Scrierea tezelor de licență la facultatea de Geografie, teze de master la Geografie pentru studenții din Republica Moldova și România. Teze originale și calitative.

Teza de licenta - Studiu geografic privind indicatorii de educatie in Republica Moldova - ID:04096 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE  1 
 
CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ MЕTОDОLОGICЕ PRIVIND CONSTRUIREA ȘI UTILIZAREA INDICATОRILОR 

1.1. Dеzvоltarеa sistеmului dе indicatоri în dоmеniul educaţiеi  3 
1.2. Aspеctе mеtоdоlоgicе privind cоnstruirеa și utilizarеa indicatоrilоr  9 
1.3. Clasificarеa indicatоrilоr din dоmеniul educaţiеi  12
1.4. Structսra şi utilizarеa SNIЕ  15 
 
CAPITOLUL II. STUDIU GEOGRAFIC PRIVIND INDICATORII DE EDUCAȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
2.1. Gеоgrafia învățământսlսi prеșcоlar, primar, sеcսndar gеnеral, gimnazial, licеal și sеcսndar prоfеsiоnal  22 
2.2. Cоlеgii și institսții dе învățământ sսpеriоr  36 
2.3. Analiza SWОT a sistеmսlսi dе învăţământ din RM  44 
 
CAPITОLUL III. CALCULUL ȘI INTЕRPRЕTARЕA INDICATОRILОR
3.1. Aria dе prоblеmе şi datеlе սtilizatе pеntrս dеtеrminarеa fiеcărսi indicatоr  53 
3.2. Mеtоda şi fоrmսla dе calcսl  55 
3.3. Intеrprеtarеa și standardеlе dе calitatе a indicatоrilоr  58

CОNCLUZII  61
BIBLIОGRAFIЕ  62

Teza de licenta - Stefan Ciobanu – personalitate ilustra a istoriografiei basarabene - ID:02026 - Volum 44 pagini

Introducere
 
1. Capitolul I - Referinte bibliografice despre Stefan Ciobanu:

a) Provenienta
b) Studii
c) Cariera politica si stiintifica 
 
2. Capitolul II – Ideile istorice ale lui Stefan Ciobanu. Lucrari generale:
a) ”Basarabia - populatia, istoria, cultura” St.Cioban
b)”
c)
d) 
 
3. Capitolul III – Rolul lui St.Ciobanu in lupta de eliberare nationala si promovarea culturii nationale:
a) Rolul in literature
b) rolul in cultura
c) rolul in discursul didactic istoric 
 
4. Gradul de cercetare a problemei in introducere. Cercetare lui Stefan Ciobanu din diverse surse :
a) Iurie Colesnic "Basarabia Necunoscuta” Chisinau 
b)
c) 

5. Concluzie
6. Bibliografie
7. Anexe

Teza de licenta - Politica externa a Rusiei în timpul Ecaterinei a II-a - ID:02025 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE………2 
 
CAPITOLUL I: REPERCURSIUNI GENERALE……6

1.1. Fundamentarea conceptuală a termenului de politică externă………6
1.2. Ambiguitatea definirii regiunii Sud-Estului Europei în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea……11
1.3. Consolidarea puterii Rusiei în timpul Ecaterinei a II-a………18  

CAPITOLUL II: EXPANSIUNEA IMPERIULUI RUS ÎN SUD-ESTUL EUROPEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. AL XVIII-LEA……26

2.1. Politica externă a Rusiei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea: direcţii şi tendinţe………26
2.2. Războaiele dintre Imperiul Otoman şi Rusia în timpul domniei Ecaterinei a II-a şi anexarea Crimeii……30
2.3. ”Proiectul grecesc” al Ecaterinei a II-a şi acţiunile ruse de politică externă……35  

CAPITOLUL III: CHESTIUNEA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÂN TIMPUL DOMNIEI ECATERINEI A II-A……40
3.1. Statutul Moldovei şi Ţării Româneşti sub ocupaţia rusă (1769-1774) şi prevederile păcii de la Kuciuk-Kainargi……40
3.2. Premisele semnării şi conţinutului Tratatului de pace de la Iaşi (1792) şi interesele Rusiei………46 
 

CONCLUZIE…………51
BIBLIOGRAFIE……55
ANEXE………………57

Teza de licenta - Europa în perioada despotismului luminat (secolul XVIII) - ID:02024 - Volum 68 pagini

Introducere…………3 
 
Capitolul I. Europa în timpul Vechiului Regim (Ancien Regime)……6 
Capitolul II. Prusia în timpul lui Frederic cel Mare…………18 
Capitolul III. Austria în timpul lui Iosif II…………………28 
Capitolul IV. Imperiul Țarist în timpul Ecaterinei II………39 
Capitolul V. Țările Române în perioada domniilor lui Constantin Mavrocordat...49 

Concluzii………………60
Bibliografie…………63 
Anexe…………………66

Teza de licenta - Calamitățile naturale, foametea, epidemiile în Europa sec XIV - ID:02023 - Volum 65 pagini

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE 
 
I. ASPECTE GENERAL-INTRODUCTIVE 

1.1 Privire generală asupra crizelor Europei din sec al XIV – lea: repere teoretice şi istoriografice
1.2 Cadrul general al mişcărilor pentru reformă (1309-1400) pe fonul calamităților din Europa
 
II. Marea ciuma
2.1 Calamitatile naturale şi foametea (1315- 1330).
2.2 Epidemiile din perioada 1347-1351 şi gravitatea acestora
 
III. Efectele (consecintele) epidemiilor
3.1. Directiile de reforma;
3.2. Reactiaclaselor sociale ;
3.3. Razboiul de 100 de ani
3.4 Bilanţul cataclismelor şi fondul mişcărilor şi răscoalelor ţărăneşti în Occident 
 
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de master - Studiul peisajelor culturale din Podișul Nistrului - ID:05406 - Volum 108 pagini

INTRODUCERE
 
Capitolul I. Teoria și metodologia studiului peisajelor culturale

1.1. Peisajul cultural – integrare a patrimoniului natural și cultural
1.2. Școli și curente în abordarea conceptuală a peisajelor culturale
1.3. Studiul peisajelor culturale în Republica Moldova

Capitolul II. Structura spațio-temporală a peisajelor culturale din podisul Nistrului
2.1. Factorii și premisele formării peisajelor culturale
2.2. Categorii de arii protejate și rolul lor în protejarea, conservarea și promovarea peisajelor culturale
2.2.1. Cadrul natural ca condiții de favorabilitate în dezvoltarea peisajului cultural
2.2.2. Rezervații științifice, rezervațiii naturale, arii cu management multifunctional, monumentele naturale (geologo-paleontologice, botanice, hidrologice).
2.3. Componentele antropice ale peisajelor culturale
2.3.1. Patrimoniul archeologic ca nuclee în constituirea peisajelor culturale
2.3.2. Populația și așezările umane ca elemente cheie în formarea și evoluția peisajelor culturale
2.3.3. Elementele culturale în valorizarea peisajelor (conace boierești, complexe monastice, biserici, clopotnițe, cruci semnificative, muzee, cetăți, monumente comemorative).

Capitolul III. Valorificarea elementelor patrimoniului natural și cultural

Capitolul IV. Clasificarea și regionarea peisajelor culturale din podișul Nistrului
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Peisaje Culturale ale Judetului Cluj - ID:05405 - Volum 93 pagini

ARGUMENT ..........4  

CAPITOLUL I. PEISAJUL CULTURAL. COORDONATE GENERAL 5

1.1. Peisajul. Generalităţi ................................................5
I.2. Tipuri de peisaje ......................................................5
I.2.1 Peisajul cultural. Concepte, definiţii şi importanţă .....6
I.2.2 Categorii de peisaj cultural ..................................7
I.3 Peisaje culturale pe Lista Patrimoniului Mondial .......8
I.4 Peisajul cultural istoric ..........................................9
I.4.1 Elemente cu semnificaţie religioasă ....................9
I.4.2 Elemente de locuire ..........................................10
I.4.2.1 Elemente de gospodărire ................................10
I.4.3 Elemente de economie ......................................11
I.4.3.1 Elemente de agricultură ..................................11
I.4.3.2 Elemente de silvicultură .................................12
I.4.3.3 Elemente de industrie si mesteşuguri ..............12
I.4.3.4 Elemente ale peisajului minier ........................13
I.4.3.5 Elemente legate de transport şi circulaţie ………14
I.4.4 Amenajarea apelor .......14 

CAPITOLUL II. JUDEŢUL CLUJ. COORDONATE GENERALE ....15
II.1.0 Geografie ………………………………………………………15
II.1.1 Poziţia geografică …………………………………………15
II.1.2 Relieful ...................................................15
II.1.2.1 Relieful muntos ....................................15
II.1.2.2 Relieful deluros ………………………………………… 16
II.1.3 Clima ………………………………………………………………18
II.1.4 Reţeaua hidrografică ……………………………………20
II.1.4.1 Reţeaua de râuri ………………………………………20
II.1.4.2 Lacurile ………………………………………………………21
II.1.4.3 Apele Subterane ………………………………………22
II.2.0 Solurile ..................................................22
II.2.1 Bogăţiile subsolului ...................................24 
II.3.0 Flora şi fauna spontană ..........................25 
II.3.1 Flora ......................................................25 
II.3.2 Fauna ....................................................26
II.4.0 Demografia ............................................27
II.4.1 Structura etnică .....................................27
II.5.0 Industria ...............................................29
II 6.0 Turismul .................................................29 

CAPITOLUL III. ANALIZA ELEMENTELOR DE PEISAJ CULTURAL DIN JUDEŢUL CLUJ......32
III 1.0 Analiza peisajului ..........................................32
III 2.0Bazele obiective de analiză a peisajelor ...........32
III 3.0 Componente vizuale ale peisajului .................34
III 4.0 Criterii de dominanță ...................................35
III 5.0 Factori de variabilitate ..................................35
III 6.0 Factori climatici ............................................36
III 7.0 Evaluarea peisajului ....................................36
III 8.0 Organizarea unui peisaj ..............................37
III.8.1 Elemente majore ale peisajului ....................37
III 9.0 Elemente de peisaj cultural din judeţul Cluj ……38
III.9.1 Municipiul Cluj-Napoca .................................39
III 9.2 Municipiul Dej ............................................42
III.9.3 Municipiul Gherla ........................................43
III.9.4 Municipiul Turda .........................................45
III.9.5 Municipiul Câmpia- Turzii ...........................46 
 
CAPITOLUL IV. TRASEE TURISTICE PEISAGISTICO-CULTURALE DIN JUDEŢUL CLUJ ......48 
 
CAPITOLUL V. ANALIZA SWOT A ELEMENTELOR DE PEISAJ CULTURAL ÎN JUDEŢUL CLUJ.....68

Concluzii ………74
Anexe ……………77

Teza de master - Obiective turistice pe Nistru - ID:05404 - Volum 116 pagini

INTRODUCERE .............4
 
I CARACTERIZAREA RÎULUI NISTRU. ZONAREA TURISTICĂ A RÎULUI NISTRU ......6

II POTENŢIALUL TURISTIC ARHEOLOGIC-ARHITECTONIC .........10
2.1 ORHEIUL VECHI ..............................................................10
2.2 ORAŞUL TIGHINA (BENDER) .............................................15
2.3 ORAŞUL SOROCA ............................................................15
2.4 SATUL ŢÎPOVA.................................................................16
2.5 SATUL SAHARNA ..............................................................18
2.6 SATUL PURCARI...............................................................21
 
III MONUMENTE ISTORICE ..................................................24
3.1 MONUMENTUL LUI VASILE LUPU (ORHEI) ...........................24
3.2 ZIDUL NEGRU (BENDER) ...................................................24
3.3 CLOPOTNIŢA DE LA CHIŢCANI ..........................................25
3.4 MONUMENTUL "CRUCEA ISTORICĂ” ..................................26
3.5 MONUMENTUL "USPENIA” (CĂUŞENI) ...............................27
 
IV MONUMENTELE ARHITECTURII RELIGIOASE .....................28
4.1 MĂNĂSTIRILE RUPESTRE ................................................28
4.1.1 Mănăstirea Japca .........................................................28
4.1.2 Mănăstirea Saharna ....................................................29
4.1.3 Mănăstirea Ţîpova........................................................31
4.1.4 Mănăstirea Molovata.....................................................35
4.1.5 Mănăstirea Butuceni ...................................................36
4.2 COMPLEXELE MĂNĂSTIREŞTI..........................................38
4.2.1 Călărăşeuca ...............................................................38
4.2.2 Rudi ..........................................................................39
4.2.3 Cosăuţi ......................................................................41
4.2.4 Coşeleuca ..................................................................42
4.2.5 Dobruşa ....................................................................43
4.2.6 Pripiceni-Curchiul .......................................................44
4.2.6 Noul-Neamţ ...............................................................45
4.3 SCHITURILE RELIGIOASE ..............................................48
4.3.1 Schitul Cosăuţi ..........................................................48
4.3.2 Schitul Pripiceni-Curchiul ...........................................49
4.3.3 Schitul "Cuibul de vulturi" .........................................49
 
V MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ DEFENSIVĂ ..................51
5.1 CETATEA SOROCII .....................................................51
5.2 CETATEA HOTIN .........................................................53
5.3 CETATEA TIGHINA ......................................................54
5.4 CETATEA "FARFURIA TURCULUI” ..................................56
5.5 CETATEA HORODIŞTEA CEA MARE ...............................57
VI ATRACŢIILE TEHNICO-ECONOMICE ŞI CULTURALE MODERNE ........59
6.1 BECIURILE DE LA CRICOVA ........................................59
6.2 BECIURILE DE LA PURCARI .......................................62
 
VII MONUMENTELE HIDROLOGICE DE PE RÂUL NISTRU .......65
7.1 LIMANUL CUCIURGAN .................................................66
7.2 ALBIA VECHE A NISTRULUI ........................................66
 
VIII MONUMENTELE FLORISTICE ...................................67
 
IX REZERVAŢIILE PEISAGISTE ......................................68

9.1 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ "ŢÎPOVA” .........................68
9.2 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ”SAHARNA” ...................... 69
9.3 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ”TREBUJENI” .....................70
9.4 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” IAGORLÎC” ..................... 71
9.5 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” POIANA-CURATURA” ..........71
9.6 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” CLIMĂUŢII DE JOS”............72
9.7 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” DECĂLĂU” ........................73
9.8 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” RUDI-ARIONEŞTI” .............74
9.9 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” HOLOŞNIŢA” .....................75
9.10 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” HRUŞCA” ........................75
9.11 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” VALEA ADÂNCĂ” .............76
9.12 REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ ” LA 33 VADURI” ..............77

X MONUMENTELE STÎNCOASE .............................78
10.1 MONUMENTUL STÂNCOS DE LA JAPCA .............78
10.2 MONUMENTUL STÂNCOS MÂGLA......................78
10.3 SURPĂTURA DE LA RAŞCOV............................79
10.4 MONUMENTUL STÂNCOS DE LA ŢÂPOVA .........80
10.5 MONUMENTUL STÂNCOS VÂLCEAUA CNEAZULUI .........80
10.6 MONUMENTUL STÂNCOS VÂLCEAUA COLCOTOV ..........81
10.7 STÂNCA DE LA SAHARNA ..............................81
10.8 STÂNCA GRIMIDON ......................................83

XI MONUMENTELE CULTURAL-ISTORICE ............84
11.1 CASA LUI PUŞKIN ........................................84
11.2 CASA LUI DONICI ........................................86
11.3 CONACUL FAMILIEI LUI SERGHEI LAZO ..........88
11.4 CĂSUŢA ELENEI SÂRBU ................................89
11.5 TEIUL LUI STAMATI .......................................89
11.6 CASA LUI STAMATI ......................................90

XII MONUMENTELE NATURALE (GEOLOGO-PALEONTOLOGICĂ) ........92

12.1 MONUMENTUL NATURAL CARPOV IAR ..............92
12.2 MONUMENTUL NATURAL LA IZVOARE ................92
12.3 MONUMENTUL NATURAL RAŞCOV .....................93
12.4 MONUMENTUL NATURAL RÂPA NĂMĂLVA .............94
12.5 MONUMENTUL NATURAL RÂPA LUI MAFTEI..............95
12.6 MONUMENTUL NATURAL RÂPA RĂSPOPENI ..........96
12.7 MONUMENTUL NATURAL RÂPA DE LA CALFA .........96
12.8 MONUMENTUL NATURAL AŞEZAREA ALCEDAR ........97
12.9 MONUMENTUL NATURAL PEŞTERA BECHIR ............99
12.10 MONUMENTUL NATURAL PEŞTERA OFATINŢI ........99

XIII MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ .....101
13.1 PARCUL ŢAUL ...............................101
13.2 REDIUL MARE ...............................103
13.3 PARCUL DE LA MÂNDÂC ................104
13.4 PARCUL DE LA IVANCEA................106
13.5 PARCUL DE LA HÂNCĂUŢI ..............106
13.6 PARCUL DE LA BĂLĂBĂNEŞTI .........107

XIV POTENŢIALUL TERITORIULUI PARCULUI NAŢIONAL PRECONIZAT "NISTRUL DE JOS” DIN PUNCT DE VEDERE AL DEZVOLTĂRII TURISMULUI ....107
 
CONCLUZII ...............114
BIBLIOGRAFIE ............115 
 

Teza de master - Metodologii și procedee de masurare a nivelelor și debitelor de apă în rîuri la rețelele de monitoring hidrologic - ID:05403 - Volum 87 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. METODE ȘI INSTRUMENTE CLASICE UTILIZATE

1.1. Metode clasice de masurare a nivelelor apei în rîuri
1.2. Metode clasice de masurare a vitezei apei în rîuri
1.3. Prelucrarea datelor masurătorilor și instrumente
 
CAPITOLUL II. METODE CONTEMPORANE UTILIZATE
2.1. Construcții moderne de măsurare a nivelurilor în rîuri
2.2. Elemente de hidrometrie modernă a vitezei apei în rîuri
2.3. Calculul debitelor lichide în râuri cu ajutorul moriştii hidrometrice și cu ajutorul flotorilor

CAPITOLUL III. METODE ȘI UTILAJE DE PERSPECTIVĂ
3.1. Metode și echipamente de perspectivă în măsurarea nivelului apei în rîuri
3.2. Sisteme de perspectivă în monitorizarea vitezei apei în rîuri
3.3. Modernizarea sistemului de măsurare, stocare, transmitere a datelor hidrologice în rîurile din Republica Moldova 
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe