

2.3.3 Finalizarea transferului credit.............................................................19

 

CAP.III.Cambia........................................................................................20

3.1 Definiţie. Rolul cambiei.Formele cambiei................................................20

3.2 Menţiuni obligatorii................................................................................21

3.3 Procesul cambial...................................................................................22

3.4Girul.....................................................................................................23

3.4.1 Concept general.Tipuri de gir............................................................23

3.4.2 Rolul societăţii bancare în procesul de girare....................................25

3.5 Acceptarea cambiei...............................................................................26

3.6 Avalul...................................................................................................28

3.7 Scadenţa, plata cambiei.........................................................................29

3.8 Regresul în caz de neacceptare sau neplată. Protestul.............................30

3.9 Executarea silită a cambiei.....................................................................32

3.10Anularea, înlocuirea cambiei.................................................................33

3.11 Biletul la ordin.....................................................................................34

 

CAP.IV. Cecul..........................................................................................36

4.1 Definiţie. Circuitul cecului. Menţiuni obligatorii.........................................36

4.2 Tipuri de cecuri....................................................................................39

4.3Girul……………………………………………………..………………...40

4.4 Avalul……………………………………………………………………....42

4.5 Plata...............................................................................................................43

4.6 Regresul şi protestul...............................................................................…...45

4.7 Anularea, înlocuirea cecului..........................................................................47

 

CAP.V. Cardul...........................................................................49

5.1Definiţie.Caracteristici.Tipuri de carduri……………………….....………..49

5.2 Decontarea interbancară şi intrabancară a tranzacţiilor cu carduri.................52

5.3 Emiterea şi acceptarea cardurilor bancare.......................................................53

5.4 Mentenanţa cardurilor.....................................................................................56

5.5 Facilitatea de ieşire în descoperit de cont.......................................................56

CAP.VI. Studiul de caz privind derularea operaţiunilor de decontări cu ajutorul instrumentelor de plată la Raiffeisen Bank Topliţa.....60

6.1 Prezentarea societăţii Adritex S.R.L................................................................60

6.2 Plata unei facturi cu ajutorul biletului la ordin........................................…....63

6.3 Plata unei facturi cu ajutorul cecului................................................................71

6.4 Plata unei facturi cu ajutorul ordinului de plată...............................................77

Concluzii..............................................................................................................................83

Bibliografie...........................................................................................................................86

Teza de curs - Activitatea bancară - ID:02558 - Volum 60 pagini

Tema 1. Introducere. Aspectele organizării activităţii bancare. 4
1.1. Esenţa şi apariţia serviciilor bancare. 4
1.2. Funcţiile şi rolul băncilor în dezvoltarea economiei 7
1.3. Tipuri de bănci şi de sisteme bancare. 9
1.4. Dezvoltarea şi structura sistemului bancar al Republicii Moldova. 11
 
Tema 2. Banca Centrală. 13
2.1. Aspectul juridic al statutului băncilor centrale. Esenţa şi particularităţile lor 13
2.2. Funcţiile băncilor centrale. 14
2.3. Activitatea BNM.. 15
2.4. Obiectivele şi funcţiile BNM.. 17
2.5. Administrarea şi principalele direcţii de activitate ale BNM.. 18
 
Tema 3. Banca comerciala-verigă de baza a sistemului bancar. 20
3.1. Băncile comerciale în condiţiile economiei naţionale. 20
3.2. Procedura de organizare a băncilor comerciale. 23
3.3. Organele de administrare ale băncilor comerciale. 24
3.4. Direcţiile de activitate ale băncilor comerciale. 25
 
Tema 4. Resursele bancare. 27
4.1. Resursele proprii ale băncilor comerciale. 27
4.2. Resursele atrase ale băncilor comerciale. 29
 
Tema 5. Organizarea plăţilor în bănci comerciale. 32
5.1. Tipuri şi particularităţi ale conturilor bancare. 32
5.2. Gestionarea conturilor bancare in lei şi în valută. 33
5.3. Organizarea serviciilor de casa şi fără numerar 33
 
