Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de licenta - Industria vinicola pe piata gajurilor - ID:02331 - Volum 72 pagini

1. Introducere......6
 
2. Industria vinicolă în contextul actual.....9
2.1. Vinificaţia - locul şi importanţa acesteia în cadrul structurii economiei moldoveneşti....9
2.2. Evoluţiile curente din industria vinicolă..........................13
2.3. Problemele existente în vinificaţia moldovenească..........19
 
3. Evoluţiile de pe „piaţa gajurilor”......34
3.1. Diminuarea calităţii portofoliilor de credite – determinantul de bază al activizării pe „piaţa” gajurilor...34
3.2. Decizia BNM de majorare a capitalului de gradul I şi posibilele implicaţii pentru managementul riscului de credit..37
3.3. Recuperările de credit din contul comercializării bunurilor gajate......41
3.4. Cât de mult contează băncile pe gaj?.............................................43
 
4. Cadrul legal referitor la gaj..............49
4.1. Practica internaţională în materie de garantare a rambursării creditelor............49
4.2. Legislaţia naţională referitoare la raporturile de gaj şi neajunsurile acesteia.....52
4.3. Proiectul de modificare al legislaţiei în vigoare, inclus în planul de stabilizare şi relansare a economiei naţionale pe anii 2009-2011...61
 
5. Concluzii /Posibilele implicaţii pentru economie şi perspectivele sectorului...63
6. Recomandări....................................65
7. Referinţe bibliografice....................70

Teza de licenta - Analiza ramurii vitivinicole din Republica Moldova. Combinatul Viti – Vinicol ,,National-Vin” - ID:02330 - Volum 63 pagini

Introducere
 
1. Caracteristica generala a gospodariei

2. Conditiile pedoclimatice ale gospodariei
2.1 Conditii climaterice
2.2. Conditiile pedologice 
 
3. Caracteristica plantatiei viticole din punct de vedere al sortimentului, virstei si calitatii 
 
4. Analiza tehnologiei de cultivare a vitei de vie 

4.1 Sistemul de conducere, formare si taiere a butucilor vitei de vie
4.2 Operatiunile in verde
4.3 Tipurile mijloacelor de sustinere, exploatarea si reparatia lor
4.4 Sistemul de lucrare a solului
4.5 Sistemul de fertilizare si eficacitatea lui 
4.6 Sistemul de protectie integrata 
4.7 Recoltarea  

5. Caracteristica materiei prime, productiei finite si materialelor auxiliare 
5.1 Materia prima 
5.2 Caracteristica si compozitia chimica a produsului finit
5.3 Anhidrida sulfuroasa
5.4 Descrierea susei de levuri 
5.5 Enzime 
5.6 Bentonita 
5.7 Acid sorbic
 
6. Etapele de proiectare, schemele utilizate si metodele de analiza
7. Elaborarea schemei si argumentarea procesului tehnologic
8. Argumentarea regimului tehnologic a operatiilor in parte

8.1 Receptia
8.2 Desciorchinare-zdrobire 
8.3 Vehicularea mustuielii
8.4 Maceratia
8.5 Scurgere si presare
8.6 Limpezirea mustului
8.7 Fermentarea alcoolica
8.8 Sistarea fermentarii
8.9 Pastrarea vinului 
8.10 Filtrare grosiera 
8.11 Maturare prescurtata 
8.12 Stabilizare tartrica 
 
9. Organizarea CTC si schema CTCM 
10. Calcule productive si bilantul material 
11. Calculul unitatii necesare de utilaj si vase tehnologice 
12. Protectia muncii in sectorul viti-vinicol  
13. Protectia mediului 
14. Indici tehnico-economici al sectorului de viticultura


Concluzie
 

Teza de masterat - Аnаlizа și prognozа remitențelor în Republicа Moldovа - ID:02329 - Volum 61 pagini

Introducere 
 
CАPITOLUL I. АBORDĂRI TEORETICE PRIVIND IMPLICАȚIILE REMITENȚELOR 

1.1. Concepte generаle аsuprа remitențelor
1.2. Tipologiа remitențelor. Modele de remitențe
1.3. Funcțiile principаle аle remitențelor
1.4. Efectele și fаctorii determinаnți  

CАPITOLUL II. METODOLOGIА DE АNАLIZĂ А EVOLUȚIEI REMITENȚELOR ÎN REPUBLICА MOLDOVА
2.1. Instrumentаrul de indicаtori аi аnаlizei remitențelor
2.2. Dinаmicа și vаriаțiа remitențelor în Republicа Moldovа
2.3. Măsurаreа sezonаlității și fаctorilor de influență а remitențelor 
 
CАPITOLUL III. PERSPECTIVELE EVOLUȚIEI REMITENȚELOR
3.1. Tendințe аctuаle și perspectivele remitențelor
3.2. Căi de raționаlizаre а implicării stаtului în gestiuneа remitențelor din Republicа Moldovа 

Concluzii
Bibliogrаfie
Аnexe

Teza de doctorat - Rolul migrației externe a forței de muncă în economiile țărilor de origine - ID:02327 - Volum 155 pagini

Introducere    2
Capitolul 1. ASPECTE TEORETICO-ECONOMICE ALE FENOMENULUI MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ    4
1.1. Elemente definitorii ale fenomenului migraţiei economice 
1.2. Tratarea migraţiei în literatura economică contemporană   
1.2.1. Teorii economice privind migraţia
1.2.2. Cercetarea migraţiei şi remitenţelor în Republica Moldova
1.3. Specificarea relaţiei cauzale migraţie-dezvoltare
1.4. Precizări metodologice privind remitenţele
1.4.1. Concretizarea conceptului de remitenţe
1.4.2. Distorsiuni în statistica oficială a remitenţelor
1.4.3. Metodologia Băncii Naţionale a Moldovei de măsurare a remitenţelor
 
Capitolul 2. CONTRIBUŢIA MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ ASUPRA ECONOMIILOR NAŢIONALE
2.1. Climatul migraţional în ţările de origine şi destinaţie
2.1.1. Cauzele migraţiei
2.1.2. Climatul migraţional
2.2. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de origine ale migranţilor
2.3. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de destinaţie ale migranţilor
2.4. Impactul crizelor financiare asupra migraţiei internaţionale
2.4.1. Impactul crizelor asupra volumului migraţiei economice
2.4.2. Rezilienţa în contextul cercetării impactului crizei financiare
2.4.3. Tehnici de măsurare a rezilienţei financiare
 
Capitolul 3. INCIDENŢE FINANCIARE ALE REMITENŢELOR ÎN ŢĂRILE EMERGENTE
3.1. Atribuirea conceptului de efect financiar la sistemul categoriilor cunoaşterii economice
3.1.1. Funcţiile remitenţelor
3.2. Instrumentarul de analiza a remitenţelor
3.2.1. Construirea de indicatori ai analizei remitenţelor în ipostaza de flux financiar
3.2.2. Evidenţieri de amploare ale remitenţelor internaţionale
3.2.3. Volumul şi structura migranţilor şi remitenţelor în Republica Moldova
3.2.4. Aplicarea indicatorilor de analiză a remitenţelor pentru cazul Republicii Moldova
3.3. Efectele financiare ale remitenţelor
3.3.1. Analiza impactului influxurilor de remitenţe asupra echilibrului Balanţei de Plăţi Externe a Republicii Moldova şi a cursului de schimb al leului moldovenesc
3.3.2. Corelarea fluxurilor de remitenţe cu operaţiunile pieţelor valutare şi monetare din Republica Moldova  
3.3.3. Efectele remitenţelor asupra finanţelor publice
 
Capitolul 4. STRATEGII DE GESTIUNE A PROCESULUI MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ (CAZUL REPUBLICII MOLDOVA)
4.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă prin aplicarea Analizei Cost-Beneficiu
4.2. Evaluarea efectelor financiare ale migraţiei economice externe cu aplicarea Analizei Cost-Beneficiu
4.3. Raţionalizarea implicării statului în gestiunea fenomenului migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova
 
Bibliografie

Teza de an - Studiul privind optiunile remitentelor in Republica Moldova - ID:02326 - Volum 45 pagini

Introducere .....4
Emigrația de muncă din Republica Moldova: evoluții majore .....6
Veniturile emigranților și impactul lor economic în Republica Moldova ....14
Veniturile emigranților pentru dezvoltare: bunele practici internaționale . 25
Veniturile emigranților pentru dezvoltare: opțiunile fezabile în Republica Moldova...29
 
Concluzii și recomandări ........42
Referințe bibliografice ............45

Teza de licenta - Promovarea firmei Dinamic Construct printr-un site Web - ID:02300 - Volum 82 pagini

1. CONŢINUTUL ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI ELECTRONIC 4
1.1. Introducere în marketingul electronic şi locul său în marketingul tradiţional 4
1.2. Tehnici de promovare în marketingul online 10
1.2.1. Marketingul prin E-mail 11
1.2.2. Reclame sau anunţuri publicitare (classfied ads) 11
1.2.3. Schimb de legături (link exchange) 11
1.2.4. Grupuri de ştiri (News Groups) 12
1.2.5. Folosirea grupurilor de ştiri în marketingul online 13
1.3. Apariţia şi evoluţia marketingului electronic în marketingul tradiţional 13
1.4. Internetul, ieri şi astăzi 15
1.5. Avantajele folosirii Internetului 18
1.6. Aspecte oferite de Internet în concurenţa cu mediile actuale 21
1.6.1. Perspective 2005 21
1.6.2. Piaţa estimată 22
1.6.3. TV versus Internet 22
1.6.4. Concluzii ale comparaţiei dintre cele două medii 23

2. ELEMENTE DE CERCETĂRI DE MARKETING 24
2.1. Conţinutul cercetării de marketing 24
2.2. Etapele cercetării de marketing 25
2.2.1. Stabilirea obiectivelor cercetării de marketing 26
2.2.2. Realizarea unei cercetări de marketing 27
2.2.3. Strângerea datelor 27
2.2.4. Chestionarea (sondajul) 28
2.2.5. Proiectarea chestionarului 29
2.2.6. Chestionarul 32

3. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 35
3.1. Generalităţi 35
3.1.1. Date de identificare ale societăţii 35
3.1.2. Scurt istoric 36
3.1.3. Prezentarea financiară a societăţii 40
3.2. Studiul de piaţă „DINAMIC CONSTRUCT ” 44
3.2.1. Determinarea mărimii eşantionului 44
3.2.2. Obiectivele urmărite în chestionar 45
3.2.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor 47
3.2.4. Concluziile studiului de piaţă „DINAMIC CONSTRUCT” 69

4. PROMOVAREA FIRMEI „DINAMIC CONSTRUCT” PRIN SITE-UL 71
5. CONCLUZII 74
6. BIBLIOGRAFIE 76

7. ANEXE 77

7.1. Prezentarea paginii web 77
7.2. Chestionar completat 80

Teza de an - Analiza pietei imobiliare din Republica Moldova - ID:02324 - Volum 32 pagini

Introducere 2

I. CARACTERISTICA PIETEI IMOBILIARE. 3

1.1 Difinitia de baza a pietii imobiliare 3
1.2. Tipurile de piete imobiliare. 7

II Activitatile participantilor pe piata imobiliara 9
2.1. Participanţii la piaţa imobiliară 9
2.2 Participarea agentilor intermediari la operatiile de vinzare a bunurilor imobiliare 11
2.3 Obiectivele vînzătorului si a cumparatorului. 12
2.4. Obiectivele cumpărătorului 15

III Caracteristica intermediarii pe piata imobiliara. 21
3.1 Caracterizarea intermediarilor pe piata imobiliara 21
3.2Activitatea de intermediere pe piaţa imobiliară din Republica Moldova 26
3.3 Brokerul imobiliar de succes 27

Concluzii: 29
Bibliografie: 30

Proiect - Analiza intreprinderii Termostal – Imex SRL - ID:02323 - Volum 12 pagini

1.1. Introducere……………………………………2
1.2. Caracteristica întreprinderii…………3
Produse ………………..………………………………4
Structura organizatorică………………………5

2.1. Indicatorii economico - financiari……7
2.2. Analiza SWOT……………...……………………9
Concurenţii…………………………………………………11

Concluzii ………...……………………………………12

Teza de an - Analiza Economico-Financiara a SC Mob Construct SRL - ID:02322 - Volum 28 pagini

1. Prezentarea societăţii comerciale analizate 3

2. Analiza activităţii de producţie şi comercializare 4

2.1. Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi pentru caracterizarea activităţii de producţie şi comercializare 4
2.2. Analiza cifrei de afaceri 6

3. Analiza resurselor umane 9
3.1. Analiza utilizării resurselor umane 9

4. Analiza resurselor materiale 13
4.1. Analiza eficienţei mijloacelor fixe 13

5. Analiza cheltuielilor 16
5.1. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale 16
5.2. Analiza cheltuielilor din exploatare 19

6. Analiza rentabilităţii 22
6.1. Analiza profitului 22

7. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii 24
7.1. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 24

8. Concluzii finale 26

9. Bibliografie 28

Teza de licenta - Asigurarea eficientei si eficacitatii in procesul decizional in organizatii - ID:02321 - Volum 63 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA EFICIENȚA ȘI EFICACITATEA PROCESULUI DECIZIONAL

1.1. Analiza conceptuală a eficienței și eficacității manageriale
1.2. Caracteristicile și elementele sistemului decizional în managementul organizației
1.2.1. Procesul decizional: definire, elemente, funcții
1.2.2. Principii privind eficientizarea procesului decizional

CAPITOLUL II. STRATEGIILE EFICACITĂȚII ÎN MANAGEMENT
2.1. Eficiența managementului
2.1.1. Metode de măsurare a eficienței
2.1.2. Tehnici de evaluare a eficienței managementului firmei
2.1.3. Analiza comparativă a eficienței și eficacității
2.2. Eficacitatea managerilor în cadrul firmei
2.3. Probleme în evaluarea eficienței firmei
2.4. Strategiile eficacității în managementul firmei

CAPITOLUL III. STUDIU PRACTIC

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Proiect - Politica de distribuire a dividentelor - ID:02320 - Volum 18 pagini

CAPITOLUL I: ESENŢA POLITICII DE DIVIDEND
1.1. CONCEPT DE POLITICĂ DE DIVIDEND
1.2 Continutul politicii de dividend
1.3. FORME ŞI PROCEDURI DE PLATĂ A DIVIDENDELOR
1.4. Teoriile politicii de dividende
1.6 . Factorii care influenteaza politica de dividende

Capitolul II. Distribuirea dividentelor si modalitati de repartizare ale acestora

Teza de licenta - Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вояж» - ID:02319 - Volum 83 pagini

Введение

1 глава. Теоретические основы организации бухгалтерского учета в туристических компаниях

1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета
1.2 Сущность, задачи и принципы бухгалтерского учета
1.3 Особенности бухгалтерского учета в туристических компаниях

2 глава. Организация бухгалтерского учета в туристическом агентстве (на материалах ООО «Вояж»)
2.1 Организация синтетического и аналитического учета
2.2 Документальное оформление хозяйственных операций в ООО «Вояж»
2.3 Особенности ведения операций в валюте

3 глава. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вояж»
3.1 Анализ финансового состояния
3.2 Анализ финансовых результатов

Заключение
Список использованной литературы

Raport privind efectuarea practicii de iniţiere în specialitate la Compania de asigurări “TRANSELIT” S.A. - ID:02318 - Volum 36 pagini

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activitaţii întreprinderii
1.1. Forma organizatorico-juridică.........................................................................3
1.2. Istoria fondării întreprinderii...........................................................................5
1.3. Structura organizatorică a întreprinderii...........................................................6
1.4. Structura administrativă a întreprinderii...........................................................12
1.5. Organizarea activităţii muncii pesonalului administrativ şi salarizarea lui.............12
1.6. Sfera de producere a întreprinderii..................................................................13

Capitolul II. Documentarea operaţiunilor economice
2.1. Clasificarea documentelor................................................................................15
2.2. Circulaţia documentelor la întreprindere............................................................20

Capitolul III. Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate
3.1. Modul de efectuare a inventarierii....................................................................23
3.2. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora........................29

Concluzii.............................................................................................................34
Bibliografie..........................................................................................................35
Anexe.................................................................................................................36

Teza de an - Coordonatele Pietei Bunurilor si Serviciilor - ID:02316 - Volum 27 pagini

Introducere

1. Fundamente teoretice

1.1 Notiuni, concepte, definitii
1.2 Clasificarea bunurilor si serviciilor

2. Subdiviziuni al pietei: piata bunurilor si piata serviciilor
2.1 Tipuri de piete
2.2 Partenerii prezenti in cadrul pietei
2.3 Dinamica pietei

3. Globalizare si mondializare
3.1 Globalizarea in cazul Romaniei
3.2 Evoluţii macroeconomice in România

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Lucrare de licenta - Evoluția și perspectiva piețelor produselor agroalimentare ecologice în România - ID:02315 - Volum 41 pagini

INTRODUCERE____3

CAPITOLUL I. IMPORTANȚA STUDIERII PIEȚELOR PRODUSELOR AGROALIMENTARE

1.1 Noțiuni generale specifice marketingului agricol și ecologic________________4
1.2 Aspecte teoretice ale piețelor produselor agroalimentare__________________5
1.3 Particularităţi ale politicii europene specifică piețelor produselor agroalimentare_______ 6
1.4 Trăsăturile specifice strategiilor de perfecționare a sectorului specific produselor agro-alimentare____9

CAPITOLUL II. DIAGNOZA PIEȚEI PRODUSELOR AGROALIMENTARE ÎN ROMÂNIA
2.1 Caracteristici principale ale piețelor produselor agroalimentare din România___________12
2.2 Aspecte esențiale în evoluției piețelor produselor agroalimentare din România_______ 13
2.3 Trăsături specifice consumatorului de produse agroalimentare din România____________ 16

CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA PIEȚEI PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE ÎN ROMÂNIA
3.1 Piața produselor agroalimentare ecologice la nivelul Uniunii Europene________________18
3.2 Piața produselor agroalimentare ecologice la nivelul României______________________ 19
3.2.1 Cererea internă de produse agroalimentare ecologice____________________________ 24
3.2.2 Oferta internă de produse agroalimentare ecologice _____________________________ 25
3.3 Situația agriculturii ecologice românești________________________________________ 27
3.4 Cerințele impuse de legislația comunitară pentru accesul produselor agroalimentare ecologice Românești pe piața unică____33
3.4. Produsele ecologice – imperativ al unei dezvoltări durabile a societăţii_______________ 36

CONCLUZII_____________________________________________39
BIBLIOGRAFIE___________________________________________40

Teza de doctor - Cultura organizationala si rolul ei in managementul modern - ID:02314 - Volum 157 pagini

INTRODUCERE.......3

Capitolul I. Interferenţa dintre cultură şi organizaţie: abordări şi perspective

I.1. Analiza filosofică a conceptului de cultură ca bază metodologică pentru cercetarea culturii organizaţionale.......8
I.2. Cultura organizaţiei – element al culturii societăţii...................................22
I.3. Organizaţia ca fenomen sociocultural în teoria managerială.....................33

Capitolul II. Fundamentele teoretice ale culturii organizaţionale
II.1. Cultura organizaţională – obiect de cercetare al ştiinţei manageriale........45
II.2. Esenţa şi funcţiile culturii organizaţionale.................................................56
II.3. Tipologii ale culturii organizaţionale.........................................................66

Capitolul III. Cultura organizaţională – factor major al eficienţei managementului modern
III.1. Metodologia formării culturii organizaţionale................77
III.2. Cultura managerială şi liderismul în dezvoltarea organizaţională........89
III.3. Cercetarea experimentală a culturii organizaţionale la întreprinderile din Republica Moldova........98

ÎNCHEIERE........................................................................117
BIBLIOGRAFIE...................................................................124
ANEXE...............................................................................133

Курсовая - Механизм ценообразования - ID:02313 - Oбъем 21 страниц

ВВЕДЕНИЕ…………2

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЦЕНЫ.......4

1.1 Понятие и сущность цены ………………4
1.2 Функции и структура цены ……………9
1.3. Виды цен …………………………………………14

2 МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ……………20
2.1. Модели ценообразования......……...20
2.2. Законы и методы ценообразования …………24
2.3. Механизм ценообразования …………27


3 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ ………..32
3.1 Разработка ценовой стратегии
3.2. Виды ценовых стратегий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Teza de an - Ценовая политика - ID:02312 - Volum 20 pagini

Введение

1. Понятие и расчет экономической ценности товара

1.1. Понятие экономической ценности товара
1.2. Расчет экономической ценности товара

2. Факторы, определяющие уровень чувствительности покупателей к цене

3. Цели фирмы как основа для формирования ценовой политики и стратегии

4. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы

4.1. Разработка ценовой стратегии
4.2. Виды ценовых стратегий

5. Методы ценообразования

6. Цена и налогообложение

Заключение
Литература