Scrierea tezelor de licență la facultatea de Geografie, teze de master la Geografie pentru studenții din Republica Moldova și România. Teze originale și calitative.

Teza de an - Masurarea Nivelurilor Apelor Subterane si de Suprafata - ID:05402 - Volum 24 pagini

MĂSURAREA NIVELURILOR APELOR DE SUPRAFAŢĂ Şi SUBTERANE.. 1
1. Măsurarea nivelurilor în apele de suprafaţă. 2
 
2. Măsurarea nivelului cu instalaţii limnimetrice. 4
2.1 Măsurarea nivelului cu limnigraful tip I.N.M.H. sau cu alte tipuri utilizate în diferite ţări europene  4
2.2. Măsurarea nivelurilor cu senzori de presiune. 6
2.3 Măsurarea nivelurilor cu ultrasunete. 9
 
3. Măsurarea nivelurilor apelor subterane. 11
3.1 Dispozitiv automat pentru indicarea nivelului de la o cotă de referinţă. 13
3.2 Aparat pentru măsurat nivelul apei în foraje obturate sau tuburi înclinate. 20
 
Bibliografie  23

Referat - Nivelul apei râurilor - ID:05401 - Volum 6 pagini

1. Nivelul apei râurilor……………………………………2

2. Construcţii pentru măsurarea nivelurilor………3

3. Prelucrarea şi reprezentarea grafică a nivelurilor……33

4. Nivelul zilnic al fluviului Dunărea la postul hidrometric Calafat în anul 1968……4

Teza de an - Măsurarea și prelucrarea vitezei apei râurilor - ID:05400 - Volum 24 pagini

ARGUMENT
 
CAPITOLUL I – APELE CURGATOARE

I.1. Sistemele de rauri
I.2. Principalele tipuri de retele hidrografice
I.3. Densitatea bazinului hidrografic
I.4. Evolutia unui sistem hidrografic 
 
CAPITOLUL II - MASURAREA VITEZEI APEI
II.1. Alegerea verticalelor de viteza
II.2. Alegerea punctelor de masurare in verticalele de viteza
II.3. Masurarea vitezelor pe verticala 
 
CAPITOLUL III - CRONOMETRAREA PULSATIILOR SI INSCRIEREA DATELOR IN CARNET
 
CAPITOLUL IV-MASURAREA VITEZEI APEI CU FLOTORI

IV.1. Masurarea vitezei apei cu flotori - generalitati
IV.1. Masurarea vitezei apei cu flotori liberi
IV.2. Masurarea vitezei apei cu flotori captivi 
 
CONCLUZII
BIBLOGRAFIE

Teza de licenta - Raffaello Sanzio Da Urbino - ID:02021 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICI DE BAZĂ ÎN ISTORIA RENAȘTERII ITALIENE

1.1. Noțiunea de renaștere. Scurt istoric în istoria Renașterii
1.2. Concepția renascentistă a picturii europene
1.3. Artiști și opere reprezentative ale renașterii italiene
 
CAPITOLUL II. FILE ISTORICE DIN BIOGRAFIA LUI RAFFAELLO SANZIO DA URBINO
 
CAPITOLUL III. CREAȚIILE ȘI OPERELE LUI RAFFAELLO SANZIO DA URBINO

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Stilul Renascentist - Arhitectura - ID:02020 - Volum 17 pagini

I. Stilul Renascentist si Arhitectura
1. Aparitia Stilului. Perioada
2. Raspandirea Stilului 
 
II. Caracteristicile Stilului. Materiale de constructii
1. Introducere
2. Reprezentanti de seama:
v Fillipo Brunelleschi
v Vitruviu
v Donato Bramante
v Michelangelo
 
3. Caracteristi ale stilului si materiale de constructii folosite
3.1 Introducere
3.2 Tendintele Arhitecturii Renascentiste
3.3 Arhitectura Renascentista pe teritoriul European
· Tarile de Jos siGermania
· Franta
· Italia
· Transilvania
· Renasterea in Arhitectura Bisericeasca 

III. Cladiri Reprezentative ale Stilului Renascentist

Bibliografie

Teza de an - Gândirea politică în epoca Renaşterii - ID:02019 - Volum 19 pagini

1. Introducere:

1.1. Epoca Renaşterii şi semnificaţia ei.
1.1.1. Noţiuni generale.
1.1.2. Cronologie.
1.1.3. Domeniile în care s-a manifestat Renaşterea
1.1.3.1. Cultura.
1.1.3.2. Economia.
1.1.3.3. Viaţa religioasă.
1.1.4. Concepţia despre stat în perioada Renaşterii.
1.1.5. Patrimoniul cultural şi politico-juridic al Renaşterii.
1.1.6. Obiectivele reprezentanţilor Renaşterii.
 
2. Cuprins:
2.1. Doctrina politico-juridică în perioada Renaşterii.
2.1.1. Doctrina politico-juridică a lui Nicollo Machiavelli.
2.1.1.1. Viaţa şi creaţia.
2.1.1.2. Concepţia despre stat.
2.1.1.2.1. Esenţa statului.
2.1.1.2.2. Scopul statului.
2.1.1.2.3. Forma statului.
2.1.1.2.4. Rolul religiei în viaţa social-politică
2.1.1.2.5. Esenţa politicii.
2.1.1.3. Scopul cercetărilor lui Machievelli.
2.1.1.4. Formele de guvernământ.
2.1.2. Doctrina politico-juridică a lui Jean Bodin.
2.1.2.1. Viaţa si activitatea.
2.1.2.2. Apariţia şi esenţa statului.
2.1.2.3. Concepţia depre suveranitate
2.1.2.3.1. Principalele trăsături ale suveranităţii.
2.1.2.4. Forma de organizare a statului, forma de guvernamânt

3. Concluzie:
3.1. Aportul şi importanţa Renaşterii la emanciparea societăţii
 
Lista bibliografică

Teza de master - Atrocitatile regimurilor totalitare in manualele de istorie din Republica Moldova - ID:02017 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE
a) argument
b) actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate
c) scopul şi obiectivele tezei
d) perioada de cercetare
e) noutatea ştiinţifică
f) importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării
g) structura lucrării 

CAPITOLUL I. ISTORIOGRAFIA, IZVOARELE ŞI METODELE CERCETĂRII
a) istoriografia problemei
b) analiza critică a surselor de cercetare
c) metode de analiză şi cercetare a manualelor şcolare 

CAPITOLUL II. ATROCITĂȚILE REGIMULUI COMUNIST
a) obiective şi conţinuturi curriculare
b) manuale şi surse didactice
c) concluzii 

CAPITOLUL III. ATROCITĂȚILE REGIMULUI NAZIST
a) obiective şi conţinuturi curriculare...........43
b) manuale şi surse didactice.......................53
c) concluzii......55

CONCLUZII
a) sinteza rezultatelor obţinute
b) concluzii şi recomandări 

BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Evoluția Democrației în Republica Moldova 1989-2015 - ID:02016 - Volum 62 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND EVOLUȚIA DEMOCRAȚIEI

1.1. Evoluția istorică a democrației și regimurilor democratice
1.2. Procesele democratice din RSSM pînă la proclamarea independenței
1.3. Evoluția instituției parlamentare și prezidențiale, constituirea cadrelor legislative, alegerile 

CAPITOLUL II. PERIOADA AFIRMĂRII DEMOCRAȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza afirmării sistemului politic în perioada anilor 1994-2000
2.2. Descrierea activității instituției parlamentare și prezidențiale
 
CAPITOLUL III. EVOLUȚIA DEZVOLTĂRII DEMOCRAȚIEI DIN ANUL 2000 PÎNĂ ÎN PREZENT
3.1. Dezvoltarea sistemului politic în perioada guvernării comuniste
3.2. Protestele din aprilie 2009 și afirmarea drumului spre integrarea europeană
3.3. Căi şi modalităţi de îmbunătățire a democrației Republicii Moldova prin prisma actualei conduceri
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - File din istоria satului Saseni raiоnul Calarasi in epоca mоderna inceputul epоcii cоntemоrane - ID:02015 - Volum 63 pagini

INTRОDUCERE 3

CAPITОLUL I. SĂSENI ÎN CОNTEXTUL EPОCILОR: 7

1.1. Periоada preistоricã, anticã și a migrațiilоr 7
1.2. Tezaurele mоnetare de la Săseni 8
1.3. Realitții medievale din ținutul Săsenilоr. 11

CAPITОLUL II. SECОLUL AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECОLULUI AL XX-LEA: MÃRTURII DОCUMENTARE, CОMENTARII ISTОRICE, REALITÃȚI ECОNОMICE, MОD DE TRAI 17
2.1. Periоada interbelicã 17
2.2. Periоada pоstbelicã 19

CAPITОLUL III. SОCIО-ECОNОMICĂ ȘI CULTURALĂ A LОCALITĂȚII IN EPОCA MОDERNA INCEPUTUL EPОCII CОNTEMОRANE 25
3.1. Biserica și tradițiile pоpulare 25
3.2. Instituțiile de invățământ 34
3.3. Cadrul natural al lоcalității și dezvоltare ecоnоmică 37

CОNCLUZII 50
BIBLIОGRAFIE 53
ANEXE 56

Teza de an - Критика абсолютизма как модели управления в общественной мысли второй половины XVIII века - ID:02014 - Volum 28 pagini

Введение. 3

1. Общая характеристика эпохи и общественной мысли. 5

1.1. Понятие и продолжительность просвещенного абсолютизма в России. 5
1.2. Формирование общественной мысли второй половины XVIII века. 5

2. Проблемы абсолютизма и критика М.М.Щербатова. 7
2.1. Неограниченная власть монарха. 8
2.2. Правосудие и коррупция. 10
2.3. Крестьянский вопрос. 12
2.4. Дворянство и фаворитизм. 18
2.5. Экономическое развитие. 21
2.6. Наука. 25

Заключение. 27
Список источников и литературы. 28

Teza de an - Последствия сталинизма и большевизма - ID:02011 - Volum 34 pagini

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТАЛИНИЗМА И БОЛЬШЕВИЗМА

1.1 Происхождение большевизма
1.2 Национальная политика большевиков
1.3. Сущность сталинизма

2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СТАЛИНСКИХ ВРЕМЕН
2.1 Политические процессы 1930-х гг
2.2 Ужесточение политических и идеологических мер
2.3 Последствия сталинизма и большевизма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Teza de licenta - O perspectivă comparată asupra comunismului din U.R.S.S. și România - ID:02010 - Volum 99 pagini

INTRODUCERE..........4

CAPITOLUL I. Marxismul și comunismul de tip sovietic

I.1. Comunismul ca ideologie politică – originile și natura comunismului marxist........7
A. Ideologia ”luptei de clasă”................................................................................7
B. Originile și natura communismului marxist........................................................11
I.2. Originile și sensul marxismului leninist............................................................17
I.3. Revoluția Rusă..............................................................................................25
I.4. Secolul XX – secolul lui Lenin?........................................................................33

CAPITOLUL II. Stalinismul în U.R.S.S. și România
II.1. Semnificațiile conceptului de ”totalitarism” în regimul stalinist...........................35
II.2. Consolidarea puterii lui Stalin și instaurarea terorii în URSS..............................37
III.3. Comunismul românesc înainte și după cel de-al doilea război mondial..............44
II.4. Trăsăturile specifice stalinismului românesc.....................................................49

CAPITOLUL III. Epoca ”totalitarismului inerțial”
III.1. Destalinizarea în URSS și în Europa de Est.....................................................55
III.2. Gerontocrația sovietică, spectrul stagnării și ”veacul de aur al nomenklaturii”..............60
III.1'. ”Destalinizarea” în România.........................................................................64
III.2'. Ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu și instaurarea dictaturii personale..............68

CAPITOLUL IV. ”Deceniul prăbușirii” comunismului
IV.1. Slăbiciunile colosului sovietic.........................................................................74
IV.2. Reformele: ”glasnost” și ”perestroika”............................................................77
IV.3. Liberalizarea, debutul tranziției democratice și destrămarea URSS...................80
IV.4. Apogeul dictaturii persoanale a lui Nicolae Ceaușescu.....................................84
IV.5. Revoluțiile inevitabile...................................................................................88
IV.6. Revoluția Română: violența revoluționară și mitologia ”revoluției confiscate”.............91

Concluzie..........................................................................................................94
Bibliografie........................................................................................................97

Teza de an - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СТАЛИНСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА - ID:02008 - Volum 36 pagini

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ В СССР

1.1 ПРИРОДА АВТОРИТАРИЗМА И УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
1.2 СВЯЗЬ АВТОРИТАРИЗМА И КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

ГЛАВА 2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СТАЛИНСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА
2.1 УТВЕРЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОЙ ВЛАСТИ СТАЛИНА
2.2 КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ И РЕПРЕССИИ В ПЕРИОД СТАЛИНСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА
2.3 УЖЕСТОЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ МЕР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Teza de licenta - Sentimentul demnitatii si al mindriei nationale intextele medievale romanesti - ID:02006 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA APARIȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII TEXTELOR MEDIEVALE ROMÂNEȘTI

1.1. Premisele apariției și dezvoltării literaturii române vechi
1.2. Mărturii ale scrisului românesc în perioada medievală
1.3. Însemnătatea textelor medievale românești

CAPITOLUL II. PREZENȚA SENTIMENTULUI DE DEMNITATE ȘI MÎNDRIE NAȚIONALĂ ÎN TEXTELE MEDIEVALE ROMÂNEȘTI
2.1. Contribuția cronicarilor în formarea și dezvoltarea conștiinței național-istorice
2.2. «Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie» - expresie a sentimentelor de demnitate și conștiință națională a sufletului românesc în pragul veacului al XVI-lea
2.3. Importanța tipăriturilor lui Coresi la afirmarea textului literar românesc
2.4. Rolul literaturii religioase în formarea limbii române literare

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Diaconul Coresi. Rolul tipariturilor sale in cultura romaneasca - ID:02005 - Volum 80 pagini

Capitolul I: Inroducere

Capitolul II: Manuscrise şi tipărituri înainte de Coresi şi influenţa lor asupra tipăriturilor coresiene.

II.1. Primele texte scrise în slavonă pe teritorilul ţării noastre.
II.2. Primele manuscrise ale Ţării Româneşti.
II.3. Manuscrisele moldoveneşti.
II.4. Introducerea tiparului în Ţara Românească şi Transilvania.
II.5. Continuarea manuscriselor şi a tipăriturilor dinainte de Coresi şi influenţa lor asupra tipăriturilor coresiene.

Capitolul III:Originea, viaţa şi activitatea diaconului Coresi.
III.1.Originea diaconului Coresi.
III.2.Viaţa şi activitatea diaconului Coresi

Capitolul IV:Opera diaconului Coresi.
IV.1.Cărţile româneşti.
IV.2.Cartea slabo-română.
IV.3.Cărţile slavoneşti.

Capitolul V:Ucenicii diaconului Coresi. Palia de Orăştie.
Capitolul VI:Însemnătatea tipăriturilor coresiene

Teza de licenta - Basarabia de la autonomie la gubernie rusească: cronologie, evenimente, personalități - ID: 02004 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. GENEZA ȘI APARIȚIA CHESTIUNII BASARABENE

1.1. Războiul ruso-turc din 1806-1812 și consecințele sale
1.2. Organizarea provizorie a Basarabiei Țariste (1812-1816)
1.3. Atitudini şi evenimente în contextul perioadei de tranziție a Basarabiei

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA BASARABIEI CA AUTONOMIE ÎN CADRUL IMPERIULUI ȚARIST
2.1. Autonomia Basarabiei sub stăpînirea rusească in 1812-1828
2.2. Regulamentul din 17 decembrie 1825
2.3. Perioada autocrației în Basarabia Țaristă pînă la 1873
2.3.1. Organizarea politico-administrativă
2.3.2. Evoluția economiei în cadrul autonomiei
2.3.3. Aspecte sociale ale populației din Basarabia
2.4. Consecințele războiului din Crimeea (1853-1856) și consecințele sale asupra integrității Basarabiei Țariste

CAPITOLUL III. TRANSFORMAREA BASARABIEI ÎN GUBERNIE RUSEASCĂ
3.1. Reformele rusești în Basarabia (anii ’60-’70)
3.2. Aspecte ale vieții politice în timpul transformării Basarabiei în gubernie rusească
3.3. Intensificarea mișcării naționale în Basarabia la sfîrșitul secolului XIX
3.4. Revoluția din 1905 și urmările ei

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Razboiul de 30 de ani - ID: 02003 - Volum 29 pagini

INTRODUCERE………2

CAPITOLUL I. PREMISELE ŞI CONTEXTUL ÎNCEPERII RĂZBOIULUI DE 30 DE ANI

1.1. Caracterul şi esenţa reformei protestante………3
1.2. Războaiele religioase………………7
1.3. Contrareforma şi revoluţia din ţările…………9


CAPITOLUL II. ÎNCEPUTUL RĂZBOIULUI DE 30 DE ANI
2.1. Perioada incipientă……………13
2.2. Continuarea şi sfîrşitul războiului…………17
2.3. Consecinţele războiului de 30 de ani…………21

CONCLUZII………………27
BIBLIOGRAFIE……………28