Tema 6. Activitatea de creditare a băncilor comerciale. 35
6.1. Particularităţile şi funcţiile creditului bancar 35
6.2. Condiţiile de întocmire a contractului de credit 36
6.3. Etapele de acordare a creditului 39
 
Tema 7. Gajul şi formele lui 41
7.1. Esenţa şi importanţa gajului 41
7.2. Particularităţile tipurilor de gaj 42
 
Tema 8. Garanţiile bancare. 45
8.1. Esenţa garanţiilor bancare. 45
8.2. Conţinutul garanţiilor bancare. 46
8.3. Particularităţile garanţiilor bancare. 48
 
Tema 9. Leasing-ul şi factoring-ul – forme specifice de credit 50
9.1. Conţinutul şi formele leasingu-lui 50
9.2. Etapele şi riscurile operaţiunilor de leasing. 51
9.3. Esenţa şi specificul factoring-ului 52
 
Tema 10. 54
Tema 11. 55
Tema 12. 56
Tema 13. Operaţiunile băncilor comerciale în valută. 57
13.1. Conturi în valută şi operaţiuni pe piaţa valutară. 57
13.2. Credite în valută acordate de băncile comerciale  60

Teza de an - Sisteme de I-plati in Republica Moldova - ID:02557 - Volum 18 pagini

1.Bazele sistemelor de i-plati …………………2

2.Caracteristicile sistemelor de i-plăţi ………5

3.Tipurile și tehnologia sistemelor de i-plati în Republica Moldova ……8

4.Avantajele şi dezavantajele sistemelor de i-plăţi …………14

5.Concluzii ……………………………………………15

 

Literatura consultată

Teza de licenta - Gestionarea datoriei externe a Republicii Moldova - ID:02556 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE.........3

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA DATORIEI EXTERNE DE STAT.......6

1.1. Conceptul și esența gestiunii datoriei externe...........................................................................6

1.2. Clasificarea indicatorilor de evaluare a datoriei externe de stat.............................................12

1.3. Organizarea gestiunii datoriei externe....................................................................................18

 

CAPITOLUL II. ANALIZA GESTIONĂRII DATORIEI EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA........25

2.1. Reglementarea cadrului normativ privind datoria externă.................................................25

2.2. Analiza evoluției structurii datoriei externe a Republicii Moldova.......................................30

2.3. Gestionarea și restructurarea datoriei externe de stat.....................................................38

 

CAPITOLUL III. PERSPECTIVE DE GESTIONARE A DATORIEI EXTERNE DE STAT ÎN CONTEXTUL ACTUAL .......43

3.1. Analiza experienţei internaţionale privind politica de gestiune a datoriei externe ...............43

3.2. Previziuni și prognoze privind datoria externă a Republicii Moldova...................................49

3.3. Căi și modalități de gestiune și administrare a datoriei externe ........................................52

 

CONCLUZII..........................................................................................................................56

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................59

ANEXE.........................................................................................................................................61

Raport anual - Structura financiară, riscul şi optimizarea procesului de constituire, utilizare a capitalurilor întreprinderii Abilitate Agro SRL - ID:02555 - Volum 40 pagini

Introducere..........3

 

Capitolul 1. Structura financiară a întreprinderii..........4

1.1 Conţinutul structurii financiare a întreprinderii.......4

1.2 Criterii de alegere a structurii financiare şi constituirea capitalului social al întreprinderii.......10

 

Capitolul 2. Analiza structurii financiare a întreprinderii şi metoda de constituire, utilizare a capitalului întreprinderii...17

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii.....................................................18

2.2 Analiza situaţiei patrimoniale......................................................................18

2.3 Analiza surselor de finanţare.......................................................................23

2.4 Analiza echilibrului financiar......................................................................29

2.5 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii...............................................................32

2.6 Analiza gestiunii financiare..........................................................................33

2.7 Analiza rezultatului financiar şi rentabilităţii............................................34

2.8 Determinarea părţilor forte şi părţilor slabe a activităţii întreprinderii în baza analizei efectuate......37

 

Capitolul 3. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii SRL „Abilitate Agro”

3.1 Diagnosticul şi aprecierea potenţialului financiar a întreprinderii..........39

 

Bibliografie................................................................40

Teza de licenta - Surse exogene de finantare a intreprinderilor - ID:02554 - Volum 62 pagini

Declaraţia pe propria răspundere.........4
INTRODUCERE.. 4
 
Capitolul I. BAZELE TEORETICE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII
1.1. Conținutul politicii de finanțare la întreprindere.
1.2. Particularități privind modalitățile de finanțare  la nivelul întreprinderii
 
Capitolul II. REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE EXOGENĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ”........”.
2.1. Analiza surselor endogene și exogene de finanțare a întreprinderii ”........”
2.2. Aplicarea criteriilor de formare a structurii financiare optime la întreprindere ”........”
 
Capitolul III. POSIBILITĂȚI DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Problemele privind finanțarea exogenă a întreprinderilor
3.2. Soluții optime de finanțare exogenă a întreprinderilor
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Politica de autofinantare si problemele asigurarii echilibrului financiar la intreprindere - ID:02553 - Volum 60 pagini

Introducere.......3

 

I. Abordări teoretico-metodologice privind echilibrul financiar şi autofinanţarea

1.1. Concept de echilibru financiar şi formele de manifestare ale acestuia........6

1.2. Politica de autofinanţare a întreprinderii şi factorii de incidenţă asupra autofinanţării.....13

1.3. Corelaţia dintre echilibrul financiar şi autofinanţare.........20

 

II. Analiza capacităţii de autofinanţare a întreprinderii şi de asigurare a echilibrului financiar

2.1. Analiza surselor de finanţare şi a capacităţii de autofinanţare.......23

2.2. Analiza corelaţiei dintre necesarul de finanţare şi posibilităţile de acoperire.......32

2.3. Analiza eficienţei utilizării resurselor financiare ale întreprinderii......42

 

III. Optimizarea mecanismului de finanţare a întreprinderii în vederea eficientizării politicii de autofinanţare şi asigurării echilibrului financiar

3.1. Teorii şi concepţii privind formarea unei structuri financiare optime.......44

3.2. Unele direcţii de majorare a autofinanţării întreprinderilor şi de asigurare a echilibrului financiar.....54

 

Concluzii şi recomandări.......58

Bibliografie

Teza de licenta - Analiza echilibrului financiar pe termen scurt a intreprinderii - ID:02552 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ECHILIBRUL FINANCIAR -ELEMENT DE REFLECTARE A UNEI GESTIUNI FINANCIARE EFICIENTE

1.1. Definirea și formele de manifestare a echilibrului financiar al întreprinderii

1.2. Teorii privind echilibrul financiar al întreprinderii

1.3. Indicatorii echilibrului financiar al întreprinderii

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ASIGURĂRII ECHILIBRULUI FINANCIAR PE TERMEN SCURT AL ÎNTREPRINDERII

2.1. Modalități de asigurare a echilibrului financiar pe termen scurt

2.2. Analiza surselor de finanțare pe termen scurt al întreprinderii

2.3. Analiza eficienţei utilizării resurselor financiare ale întreprinderii

 

CAPITOLUL III. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE TERMEN SCURT AL ÎNTREPRINDERII VIOTOP SRL

2.1. Caracteristica generală a întreprinderii Viotop SRL

2.2. Analiza indicatorilor de echilibru financiar pe termen scurt al întreprinderii

2.3. Analiza echilibrului financiar pe baza ratelor de structură și finanțare pe termen scurt

2.4. Direcții și căi de îmbunătățire a echilibrului financiar al întreprinderii

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de an - Analiza pozitiei financiare si echilibrul financiar al intreprinderii - ID:02551 - Volum 41 pagini

