Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de licenta - Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вояж» - ID:02319 - Volum 83 pagini

Введение

1 глава. Теоретические основы организации бухгалтерского учета в туристических компаниях

1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета
1.2 Сущность, задачи и принципы бухгалтерского учета
1.3 Особенности бухгалтерского учета в туристических компаниях

2 глава. Организация бухгалтерского учета в туристическом агентстве (на материалах ООО «Вояж»)
2.1 Организация синтетического и аналитического учета
2.2 Документальное оформление хозяйственных операций в ООО «Вояж»
2.3 Особенности ведения операций в валюте

3 глава. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вояж»
3.1 Анализ финансового состояния
3.2 Анализ финансовых результатов

Заключение
Список использованной литературы

Raport privind efectuarea practicii de iniţiere în specialitate la Compania de asigurări “TRANSELIT” S.A. - ID:02318 - Volum 36 pagini

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activitaţii întreprinderii
1.1. Forma organizatorico-juridică.........................................................................3
1.2. Istoria fondării întreprinderii...........................................................................5
1.3. Structura organizatorică a întreprinderii...........................................................6
1.4. Structura administrativă a întreprinderii...........................................................12
1.5. Organizarea activităţii muncii pesonalului administrativ şi salarizarea lui.............12
1.6. Sfera de producere a întreprinderii..................................................................13

Capitolul II. Documentarea operaţiunilor economice
2.1. Clasificarea documentelor................................................................................15
2.2. Circulaţia documentelor la întreprindere............................................................20

Capitolul III. Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate
3.1. Modul de efectuare a inventarierii....................................................................23
3.2. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora........................29

Concluzii.............................................................................................................34
Bibliografie..........................................................................................................35
Anexe.................................................................................................................36

Teza de an - Coordonatele Pietei Bunurilor si Serviciilor - ID:02316 - Volum 27 pagini

Introducere

1. Fundamente teoretice

1.1 Notiuni, concepte, definitii
1.2 Clasificarea bunurilor si serviciilor

2. Subdiviziuni al pietei: piata bunurilor si piata serviciilor
2.1 Tipuri de piete
2.2 Partenerii prezenti in cadrul pietei
2.3 Dinamica pietei

3. Globalizare si mondializare
3.1 Globalizarea in cazul Romaniei
3.2 Evoluţii macroeconomice in România

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Lucrare de licenta - Evoluția și perspectiva piețelor produselor agroalimentare ecologice în România - ID:02315 - Volum 41 pagini

INTRODUCERE____3

CAPITOLUL I. IMPORTANȚA STUDIERII PIEȚELOR PRODUSELOR AGROALIMENTARE

1.1 Noțiuni generale specifice marketingului agricol și ecologic________________4
1.2 Aspecte teoretice ale piețelor produselor agroalimentare__________________5
1.3 Particularităţi ale politicii europene specifică piețelor produselor agroalimentare_______ 6
1.4 Trăsăturile specifice strategiilor de perfecționare a sectorului specific produselor agro-alimentare____9

CAPITOLUL II. DIAGNOZA PIEȚEI PRODUSELOR AGROALIMENTARE ÎN ROMÂNIA
2.1 Caracteristici principale ale piețelor produselor agroalimentare din România___________12
2.2 Aspecte esențiale în evoluției piețelor produselor agroalimentare din România_______ 13
2.3 Trăsături specifice consumatorului de produse agroalimentare din România____________ 16

CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA PIEȚEI PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE ÎN ROMÂNIA
3.1 Piața produselor agroalimentare ecologice la nivelul Uniunii Europene________________18
3.2 Piața produselor agroalimentare ecologice la nivelul României______________________ 19
3.2.1 Cererea internă de produse agroalimentare ecologice____________________________ 24
3.2.2 Oferta internă de produse agroalimentare ecologice _____________________________ 25
3.3 Situația agriculturii ecologice românești________________________________________ 27
3.4 Cerințele impuse de legislația comunitară pentru accesul produselor agroalimentare ecologice Românești pe piața unică____33
3.4. Produsele ecologice – imperativ al unei dezvoltări durabile a societăţii_______________ 36

CONCLUZII_____________________________________________39
BIBLIOGRAFIE___________________________________________40

Teza de doctor - Cultura organizationala si rolul ei in managementul modern - ID:02314 - Volum 157 pagini

INTRODUCERE.......3

Capitolul I. Interferenţa dintre cultură şi organizaţie: abordări şi perspective

I.1. Analiza filosofică a conceptului de cultură ca bază metodologică pentru cercetarea culturii organizaţionale.......8
I.2. Cultura organizaţiei – element al culturii societăţii...................................22
I.3. Organizaţia ca fenomen sociocultural în teoria managerială.....................33

Capitolul II. Fundamentele teoretice ale culturii organizaţionale
II.1. Cultura organizaţională – obiect de cercetare al ştiinţei manageriale........45
II.2. Esenţa şi funcţiile culturii organizaţionale.................................................56
II.3. Tipologii ale culturii organizaţionale.........................................................66

Capitolul III. Cultura organizaţională – factor major al eficienţei managementului modern
III.1. Metodologia formării culturii organizaţionale................77
III.2. Cultura managerială şi liderismul în dezvoltarea organizaţională........89
III.3. Cercetarea experimentală a culturii organizaţionale la întreprinderile din Republica Moldova........98

ÎNCHEIERE........................................................................117
BIBLIOGRAFIE...................................................................124
ANEXE...............................................................................133

Курсовая - Механизм ценообразования - ID:02313 - Oбъем 21 страниц

ВВЕДЕНИЕ…………2

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЦЕНЫ.......4

1.1 Понятие и сущность цены ………………4
1.2 Функции и структура цены ……………9
1.3. Виды цен …………………………………………14

2 МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ……………20
2.1. Модели ценообразования......……...20
2.2. Законы и методы ценообразования …………24
2.3. Механизм ценообразования …………27


3 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ ………..32
3.1 Разработка ценовой стратегии
3.2. Виды ценовых стратегий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Teza de an - Ценовая политика - ID:02312 - Volum 20 pagini

Введение

1. Понятие и расчет экономической ценности товара

1.1. Понятие экономической ценности товара
1.2. Расчет экономической ценности товара

2. Факторы, определяющие уровень чувствительности покупателей к цене

3. Цели фирмы как основа для формирования ценовой политики и стратегии

4. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы

4.1. Разработка ценовой стратегии
4.2. Виды ценовых стратегий

5. Методы ценообразования

6. Цена и налогообложение

Заключение
Литература

Teza de doctor - Uniunile corporative ca factor de crestere a competitivitatii intreprinderilor din RM - ID:02309 - Volum 218 pagini

ADNOTARE (în română, rusă şi engleză)…………5
LISTA ABREVIERILOR ..................................8
INTRODUCERE ............................................9

1. REPERE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ABORDAREA CONCEPTULUI DE UNIUNE CORPORATIVĂ ........16

1.1. Abordări teoretice ale preceptelor managementului corporativ ......................................... 16
1.2. Fundamentele teoretice ale gestiunii uniunilor corporative ............................................... 38
1.3. Sinteza problemelor teoretice în modelele guvernării corporative ..................................... 61
1.4. Concluzii la capitolul 1 ....................................................................................................... 71

2. MECANISMELE FUNCŢIONĂRII UNIUNILOR CORPORATIVE .......73
2.1. Modalităţi de organizare şi impactul corporaţiilor transnaţionale asupra economiei internaţionale ...........73
2.2. Studiul impactului societăţilor pe acţiuni asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova .......88
2.3. Auditul guvernării corporative – direcţie de dezvoltare a guvernării corporative ............. 99
2.4. Concluzii la capitolul 2 .....................................................................................106

3. DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII UNIUNILOR CORPORATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA .........108

3.1. Particularităţile managementului corporativ autohton ..........................................108
3.2. Metode şi modele statistice şi econometrice de analiză a competitivităţii uniunilor corporative .........108
3.3. Direcţii de perfecţionare a managementului corporativ autohton ...........................137
3.4. Concluzii la capitolul 3 .......................................................................................144

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ................................................146
BIBLIOGRAFIE .......................................................................................151
ANEXE ...................................................................................................163

Teza de doctorat - Evoluția socio-demografică a familiei în societatea contemporană - ID:02307 - Volum 320 pagini

CUPRINS .................................................................................................................3
ADNOTARE (în limbile română, engleză și rusă)............................................................5
LISTA ABREVIERILOR ...............................................................................................8
INTRODUCERE ........................................................................................................9

1. BAZELE TEORETICE ALE STUDIERII FAMILIEI DIN PERSPECTIVA SOCIO-DEMOGRAFICĂ ........20

1.1. Gradul de investigare sociodemografică a familiei ........................................................ 20
1.2. Teorii și interpretări sociologice cu privire la familie .................................................... 37
1.3. Cadrul teoretico-explicativ cu privire la evoluția proceselor demografice ..................... 45
1.4. Concluzii la capitolul 1 ................................................................................................... 60

2. CARACTERISTICA GENERALĂ A CERCETĂRII, SPECIFICUL METODOLOGIC 63
2.1. Delimitarea domeniului tematic, problemele înaintate spre cercetare ............................ 63
2.2. Baza informațional-statistică și empirică, metodologia cercetării .................................. 69
2.3. Concluzii la capitolul 2 ................................................................................................... 78

3. EVOLUȚIA FAMILIEI PRIN PRISMA TRANSFORMĂRILOR MACROSOCIALE... 80
3.1. Modificări sociale istorico-evoluționiste și impactul acestora asupra familiei ............... 80
3.2. Contextul macrosocial al evoluției familiei în Republica Moldova ............................... 94
3.3. Transformarea orientărilor atitudinal-valorice față de familie, căsătorie și copii ......... 102
3.4. Cоncluzii la capitolul 3 ................................................................................................. 118

4. CĂSĂTORIA, DIVORȚUL ȘI EVOLUȚIA STRUCTURILOR FAMILIALE ............. 121
4.1. Dinamica nupţialităţii și modificarea ciclului de viață familială .................................. 121
4.2. Analiza comportamentului matrimonial în baza tabelelor de primo-nupţialitate ........ 137
4.3. Disoluția familiei și factorii determinanți ..................................................................... 144
4.4. Evoluția structurii familiei și a gospodăriei casnice .................................................... 160
4.5. Concluzii la capitolul 4 ................................................................................................. 170

5. EVOLUȚIA NATALITĂȚII ...........173
5.1. Dinamica fertilității și modificarea ciclului reproductiv al familiei ............................. 173
5.2. Modificări structurale ale natalității după rangul nașterilor .......................................... 189
5.3. Comportamentul reproductiv în profil generațional: analiza retrospectivă și prognoza fertilității .......198
5.4. Natalitatea extraconjugală: caracteristici structurale şi cauzele extinderii ................... 207
5.5. Concluzii la capitolul 5 .................................................................................................... 218

6. DEZVOLTAREA POLITICII FAMILIALE DIN PERSPECTIVA CONSOLIDĂRII POTENȚIALULUI DEMOGRAFIC AL FAMILIEI .......221
6.1. Politici de susținere a familiei și copilului .................................................................... 221
6.2. Serviciile de educație extrafamilială și consolidarea funcției reproductive a familiei . 232
6.3. Rolurile profesionale și parentale: modalități și oportunități de conciliere .................. 241
6.4. Concluzii la capitolul 6 ........................................................................................254

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI .........257
BIBLIOGRAFIE ..........................................................................263
Anexa 1. Actul cu privire la implementarea rezultatelor tezei ........283

Teza de doctorat - Concepte și abordări metodologice de evaluare și creștere a calității vieții - ID:02306 - Volum 348 pagini

ADNOTĂRI 5
ABREVIERI 8
INTRODUCERE 9

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE CATEGORIEI CALITĂŢII VIEŢII DE PE POZIŢII SOCIO-ECONOMICE 20

1.1. Evoluţia conceptelor Calităţii Vieţii percepute ca o categorie socio-economică 20
1.2. Libertatea economică – condiţie primordială de dezvoltare umană şi creştere a Calităţii Vieţii 39
1.3. Interdependenţele libertăţii economice, nivelului de trai şi Calităţii Vieţii 54
1.4. Concluzii la capitolul 1 66

2. METODOLOGII DE EVALUARE A CALITĂŢII VIEŢII ÎN CONTEXT GLOBAL ŞI REGIONAL 68
2.1. Evoluţia metodologiei evaluării Calităţii Vieţii la nivel global 68
2.2. Metodologia evaluării Calităţii Vieţii în ţările Uniunii Europene 95
2.3. Inteconexiunea evaluării Calităţii Vieţii la nivel global şi regional 122
2.4. Concluzii la capitolul 2 128

3. STABILIREA ŞI APLICAREA VECTORULUI CREȘTERII CALITĂŢII VIEŢII LA NIVEL NAŢIONAL 130
3.1. Creşterea economică şi impactul ei asupra Calităţii Vieţii în R. Moldova 130
3.2. Evaluarea nivelului de trai şi impactul lui asupra Calităţii Vieţii în R. Moldova 155
3.3. Stabilirea vectorului creşterii Calităţii Vieţii la nivel naţional 172
3.4. Concluzii la capitolul 3 191

4. ELABORAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE ȘI CREȘTERE A CALITĂŢII VIEŢII ŞI IMPLEMENTAREA EI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 194
4.1. Elaborarea metodologiei de evaluare obiectivă a indicelui Calităţii Vieţii la nivel naţional 194
4.2. Utilizarea metodologiei de evaluare obiectivă a Calităţii Vieţii la nivel naţional în modelarea proceselor de creştere a acesteia prin Reţelele Petri Hibride 219
4.3. Utilizarea sondajului public în evaluarea subiectivă a Calităţii Vieţii în R.Moldova la nivel zonal 238
4.4. Concluzii la capitolul 4 256

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 259
BIBLIOGRAFIE 265
ANEXE 280

Referat - Logistica achizițiilor, selectarea furnizorilor de materii prime - ID:02305 - Volum 15 pagini

Introducere ..............................................................................3

Capitolul I: Considerații teoretice privind logistica achizițiilor..........4

Capitolul II: Evaluarea și selectarea furnizorilor de materii prime .........9

Concluzii ...................................................................................13
Bibliografie ................................................................................15

Teza de an - Aditivii alimentari. Mezeluri - ID:02304 - Volum 73 pagini

INTRODUCERE

DEFINITIA ADITIVILOR ALIMENTARI.

CLASIFICARE. CODIFICARE.
ADITIVII ALIMENTARI DIN MEZELURI.
SURSELE ADITIVILOR ALIMENTARI.
LEGISLATIA IN VIGOARE.
CRITERII DE UTILIZARE A ADITIVILOR ALIMETARI.
EFECTUL ADITIVILOR ALIMENTARI ASUPRA SANATATII.

ROLUL MASS-MEDIA IN INFLUENTAREA CONSUMATORILOR.
DESCRIEREA METODEI.

BIBLIOGRAFIE.
ANEXA

Teza de masterat - Legislația alimentară în Republica Moldova - ID:02303 - Volum 92 pagini

LISTA ABREVIERI

INTRODUCЕRЕ

CAPITOLUL I. CARACTЕRISTICA GЕNЕRALĂ A CADRULUI LЕGISLATIV ÎN DOMЕNIUL ALIMЕNTAR

1.1. Aspеctе concеptualе privind lеgеa produsеlor alimеntarе în cadrul UE
1.2. Lеgislația privind sеctorul alimеntar din Rеpublica Moldova
1.3. Atribuțiilе autorităților publicе în domеniul rеglеmеntării sеctorului alimеntar
1.4. Sеcuritatеa și siguranța alimеntară

CAPITOLUL II. CARACTЕRISTICA COMPLЕXULUI ALIMЕNTAR AL RЕPUBLICII MOLDOVA ȘI CRЕARЕA CADRULUI JURIDIC DЕ COLABORARЕ
2.1. Analiza sеctorului alimеntațiеi publicе din Rеpublica Moldova
2.2. Crеarеa cadrului juridic dе colaborarе a Rеpublicii Moldova cu partеnеrii еxtеrni
2.3. Aditivii alimеntari în atеnţia organizaţiilor intеrnaţionalе

CAPITOLUL III. STUDIU DЕ CAZ. STRATЕGII DЕ DЕZVOLTARЕ A S.A. „BUCURIA” DIN PЕRSPЕCTIVA LЕGISLAȚIЕI ALIMЕNTARЕ DIN RЕPUBLICA MOLDOVA
3.1. Caractеristica gеnеrală a întrеprindеrii S.A. „Bucuria”
3.2. Poziţia pе piaţa produsеlor dе cofеtăriе din Rеpublica Moldova
3.3. Impunеri lеgislativе la S.A. „Bucuria”
3.4. Aliniеrеa întrеprindеrii la practicilе lеgislativе еuropеnе
3.5. Dirеcții stratеgicе dе еficiеntizarе a siguranțеi alimеntarе

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIЕ
ANЕXЕ

Teza de licenta - Aspecte legislative, instituţionale şi practice cu privire la producerea, comercializarea şi siguranţa produselor alimentare - ID:02301 - Volum 125 pagini

CAPITOLUL I. CADRUL LEGISLATIV AL REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE ŞI EUROPENE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR ALIMENTARE.
1.1. Studiu comparativ al reglementărilor cu privire la mărfurile alimentare...................8
1.2. Etica în alimentaţie, agricultură şi mediu. Aspecte generale ale legii alimentaţiei....12
1.2.1. Etica în alimentaţie şi agricultură........................................13
1.2.2. Aspecte generale privind legea produselor alimentare…………18
1.3. Codex Alimentarius şi comerţul cu mărfuri alimentare ……………24
1.4. Criza globală a alimentelor şi consecinţele ei……………………………26
1.5. Legea Rep. Moldova privind produsele alimentare……………………29
1.6. Atribuţiile autorităţilor publice în reglementarea problemelor ce ţin de regimul produselor alimentare
1.6.1. Atribuţiile Guvernului…………………………………………………………….....30
1.6.2. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale………………………….....30
1.6.3. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale…………………………........31
1.7. Proiect final al Legii - cadru privind siguranţa alimentului în România……...……32

CAPITOLUL II. STUDIU COMPARATIV AL PROTECŢIEI CONSUMATORULUI ÎN UE, ROMÂNIA, REP. MOLDOVA ŞI AUTORITĂŢILE ABILITATE CU ACESTE ATRIBUŢIUNI.
2.1. Sănătatea şi siguranţa consumatorului………………………………………………..36
2.2. Protecţia Consumatorului în Uniunea Europeană…………………………………...38
2.2.1. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor……………………………..43
2.3. Studiul reglementărilor internaţionale privind protecţia consumatorilor şi rolul acestora în prevenirea şi combaterea anomaliilor la mărfurile alimentare……...…45
2.3.1. Directivele statelor membre ale Uniunii Europene……………………………………..45
2.3.2. Legislaţiile ţărilor membre ale UE. Directiva privind răspunderea pentru produse defectuoase………46
2.3.2.1. Austria. Legea austriacă privind răspunderea pentru produse………………...46
2.3.2.2. Belgia. Legea relativă la răspunderea pentru produse defectuoase …………….47
2.3.2.3. Danemarca. Legea daneză………………………………………………………. 47
2.3.2.4. Finlanda. Legea privind răspunderea pentru produse……………………….…47
2.3.2.5. Franţa. Legea franceză…………………………………………………………..48
2.3.2.6. Germania. Legea cu privire la răspunderea pentru produse …………………...48
2.3.2.7. Grecia. Actul normativ nr. 1961/1991, amendat de actul nr. 2000/1991……..…48
2.4. România. Legea privind protecţia consumatorilor………………………………….49
2.4.1. Strategia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor…………………51
2.4.2. Centrul de Consultanţă şi Informare a Consumatorilor…………………………..53
2.4.3. Consiliile consultative pentru protecţia consumatorilor…………………………....54
2.4.4. Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România……………………….....54
2.5. Combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană……60
2.6. Aspecte juridice privind protecţia consumatorilor în Republica Moldova. Actele normative………62
2.7. Organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor………………………...67
2.8. Raport de monitorizare privind domeniul protecţiei consumatorilor în Rep. Moldova………69

CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A S.C. „Franzeluţa” S.A. DIN PERSPECTIVA OBIECTIVELOR GUVERNAMENTALE CU PRIVIRE LA ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ .
3.1. Pregătirea şi dezvoltarea industriei de panificaţie a Rep. Moldova în perspectiva aderării la UE.....71
3.2. Preocupări şi tendinţe în cadrul pieţei produselor de panificaţie în UE, cu implicaţii şi pe piaţa Rep. Moldova de produse de panificaţie………….........................72
3.3. Impuneri legislative la S.C. “Franzeluţa” S.A………………………… …………...73
3.3.1. Misiunea si valorile S.C. “Franzeluţa” S.A…………….………….…………...73
3.3.2. Măsuri dure împotriva comerţului ilegal cu pâine…………………………......74
3.4. Componentele supravegherii pieţei şi obiectivele de aliniere la practicile europene.………75
3.5. Raport privind activitatea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în anul 2007 şi obiectivele trasate pentru anul 2008........78
3.6. Raport al Guvernului Rep. Moldova privind implementarea Planului de Acţiuni Rep. Moldova- Uniunea Europeană (ianuarie-martie 2006…….80
3.6.1. Relaţiile comerciale…………………80
3.6.2. Vama…………………………………………81
3.6.3. Aspecte sanitare şi fitosanitare………83

CAPITOLUL IV. PREZENTAREA GENERALĂ A S.A. „Franzeluţa”.
4.1. Principalele date de referinţă
4.1.1. Scurt istoric………………………………………………………..…….…..….85
4.1.2. Data înregistrării organizaţiei…………………………………………..……....89
4.1.3. Denumirea şi sediul social……………………………………………..….........89
4.1.4. Forma juridică şi structura societară…………………………………….….....90
4.1.5. Obiectul de activitate al firmei……………………………………………..…...91
4.2. Structura organizatorică şi de personal………………………………………………91
4.3. Micromediul firmei
4.3.1. Principalii clienţi ai firmei de pe piaţa internă şi pe cea externă……93
4.3.2. Principalii furnizori………………...…………………………………………...95
4.3.3. Concurenţa………………………………………………………...…….……....96
4.3.4. Distribuţia…………………………………………………….………….............97
4.4. Calitatea produselor S.C. „Franzeluţa”………………………………………..……..98

CONCLUZII ŞI PROPUNERI................................................102
Bibliografie………………………………………………………………………………....107
Anexe…………………………………………………………………………………….....113

Teza de licenta - Eficiența economică a producerii cerealelor și căile de sporire a ei - ID:01062 - Volum 73 pagini

 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE CA OBIECTIV PRINCIPAL ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII

1.1. Conceptul de eficiență economică și formele sale

1.2. Rolul și necesitatea creșterii eficienței economice

1.3. Impactul creșterii economice asupra intensificării eficienței factorilor producției agricole

 

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA CONDIȚIILOR ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A SRL „FORTINA-LABIS”

2.1. Prezentarea generală a condițiilor întreprinderii „Fortina-Labis” SRL

2.2. Caracteristica dezvoltării economico-financiare

2.3. Eficiența economică a producției agricole în „Fortina-Labis” SRL

 

CAPITOLUL III. DIRECȚII ȘI CĂI DE SPORIRE A EFICIENȚEI ECONOMICE A PRODUCERII CEREALELOR

3.1. Planificarea volumului producției de cereale și repartizarea ei

3.2. Direcții de eficientizare a producerii cerealelor în aspect regional comparativ

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de an - Planificarea şi prognozarea producției în cultura plantelor de cîmp - ID:01061 - Volum 44 pagini

Introducere

Capitolul I. Bazele teoretice ale ale planificării şi prognozei
1.1. Esenţa şi sarcinile planificării şi prognozei.
1.2. Principiile şi metodele de bază ale planificării şi prognozei

Capitolul II. Caracteristica condiţiilor de dezvoltare a întreprinderii agricole SRL”Procult-Agro”
2.1. Condiţiile naturale şi organizatorice
2.2. Caracteristica dezvoltării economice

Capitolul III. Planificarea producţiei în cultura plantelor de câmp şi costurilor ei
3.1 Planificarea volumului producţiei şi repartizarea ei
3.2 Planificarea suprafeţelor însămînţate
3.3 Planificarea costului de producţie în dependenţă de consumurile variabile şi constante (elaborarea fişei tehnologice)
3.4 Planificarea costului unitar pe articole de consum
3.5. Perfecţionarea procesului de planificare şi prognozare a producţiei de orz
 
Concluzii şi propuneri