Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de an - Публичные выступления политических лидеров Республики Молдова - ID:03345 - Volum 29 pagini

Введение………3

Глава 1 Общие понятия о публичных выступлениях политических деятелей……6

1.1 Понятие и специфика публичной речи
1.2 Особенности и виды публичных выступлений

Глава 2 Политические выступления лидеров Республики Молдова: характеристика и анализ
2.1 Стилистические особенности посланий политических деятелей Республики Молдова
2.2. Применение ораторских инструментов молдавских политических лидеров в публичных выступлениях
 
Заключение
Список использованной литературы

Teza de doctor - Securitatea nationala a Republicii Moldova in contextul democratizarii societatii - ID:03343 - Volum 146 pagini

ADNOTARE (în limbile română, rusă și engleză)  5
LISTA ABREVIERILOR    8
INTRODUCERE  9

I. REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII PROBLEMATICII SECURITĂŢII NAŢIONALE 23
1.1. Securitatea națională în abordare politologică  23
1.2. Interpretarea securității naţionale în contextul democratizarii societăţii  32
1.3. Emergenţa problematicii securităţii informaţionale în cadrul devenirii societăţii informaţionale 40
1.4. Oportunităţile cercetării securităţii informaţionale din perspectiva multidimensională  46
1.5. Concluzii la Capitolul I  51
 
II. AMENINŢĂRI ŞI RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 54
2.1. Structura ameninţărilor la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova 54
2.2. Impactul factorilor interni asupra securităţii naționale a Republicii Moldova 65
2.3. Influenţa factorilor externi asupra securităţii naționale a Republicii Moldova  69
2.4. Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al Republicii Moldova 77
2.5. Concluzii la Capitolul II  94

III. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIETALE: MECANISME ŞI SOLUŢII 96
3.1. Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova 96
3.2. Consolidarea securităţii naţionale a statului: implicarea factorului informaţional 102
3.3. Rolul mass-mediei în situaţii de criză  109
3.4. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice  114
3.5. Concluzii la Capitolul III  121
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  123
BIBLIOGRAFIE  128

Teza de licenta - Problemele actuale a politicii externe a RM după semnarea acordului de asociere cu UE - ID:03342 - Volum 77 pagini

LISTA ABREVIERILOR.......3
ADNOTARE (în limba română, engleză, rusă).......4
INTRODUCERE......7 
 
I. Aspecte istoriografice şi delimitări teoretice privind politica externă a RM în contextul Acordului de Asociere....12

1.1 Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova în cadrul integrării europene: studiu istoriografic......12
1.2 Сonсерtul dе роlitiсă еxtеrnă: еvоluţii şi рriоrităţi........19
1.3 Acţiunile de politică externă a Republicii Moldova în contextul semnării Acordului de Asociere cu UE.....27
1.4 Concluzii la Capitolul I.......33 
 
II. Impactul semnării Acordului de Ascociere cu UE asupra priorităţilor politicii externe a Republicii Moldova.....34
2.1 Provocări şi perspective pentru comerţul extern al Republicii Moldova..... 34
2.2 Рrоblеmа dереndеnţеi еnеrgеtiсе şi сăutаrеа nоilor sursе dе еnеrgiе.....40
2.3 Contribuţia Uniunii Europene în reglementarea conflictului trаnsnistrеаn.. 53
2.4 Concluzii la Capitolul II......67
 
CONCLUZII Şi RECOMANDĂRI ......70
BIBLIOGRAFIE.............................73
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 77

Teza de licenta - Evolutia relatiilor economice dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana in perioada 2005-2015 - ID:03341 - Volum 71 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE CU PRIVIRE LA RELAȚIILE ECONOMICE INTERNAȚIONALE

1.1. Conținutul, formele de manifestare și rolul relațiilor economice internaționale
1.2. Bilaterismul și multilaterismul în relațiile economice internaționale
 
CAPITOLUL II. STABILIREA ȘI EVOLUȚIA RELAȚIILOR ECONOMICE ȘI POLITICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Repere istorice și evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
2.2. Analiza relațiilor comerciale externe dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova 
 
CAPITOLUL III. RELAȚIILE ECONOMICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN PERIOADA 2005-2015
3.1. Rolul comerțului exterior cu UE în creșterea economică a Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
3.2. Politica investițională a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: realizări, probleme, perspective
3.3. Relațiile Republicii Moldova cu instituțiile financiare ale Uniunii Europene
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Relatiile externe ale UE cu Republica Moldova - ID:03340 - Volum 47 pagini

Introducere 2
 
Capitolul I Dilema Prizonierului și Republica Moldova 3
1.1. Dilema prizonierului în cazul Republicii Moldova 3
1.2. Moldova- țară vecină a Uniunii Europene 5
1.3. Un conflict înghețat aproape de granițele UE : Transnistria 6
1.4. Economia Republicii Moldova 8
 
Capitolul II Relațiile Comerciale ale Republicii Moldova cu UE și CSI 11
2.1. Importurile și Exporturile Moldovei în UE în comparație cu cele în CSI 12
2.2. Importurile și exporturile Moldovei în UE pe grupe de mărfuri pentru perioada 2007-2009 14
2.3. Relațiile Comerciale ale Republicii Moldova cu România 19
 
Capitolul III Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană 21
3.1 Istoricul Relațiilor 21
3.2 Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate 26
3.2.1 Crearea Politicii Europene de Vecinătate 26
3.2.2 Elementele definitorii ale Politicii Europene de Vecinătate 27
3.2.3 Progresele realizate de Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinăte 28
3.3 Reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova 30
3.4 România- avocatul Republicii Moldova în Uniunea Europeană 31
3.5 Perspectivele Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic 33
3.5.1 Ce este Parteneriatul Estic ? 33
3.5.2 Moldova și Parteneriatul Estic 34
 
Capitolul IV Asistența acordată de UE Republicii Moldova 37
4.1 Asistența financiară a UE pentru Moldova 37
4.2 Misiunea Uniunii Europene de Asistență la frontieră 39
 
Concluzii și recomandări 41
Bibliografie 44
Tabele și Anexe 48

Teza de an - Politica comercială a Republicii Moldova - Strategia, ZLSAC și Uniunea Vamală - ID:03339 - Volum 24 pagini

1 Introducere 1
 
2 Status quo-ul comerțului Republicii Moldova cu alți parteneri comerciali 2
2.1 Comerțul extern dintre Moldova și UE 2
2.2 Comerțul dintre Moldova și țările CSI 4
 
3 Obiectivele comerciale ale Republicii Moldova și opțiunile de integrare regională 8
3.1 Obiectivele strategice ale politicii comerciale ale Republicii Moldova 8
3.2 Uniunea Vamală cu Rusia, Belarus și Kazahstan 9
3.3 ZLSAC cu Uniunea Europeană 11
 
4 Compararea ZLSAC și UV în ceea ce privește impactul lor asupra obiectivelor vaste ale politicii economice a Republicii Moldova 14
4.1 Evaluarea ZLSAC cu UE 14
4.2 Evaluarea Uniunii Vamale cu Rusia, Belarus și Kazahstan 15
 
5 Concluzii și perspective 18
Referințe 19

Teza de licenta - Impactul politicii tarifare și netarifare asupra comerțului exterior al RM - ID:03337 - Volum 82 pagini

Introducere……….3  

Cap. I. Prevederi generale cu privire la politicile comerciale

1.1 Conceptul și trăsăturile de ordin general ale politicilor comerciale……7
1.2 Instrumentele de politică comercială tarifară …………14
1.3 Instrumentele de politică comercială netarifară ………22
 
Cap. II. Impactul politicii tarifare asupra comerțului extern al RM
2.1 Aspecte doctrinare și legislative privind reglementarea tarifară în comerțul extern al RM…28
2.2 Instrumentele principale de realizare a reglementării tarifare în RM ………34
2.3 Determinarea țării de orgine ca component a politicii tarifare a RM…………43
 
Cap. III Politica netarifară în contextul comerțului extern al RM
3.1 Prevederi de ordin general cu privire la politica netarifară a RM………52
3.2 Barierele netarifare utilizate în comerțul extern al RM……56
3.3 Reglementarea netarifară prin cotare şi licenţiere a activităţii comerciale externe…62
 
Concluzii…..…69
Bibliografie…..……71 
Anexe………75

Teza de licenta - Comparative analysis of economic performances of the developing countries from Asia in the period from 2005 to 2015 - ID:03336 - Volum 63 pagini

List of acronims
Introduction 
 
CHAPTER I. THEORETICAL CONCEPTS REGARDING DEVELOPING COUNTRIES

1.1. Definition of developing countries
1.2. Classification of developing countries
1.3. Common features of developing countries and factor’s influence to development of countries 
 
CHAPTER II. ECONOMIC COMPARITIVE ANALYSIS OF ASIAN COUNTRIES
2.1. Comparative analysis of main macroeconomic indicators
2.2. Analysis of social and financial macroeconomic indicators
2.3. Comparative analysis of trade and investments indicators 
 
CHAPTER III. COMPARISON ANALYSIS WITH THE REPUBLIC OF MOLDOVA
3.1. Economic situation in the Republic Moldova
3.2. Comparison of economic situation of developing countries in Asia and Republic of Moldova
3.3. Economic relation of the Republic of Moldova and developing countries in Asia
 
Conclusions
Bibliography
Appendix

Teza de licenta - Sharing the Growth Dividend Analysis of Inequality in Asia - ID:03335 - Volum 57 pagini

I. Introduction .........................................................................4
II. Literature Review ...............................................................5
III. Data Issues ......................................................................7
IV. Stylized Facts .....................................................................8

A. Evolution of Income Inequality in Asia .................................8
B. Inclusiveness of Growth in Asia ...........................................13
C. Inequality of Opportunities in Asia .......................................14
V. Drivers of Inequality ............................................................17
A. Empirical Framework ...........................................................17
B. Results ...............................................................................20
C. The Role of Labor Share .....................................................27
 
VI. Case Studies ..................................................................29
A. Understanding Rising Inequalities in India and China .............29
B. What Explains Declining Inequality in Malaysia, Philippines, and Thailand? ......32
 
VII. Concluding Remarks and Policy Implications ......................34

Teza de an - Peculiarities of economic growth in developed countries at the end of XX – beginning of XXI century - ID:03334 - Volum 32 pagini

Introduction
 
Chapter 1. Economic growth and indexes of the industrialized countries

1.1 Economic growth: benefits and costs
1.2 Characteristics of economic developed countries
1.2.1 Total Real GDP
1.2.2 GDP/GNP per capita
1.2.3 Sectoral structure of the economy
1.2.4 The level and quality of life
1.2.5 Measures of economic performance  

Chapter 2. Classification of developed countries
2.1 The definition of economic developed countries
2.2 The division of countries
2.2.1 "The group of seven”
2.2.2 The European Union
2.2.3 The organization for economic cooperation and development 
 
Chapter 3. Industrialized countries: distinctive features and its ways of development
3.1 The distinctive features of the developed countries
3.2 Developed countries at the beginning of XXI century
3.3 Development prospects of the developed countries 
 
Conclusion
Bibliography

Teza de licenta - Prezenta militara rusa in spatiul post-sovietic - ID:03333 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE……………3 
 
Capitolul I. INTERESELE MOSCOVEI ÎN SPAȚIUL POST-SOVIETIC

I.1. Implicarea militară a Kremlinului în conflictele post-sovietice ………6
I.2. Analiza politicii Kremlinului prin bazele militare ruse în spațiul post-sovietic ca experiență de cercetare în cadrul studiilor de licență …15
  
Capitolul II. BAZELE MILITARE RUSE ÎN STATELE POST-SOVIETICE
II.1. Contextul creării și consolidării bazelor militare ruse în statele post-sovietice ……..21
II.2. Bazele militare ruse din Caucazul de Sud: Cazul Armeniei și Georgiei………………27
II.3. Flota militară rusă din Crimeea: de la arendarea la anexarea teritoriului…………….34
 
Capitolul III. PREZENȚA MILITARĂ RUSĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
III.1. Evoluția staționării trupelor militare ruse în raioanele de est ale RM ………………41
III.2. Impactul prezenței militare ruse asupra politicii interne și externe a RM ………….50 
 
CONCLUZII……………57 
BIBLIOGRAFIE ………60

Teza de doctor - Impactul globalizării asupra susțenabilității întreprinderilor mici și mijlocii - ID:03332 - Volum 169 pagini

ADNOTARE.......................5
LISTA ABREVIERILOR.......8
INTRODUCERE.................9
 
1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND GLOBALIZAREA ŞI IMPACTUL ASUPRA SUSTENABILITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.....17
1.1. Dimensiunile şi caracteristicile globalizării, impactul ei asupra IMM......17
1.2. Evoluţia globalizării. Implicaţiile asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii………28
1.3. Implicaţiile globalizării la nivel macroeconomic ………………….................37
1.4. Concluzii la capitolul 1 ....................................................................54
 
2. INFLUENŢA GLOBALIZĂRII ASUPRA COMPORTAMENTULUI ŞI SUSTENABILITĂŢII ORGANIZAŢIILOR DE TIP ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII....56
2.1. Categoria economică a organizaţiilor de tip întreprinderi mici şi mijlocii în Republica Moldova, sustenabilitatea şi particularităţile culturii organizaţionale a acestora.....56
2.2. Strategiile organizaţiilor de tip întreprinderi mici şi mijlocii într-un mediu global. Parteneriatele strategice şi rolul acestora în asigurarea sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.....66
2.3. Aplicarea principiilor privind responsabilitatea socială în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, premisă a sustenabilităţii acestora.....76
2.4. Concluzii la capitolul 2 .......86
 
3. IMPACTUL FENOMENULUI GLOBALIZĂRII ASUPRA SUSTENABILITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA ..88
3.1. Proiectarea cercetării referitoare la impactul globalizării asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova din perspectiva dezvoltării sustenabile ......88
3.2. Prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor rezultate în urma cercetării........94
3.3. Utilizarea rezultatelor cercetării pentru dezvoltarea şi implementarea unui program de măsuri la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova......108
3.4. Concluzii la capitolul 3 ...........125
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ...............127
BIBLIOGRAFIE........................................................131
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII...........144
CURRICULUM VITAE ..............................................145
ANEXE ..................................................................148

Teza de licenta - The effectiveness in the organization and activity of international air cargo transport. Case study Republic of Moldova and other countries - ID:03331 - Volum 68 pagini

Introduction 
 
CHAPTER I. AIR TRANSPORT AS A MAJOR COMPONENT OF INTERNATIONAL TRANSPORT

1.1. Theoretical overview in the development of air transport
1.2. The economic importance of air transport
1.3. Specifics and stakeholders in aviation industry
 
CHAPTER II. THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF INTERNATIONAL AIR CARGO TRANSPORT
2.1. The evolving characteristics of air cargo transport
2.2. Regulation of international air cargo services
2.3. Major players on air cargo market
2.4. Impact of air cargo transport on economic development 
 
CHAPTER III. CASE STUDY. FEATURES OF AIR CARGO TRANSPORT IN REPUBLIC OF MOLDOVA AND OTHER COUNTRIES 
3.1. Organization of air cargo transport in the Republic of Moldova 
3.2. Air cargo analysis in the European Union 
3.3. Activity of air cargo transportation in Russia 
3.4. Future developments regarding the air cargo market
 
Conclusions
Bibliography
Appendix

Teza de licenta - Air cargo transport in - APEC regulation and effects on merchandise trade - ID:03330 - Volum 44 pagini

I. Introduction .....3
 
II. Background on APEC and global air cargo liberalisation developments .......5
Air cargo liberalisation in APEC ............................5
Air cargo liberalising initiatives within ASEAN ........6
Multilateral developments ....................................6

III. The evolving characteristics of air cargo transport ......8
Recent global and APEC regional industry trends .....................12

IV. Regulation of air cargo services ................15
The bilateral air transport regime .......................16
Other impediments to air cargo firms’ operations ......18
Regulation of air cargo in APEC ..........................20
CAPA ................................................................20
Achard .............................................................22
GEA..................................................................23
 
V. Sensitivity of merchandise trade to the liberalisation of air cargo in APEC .....27
 
Literature review ............27
Methodology .................28
The gravity model .........29
Estimation issues .........31
The dataset ...................32
Regression results ........33
Robustness checks ........37
VI. Conclusions .............40
REFERENCES .................42

Teza de licenta - The Impacts of Globalisation on International Air Transport activity - ID:03329 - Volum 40 pagini

NOTE FROM THE SECRETARIAT ........2
 
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ACTIVITY - PAST TRENDS AND FUTURE PERSPECTIVE ...5
1. Introduction .........5
 
2. Globalization and internationalization .....5
 
3. The Basic Features of International Air Transportation .....6
3.1 Historical perspective .........6
3.2 The modern industry ..........8
 
4. The effect of globalization on airline markets ......9
 
5. Implications of global air transport institutional changes in airline regulation ...11
5.1 Fares ........11
5.2 Linkages between domestic and international air services ....14
5.3 Airline profits ......16
 
6. The Shifting Situation ......24
6.1 The traffic forecasts that we have ....24
6.2 Globalized labor markets, migration and international air transport ..........25
6.3 The business models of airlines ............31
6.4 Changing industrial needs .....................33
6.5 Developments in emerging markets .......34
 
7. Conclusions ........37
REFERENCES ...........38

Teza de licenta - Ways to incorporate the Republic of Moldova in the system of European and International transport networks - ID:03328 - Volum 70 pagini

INTRODUCTION
 
CHAPTER I THE ROLE OF Transport Sector in the context of international services 

1.1 International aspect of development of the transport sector 
1.2 The relationship between Transport and International Economic Relations 

CHAPTER II THE CONTRIBUTION OF ROAD TRANSPORT SYSTEM TO INTERNATIONAL AND EUROPEAN ECONOMIC DEVELOPMENT 
2.1 International state cooperation ant the place of road transport sector 
2.2 The road transport policy in the European Union
2.3 International Policy 

CHAPTER III Ways of development of the transport sector in the Republic of Moldova REGARDIND TO EUROPEAN COOPERATION 
3.1 General issues relating to the regulation of road transport in Moldova 
3.2 The role of road transportation in the development of economy of the Republic of Moldova 
3.3 The major constraint in the affirmation of the road transport sector in the Republic of Moldova (studiu de caz) 

CONCLUSIONS
REFERENCES
TABLES