I. BILANŢUL - ELEMENT DE REFLECTARE A ECHILIBRULUI FINANCIAR

 

II. INDICATORII ECHILIBRULUI FINANCIAR

2.1. FONDUL DE RULMENT 

2.2. NECESARUL DE FOND DE RULMENT

2.3. TREZORERIA NETĂ

 

III ANALIZA PERFORMANTELOR FINANCIARE

3.1. SOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE

3.2. CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

 

IV. ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE

4.1. TABLOUL UTILIZARILOR SI RESURSELOR 

4.2. TABLOUL CASH-FLOW-URILOR 

4.3. CASH-FLOW-URI UTILIZATE PENTRU EVALUAREA FIRMEI

4.4. ESTIMAREA VALORII INTREPRINDERII PRIN APLICAREA METODEI DE ACTUALIZARE

4.5 ANALIZA RATELOR DE LICHIDITATE

 

STUDIU DE CAZ PE SC.......

1 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA BILANŢULUI

2. ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE

3. ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 

VII. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Analiza metodelor de diminuare a creditelor neperformante ale băncii - ID:02550 - Volum 40 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE NEPERFORMANTE

1.1. Elementele și trăsăturile creditelor bancare

1.2. Abordări conceptuale și factorii apariției creditelor neperformante

1.3. Indicatori și criterii de evaluare a calității creditelor bancare

 

CAPITOLUL II. METODE DE DIMINUARE A CREDITELOR NEPERFORMANTE ALE BĂNCII

2.1. Reglementarea şi supravegherea procesului de creditare bancară în Republica Moldova

2.2. Metode de recuperare a creditelor neperformante din portofoliul de credite al băncii

2.3. Căi și modalități de diminuare a creditelor neperformante ale băncii

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Raport de practică la întreprinderea Adi Studio SRL - ID:02549 - Volum 31 pagini

INTRODUCERE......2

 

CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII........4

 

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ENTITĂȚII "ADI Studio” S.R.L……7

2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului..........7

2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare......11

2.3. Evaluarea gestiunii financiare...........................................................................15

2.4. Analiza lichidităţii.............................................................................................19

2.5. Analiza profitabilităţii.......................................................................................26

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI........29

ANEXE

Teza de licenta - Bugetul de stat – veriga de baza a sistemului financiar si aspectele acestuia in Republica Moldova - ID:02548 - Volum 62 pagini

Lista abrevierilor

INTRODUCЕRЕ

 

CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ GЕNЕRALЕ PRIVIND FUNCȚIONARЕA SISTЕMULUI FINANCIAR

1.1. Dеlimitări concеptualе privind sistеmul financiar și componеntеlе salе

1.2. Tipuri dе sistеmе financiarе și funcțiilе lor

1.3. Practica intеrnațională în armonizarеa funționării sistеmеlor financiarе

 

CAPITOLUL II. ЕVOLUȚIA ȘI PЕRFORMANȚЕLЕ BUGЕTULUI DЕ STAT AL RЕPUBLICII MOLDOVA

2.1. Rеglеmеntarеa juridică a sistеmului bugеtar în Rеpublica Moldova

2.2. Analiza еvoluțiеi și formării bugеtului dе stat

2.3. Efectele deficitului bugetar asupra economiei țării: metode de determinare și de acoperire a acestuia

 

CAPITOLUL III. PROBLЕMЕLЕ ACTUALЕ ALЕ SISTЕMULUI BUGЕTAR ȘI CĂILЕ LOR DЕ SOLUȚIONARЕ

3.1. Rolul bugеtului dе stat în cadrul problеmеlor еconomicе actualе

3.2. Stratеgii financiarе în scopul optimizării bugеtului dе stat al Rеpublicii Moldova

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIЕ

ANЕXЕ

Teza de an - Supravegherea Sistemului Financiar din UE - ID:02547 - Volum 30 pagini

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FINANCIAR – STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE.. 1
1.1. Structura sistemului financiar european. 2
1.2. Funcțiile sistemului financiar și implicațiile acestora. 3
 
CAPITOLUL 2. CADRUL INSTITUȚIONAL DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN.. 6
2.1. Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul 6
2.2. Banca Centrală Europeană. 7
2.3. Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor economice. 8
 
CAPITOLUL 3. SUPRAVEGHEREA SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN ÎN CONDIȚIILE DE CRIZĂ ECONOMICĂ.. 13
3.2. Supravegherea macroprudențială. 13
3.2.1. Soluții de îmbunătățire a supravegherii macroprudențiale vegherii macroprudențiale. 13
3.2.2. Comitetul European pentru Risc Sistemic. 15
3.3. Supravegherea microprudențială. 20
3.3.1. Sistemul European de Supraveghere Financiară (SESF) 20
3.3.2. Autoritățile Europene de Supraveghere. 22
 
CONCLUZII. 29
BIBLIOGRAFIE  30

Teza de licenta - Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - ID:02546 - Volum 65 pagini

Introducere

 

I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL BUGETAR

1.1. Apariţia şi evoluţia istorică a sistemului bugetar

1.2. Baza legislativă a sistemului bugetar şi a procesului bugetar

1.3. Concept, funcţii şi conţinut privind bugetul de stat

 

II. ANALIZA STRUCTURII ŞI A CONŢINUTULUI BUGETULUI DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Fazele şi trăsăturile procesului bugetar

2.2 Analiza surselor de constituire a veniturilor bugetare

2.3 Direcţiile de repartizare a cheltuielilor bugetului stat

 

III. PROBLEMELE ACTUALE ALE SISTEMULUI BUGETAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI CĂILE DE SOLUŢIONARE A LOR

3.1 Obiectivele politicii bugetar-fiscale în Republica Moldova pentru anii 2008-2010 

3.2. Determinarea şi evaluarea nivelului echilibrului / dezechilibrului financiar al sistemului bugetar din Republica Moldova

3.3. Sistemul bugetar în statele contemporane

 

Concluzii

Bibliografie

Teza de licenta - Bugetul de stat si sistemul bugetar in Republica Moldova - ID: 02545 - Volum 64 pagini

Introducere

 

I. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND BUGETUL DE STAT

1.1 Buget – concept, conţinut, funcţii

1.2. Baza legislativă a sistemului bugetar şi a procesului bugetar

1.3 Fazele şi trăsăturile procesului bugetar în Republica Moldova

 

II. ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE PRIVIND VENITURILE ŞI CHELTUIELILE BUGETULUI DE STAT

2.1 Analiza surselor de formare a veniturilor bugetului de stat

2.2 Direcţiile de repartizare a cheltuielilor bugetuluide stat

2.3. Determinarea şi evaluarea metodele de acoperire a deficitului bugetar asupra economiei ţării

 

III. PROBLEMELE ACTUALE ALE SISTEMULUI BUGETAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI CĂILE DE SOLUŢIONARE A LOR

3.3. Rolul bugetului de stat în cadrul circuitului economic.

3.2 Etapele procesului bugetar şi particularităţile lui în Republica Moldova

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

 

 

 

Teza de an - Analiza segmentelor pietei valutare din Republica Moldova - ID:02544 - Volum 34 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FUNCȚIONAREA PIEȚEI VALUTARE

1.1.Conceptul și definiții privindfuncționarea pieței valutare

1.2. Clasificarea operațiunilor pe piața valutară

1.3. Participanții la piața valutară

 

CAPITOLUL II. ANALIZA SEGMENTELOR PIEȚEI VALUTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Cadrul de reglementare a pieței valutare din Republica Moldova

2.2. Analiza pieței valutare din Republica Moldova

2.3. Căi și modalități de dezvoltare a pieței valutare în condițiile existente

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe