Teze de licență la business și administrarea afacerilor, teze de master, teze de an, rapoarte de practică la business și administrarea afacerii în Moldova.

Teza de licenta: Cercetari de marketing ale marfurilor produse la S.A. „Aroma” - ID: 00021 - Volum: 110 pagini

Introducere

Trecerea la sistemul economicei de piaţă constituie оn opinia specialiştilor drept singura alternativă a renaşterii economiei Republicii. Realizarea acestui dizederat generează nenumărate оntrebări legate de căile şi dinamica procesului de tranziţie, de forţele pieţei ce se cer antrenate, de alternativele posibile de realizat, de metodele şi tehnicile ce pot fi folosite.

Cuprins

I. Aspecte teoretice privind cercetările de marketing, strategiile de comercializare şi competitivitatea produselor

1.1.Definirea marketingului
1.1.2.Pilonii conceptului modern de marketing
1.1.3.Concepte fundamentale ale marketingului
1.2.Tipologia strategiilor de marketing
1.3.Strategii de piaţă
1.4.Strategia şi politica de produs
1.5.Competitivitatea – indicator calificativ оn mediul concurenţial

II. Analiza tehnico-economică a activităţii de producere şi comercializare a SA “AROMA”

2.1. Caracteristica оntreprinderii
2.2. Analiza оn dinamică a indicatorilor activităţii economice SA “AROMA”
2.3. Analiza programei de producţie
2.4. Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane
2.5. Analiza asigurării tehnico-materiale şi utilizării resurselor materiale de producţie
2.6. Analiza costului producţiei
2.7. Analiza financiară
2.7.1.Analiza profitului
2.7.2.Analiza bilanţului contabil
2.7.3.Analiza stabilităţii financiare
2.7.4.Analiza lichidităţii a bilanţului
2.8.Analiza de marketing
2.9.Analiza de corelaţie
2.10.Rezervele de bază al оmbunătăţirii activităţii de marketing al оntreprinderii

III. Planul măsurilor de comercializare şi investigaţii de marketing la SA “AROMA”

3.1.Structura organizatorică propusă de a fi aplicată la SA “AROMA”. Structura internă a compartimentului de marketing
3.2.Planul de acţiune propus de a fi aplicat la оntreprindere.
3.3.Alegerea şi fundamentarea schemei tehnologice şi a utilajului. Calculul efectului economic оn urma introducerii unui termostat
3.4.Măsuri pentru protecţia muncii şi ocrotirea mediului ambiant
3.4.1.Analiza condiţiilor de muncă
3.4.2.Caracteristica factorilor de producţie nocivi şi periculoşi la fiecare loc de muncă оn secţia de turnare a divinului “AROMA”
3.4.3. Elaborarea măsurilor
3.4.4. Protecţia mediului ambiant

Concluzii

Constituirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi politice. Operaţionalizarea acestora este condiţionată decisiv de conţinutul şi calitatea activităţii de marketing.

Bibliografie

Philip Kothler "Managmentul de marketing "
Putru Malcomet "Marketing " Iaşi Fundaţia academică 1993
Elizabeta Nicorescu "Marketing Curs" Constanţa Fundaţia "Andrei Sigma " 1996
Rodica Boier "Marketing : Concepte, metode şi tehnici strategice" laşi 1997
Mihai Dimetrescu "Analiza de sisteme de marketing"
Pierre Dubois "Marketing teorie şi practică " Vol. 1 şi 2 Cluj - Napoca 1994
Viorela Moldovean "Evaluarea mediului concurenţial şi a competitivităţii оn iziunea de marketing " A.S.E.M. 1997
Gherasim Toader "Marketing - Mix " laşi 1996
Paul Ştefănescu "Bazele marketingului "Bucureşti 1994
Demetrescu M.C. "Marketing " Editura a 2 Bucureşti 1993
Comeliu Muntean "Marketing: Concepte principii şi exemple" laşi 1996
Anghel L. "Marketing : Probleme . Cazuri. Teste " Bucureşti 1994
Gheorge Basanu "Management - Marketing " Bucureşti 1993

Teza de licenta: Cercetări de marketing ale mărfurilor produse la оntreprinderea S.A. JLC - ID: 00019 - Volum: 111 pagini

Introducere

’’A face marketing’’ nu este un lux, ci presupune un ansamblu de acţiuni strict necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri de succes.
Marketingul este una din acele componente indispensabile fără de care nici o afacere nu poate cu adevărat prospera. Este o realitate de care trebuie să ţinem cont pentru că, acordоndu-i atenţia cuvenită, vom avea numai de cоştigat.

Cuprins

Capitolul I Esenţa şi conţinutul activităţii de marketing

Esenţa marketingului
Funcţiile marketingului
Cercetări de marketing
Politica de marketing
Politica de distribuţie
Conceptul de distribuţie
Strategiile distribuţiei
Politica de produs
Conceptul de produs
Conţinutul politicii de produs
Introducerea оn fabricaţie şi lansarea noilor produse
Strategii ale politicii de produs
Politica de preţ
Conceptul de preţ şi funcţiile preţului
Politica preţului
Politica promoţională
Conţinutul activităţilor promoţionale
Structura activităţilor promoţionale
Concurenţa şi capacitatea de concurenţă a mărfurilor

Capitolul II Analiza activităţii economico-financiară a оntreprinderii

2.1 Caracteristica оntreprinderii
2.1.1 Descrierea оntreprinderii
2.1.2 Istoricul оntreprinderii
2.1.3 Ramura de activitate
2.2 Analiza principalilor indicatori tehnico-economici de dezvoltare
2.3 Analiza comercială
2.4 Analiza resurselor umane şi a productivităţii muncii
2.5 Analiza stării financiare
2.5.1 Analiza patrimoniului оntreprinderii
2.5.2 Analiza surselor de finanţare ale patrimoniului
2.5.3 Analiza disponibilului de mijloace circulante
2.5.4 Stabilirea financiară şi aprecierea ei
2.5.5 Lichiditatea şi capacitatea de plată a оntreprinderii
2.5.6 Analiza pericolului de faliment (Metoda Altman)
2.5.7 Analiza beneficiului şi rentabilităţii
2.6 Cercetări de marketing
2.6.1 Piaţa de desfacere
2.6.2 Concurenţa
2.6.3 Strategia de marketing
2.6.4 Politica de produs
2.6.5 Politica de preţ
2.6.6 Politica de distribuţie
2.6.7 Politica de promovare
2.7 Analiza de corelaţie pentru funcţia multiplă a rentabilităţii
2.8 Analiza SWOT

Capitolul III Proiectul de măsuri pentru organizarea cercetării complexe a pieţii mărfurilor оntreprinderii

3.1Estimarea situaţiei mărfurilor produse la оntreprindere.Măsuri pentru оmbunătăţirea activităţii de marketing a оntreprinderii
3.1.1 Calculul eficienţei economice a măsurii propuse
3.2 Estimarea situaţiei mărfurilor produse de оntreprindere
3.2.1 Piaţa de desfacere
3.2.2 Politica de produs
3.2.3 Politica de preţ
3.2.4 Politica de promovare
3.3 Perfecţionarea organizării procesului de producţie prin utilizarea unei tehnologii mai progresiste
3.3.1 Asortimentul produselor lactate a S.A.’’JLC’’(Lapte)
3.3.2 Caracteristica produsului lactat acid – iaurtul
3.3.3 Caracteristica materiei prime
3.3.4 Calculele tehnologice pentru 1 tonă produs finit
3.3.5 Tehnologia de fabricare a iaurtului
3.3.6 Etapele procesului tehnologic de fabricare a produsului finit
3.3.7 Caracteristica organoleptică şi fizico-chimică a produsului finit-iaurt
3.3.8 Controlul tehno-chimic al procesuliu de fabricare a iaurtului.
3.3.9 Utilaj industrializat a iaurtului
3.4 Măsuri de introducere a tehnologiilor progresive şi tehnici performante şi evaluarea eficienţei lor economice

Concluzii

Pentru dezvoltarea unei оntreprinderi de succes este necesar de apelat la activitatea de marketing. Оn urma analizei activităţii S.A.’’JLC’’(Lapte) am constatat că оntreprinderea nu acordă o atenţie cuvenită domeniului dat, ceea ce se apreciază negativ. De aceea conform acestui factor negativ am propus introducerea departamentului de marketing оn structura organizatorică, care va contribui la prosperarea оntreprinderii. De activitatea dată se vor ocupa două persoane. Оn funcţia primei persoane va intra cercetarea pieţei, analiza cererii şi stimularea distribuţiei, оn funcţia altei persoane - lansarea şi promovarea noilor produse.

Bibliografie

1.Bruhn M., Marketing-noţiuni de bază pentru studiu şi practică, Ed. Economică, Bucureşti, 1999.
2.Guzun V., Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Ed. Tehnică, Chişinău, 1996.
3.Guzun V., Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Ed. Civitas, Chişinău, 1998.
4.Hlaciuc E., Marketing modern-concepte, tehnici, strategii, Ed. CSE, Iaşi, 2000.
5.Hărnău S., Marketing-ghid antreprenori, instructori şi consultanţi, Ed. Economică , Chişinău, 2003.
6.Kotler Ph.,Managementul marketingului;Bucureşti:Teora,1999.
7.Munteanu V., Marketing pentru toţi, Ed. Economică, Chişinău, 1996.
8.Musteaţă Gr., Industrializarea laptelui, Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2001
9.Postăvaru N., Curs marketing, Ed. UTC, Bucureşti, 1997.
10.Revista ’’Молочьная промышлиность’’ Nr. 18, 21.
11.Russu C., Bazele managementului, Ed. Economică, Bucureşti, 1998.
12.Raportul financiar anul 2001, 2002,2003,2004.
13.Sorocean C., Marketing-baza businessului, Ed. ARC, Chişinău, 1999.
14.Ştefănescu P., Bazele marketingului, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1994.

Teza de an: Caracteristicile functiei de organizare in managementul public - ID: 00017 - Volum: 21 pagini

Introducere

Funcţia de organizare a managementului public constă оn ansamblul proceselor de management prin care se proiectează şi se armonizează componentele cadrului organizatoric intern necesar realizării obiectivelor previzionate оn instituţia publică şi оn domeniul оn care aceasta se оncadrează

Cuprins

1.Sferг şi delimitгri

2.Structura organizatoricг

2.1.Caracteristicile structurilor organizatorice
2.2.Factorii determinanţi
2.3.Elementele structurii organizatorice

3.Funcţiile

4.Delegarea autoritгţii pe trepte ierarhice

5.Aria de control

Concluzie

Prin funcţia de organizare a managementului public se proiectează şi reproiectează, ori de cвte ori managerii publici consideră necesar, fiecare din elementele prezentate mai sus. Proiectarea cadrului organizatoric intern constă оn analiza, determinarea şi dimensionarea, pe principii de raţionalitate şi eficienţă, a
conţinutului fiecărei componente. Exercitarea funcţiei de organizare a managementului public nu se reduce la stabilirea cadrului organizatoric intern, ci continuă cu armonizarea, din punct de vedere teoretic şi practic, a tuturor componentelor prezentate.

Bibliografie

1.ANDRONICEANU, ARMENIA Management Public, Ed. Economică, Bucureşti, 1998.
2.CВNDEA, M. RODICA Comunicarea managerială, Ed. Expert, Bucureşti, 1996.
3. JOHNS, G. Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 1998
4. Profiroiu, Marius, Managementul organizaţiilor publice Bucureşti : Editura Economică, 2001
5.Lane, Frederick S. Probleme actuale de administraţie publică, Chişinău : Epigraf, 2006.
6.PARLAGI, A. P. Managementul Administraţiei Publice Locale, Ed. Art Print, Bucureşti, 1994.

Teza de licenta: Calitatea-factor determinant al competitivităţii S.A. „Carmez” - ID: 00015 - Volum: 103 pagini

Introducere

Оn condiţiile economiei de piaţă mediul оn care evoluează оntreprinderile devine tot mai exigent: clienţii, consumatorii şi utilizatorii sunt tot mai calificaţi, instruiţi şi motivaţi să pretindă pentru banii lor produse de o calitate mai оnaltă; autorităţile statului – tot mai sever, pentru că la moment calitatea produselor aflate pe piaţă este imaginea unei puteri politice. Pentru a avea răspuns la aceste оntrebări, оntreprinderea se echipează cu sisteme de management adecvate. Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii al unei оntreprinderi sunt influenţate de necesităţi diferite, de obiective specifice, de produse pe care le furnizează, de procesele utilizate şi de mărimea şi de structura оntreprinderii.

Cuprins

Capitolul 1. Aspecte teoretice ale conceptelor de calitate

1.1.Calitatea producţiei şi piaţa. O nouă abordare a calităţii
1.2.Managementul calităţii totale
1.3.Avantajele sistemului de calitate bazat pe cerinţele sistemul de calitate ISO 9000

Capitolul 2. Analiza tehnico-economică a activităţii S.A. „Carmez” 20

2.1.Istoria şi profilul оntreprinderii S.A.”Carmez”
2.2.Analiza оn dinamică a indicatorilor activităţii economice a S.A. „Carmez”
2.3.Analiza financiară a оntreprinderii
2.4.Analiza sistemului de management al calităţii la S.A. „Carmez”
2.5.Analiza SWOT
2.6.Analiza de corelaţie pentru funcţia multiplă a rentabilităţii economice

Capitolul 3. Proiectul de măsuri pentru perfecţionarea managementului calităţii S.A. „Carmez”

3.1.Perfecţionarea managementului calităţii existent la оntreprindere
3.2.Asigurarea trasabilităţii, siguranţei şi inofensivităţii produselor
3.3.Perfecţionarea calităţii prin dezvoltare tehnică
3.4.Perfecţionarea calităţii prin perfecţionarea tehnologiei de fabricare

Concluzii

Gusturile şi preferinţele consumatorilor au variat permanent de la o etapă de dezvoltare economică la alta. Odată cu accelerarea progresului tehnico-ştiinţific, cu tranziţia la sistemul economiei de piaţă, au variat şi necesităţile oamenilor nu doar оn bunuri materiale, dar şi оn manifestarea propriei personalităţi distincte Astfel sarcina оntreprinderilor de producţie, de a satisface cerinţele consumatorilor a devenit mai dificilă. Iar pentru a o realiza, оntreprinderea trebuie să fie mereu perceptibilă la schimbările mediului extern, să cunoască, să poată prognoza prin activitatea de marketing evoluţia cererii la produsele sale şi să lanseze altele noi cвnd aceasta va deveni o necesitate sau o oportunitate cu efecte economice promiţătoare. Desfăşurarea activităţilor date fără un management al calităţii eficient este imposibilă.

Bibliografie

1.Bărbulescu C. „Economia şi gestiunea оntreprinderii”, Editura Tehnica, Bucureşti, 1999.
2.Bohosievici Cazimir „Asigurarea calităţii”, Editura Tehnică-Info, Chişinău, 2001.
3.Blaj I. D., Ăconomico-matematicescoie modelerovanie v pişevoi promоşlenosti, ed. Agropromizdat, 1986
4.Blaj I. D., Ceornоi N., Economia firmelor contemporane, ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2003
5.Hrişcev E., Managementul firmei, ed. ASEM, Chişinău, 1998
6.Guţu I., Republica Moldova: economia оn tranziţie, ed. Litera, Chişinău, 1998.
7.Guţu V., Metodologia de restructurare, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2002
8.Nicolescu O, Strategii manageriale de firmă, ed. Econmica, Bucureşti, 1998.
9.Nederiţa A., Evidenţa contabilă, ed. ACAP, Chişinău, 2002
10.Nederiţa A., Evidenţa financiară, ed. ACAP, Chişinău, 2002
11.Oprean C., Claudiu Vasile „Managementul calităţii”, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002.
12.Saviţcaia G., Analiz hozeastvenoi deiatelnosti predpriatia, Minsc, 2002
13.Sorocean C., Restructurarea оntreprinderilor: necesitate, modalităţi, tehnici,
14.Юд. Бригхем . ”Финансовый менеджмент” Санкт-Петербург, 1997.
15.„Manualul sistemului calităţii”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.
16.„Standardul internaţional al Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2000”, ASRO, Bucureşti, 2001.
17.“Tribuna economică”, 2004, N-41, N-44
18.”Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и обьединений”, Ред Рыткин, Москва, 1980.
19.GOST 23670-79 Варёные колбасы, сосиски и сардельки.
20.И. М. Скурихина. Химический состав пищевых продуктов. М. Агропром-издат, 1987.
21.GOST 4814-57 Блоки мясные замороженные. Tехнические условия.
22.GOST 13830-91 Sare de bucătărie.
23.GOST 21-78 Zahăr tos.
24.GOST 4197 – 74 Caracteristica nitritului de natriu.
25.GOST 2874-82 Apă potabilă.
26.GOST 4495-87 Lapte uscat.
27.GOST 2858-82 Melanj din ouă.
28.GOST 29050-91 Piper negru şi alb mărunţit.
29.GOST 29052-91 Cardamon.
30.GOST 13516-86 Короба из гофрированного картона.
31.GOST 17308-88 Sfoară.
32.GOST 14838-78 Clipse de aluminiu.
33.Временная технологическая инструкция по производству варенных колбас, сосисок и сарделек.
34.Нормы технологического проектирования предприятия мясной промышленности. ВНТИ – 532/759-85.– М., Госагропромкомитет СССР 1986. 127 стр.

Teza de licenta: Caile de perfectionare a managementului resurselor umane in cadrul firmei Termocom S.A. - ID: 00013 - Volum: 75 pagini

Introducere

Oamenii reprezintă forţa de producere de bază a societăţii, ei cunosc şi utilizează legile obiective (divizarea socială a muncii, economia timpului, etc) оn procesul de producere, distribuţie şi consum a bunurilor materiale şi nemateriale. De aceea, dirijarea eficientă a resurselor umane de care dispune оntreprinderea devine obiectivul de bază al conducerii unităţii оn cauză.

Cuprins

Capitolul 1.Rolul şi locul resurselor umane оn cadrul firmei

1.1.Esenţa şi rolul resurselor umane оn cadrul firmei.
1.2.Conţinutul actual al funcţiunei de personal şi organizarea activtăţii din domeniul managementul resurselor umane оn cadrul firmei.
1.3.Structura şi dinamica personalului оn cadrul firmei.

Capitolul 2.Analiza situaţiei economico-financiare a оntreprinderii О.S. „Termocom” S.A.

2.1.Caracteristica generală a оntreprinderii.
2.2.Analiza structurii organizatorice a О.S. „Termocom”S.A.
2.3.Analiza pricipalilor indicatori economico-financiari a оntreprinderii „Termocom”S.A.

Capitolul 3.Administrarea resurselor umane оn cadrul О.S.„Termocom”S.A.

3.1.Analiza numărului, structurii şi dinamicii efectivului de personal
3.2.Analiza managementului resurselor umane la оntreprindere
3.3.Analiza etapelor managementului resurselor umane.

Capitolul 4.Problemele şi căile de perfecţionare a resurselor umane оn cadrul О.S. „Termocom”S.A.

4.1.Factorii ce influenţează sistemul de perfecţionare a оntreprinderii
4.2.Modalităţi de creştere a eficienţei sistemului de perfecţionare din cadrul оntreprinderii О.S. „Termocom”S.A.
4.3.Măsurarea eficienţei sistemului de perfecţionare
4.4.Perfecţionarea managementului resurselor umane.

Concluzii

Deseori managerii de vвrf a organizaţiilor locale nu acordă atenţia cuvenită resurselor umane de care dispune. Nu trebuie de uitat că resursele umane sunt unicele resurse din cadrul оntreprinderii care nu-şi pierd valoarea оn timp, ci din contra şi-o majorează. Reieşind din acesta o gestiune eficientă a resurselor umane este critică pentru o оntreprindere ce оşi doreşte de a fi competitivă pe piaţă.

BIBLIOGRAFIE

1.Codul muncii al R. Moldova din 28 martie 2003, Monitorul Oficial nr.6, 2003
2.Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni Nr.627-XII, 02.04.1997.
3.Legea Republicii Moldova cu privire la privatizare Nr. 627-XII, 1997.
4.Legea Republicii Moldova despre restructurarea оntreprinderilor agricole оn proces de privatizare Nr. 392 – XIV 13.05.1999.
5.Armstrong Michael, Managementul resurselor umane, ed. CODECS, Bucureşti, 2003
6.Baeşu Marina, Managementul resurselor umane, ed. ASEM, Chişinău, 2003
7.Bоrcă Alic, Managementul resurselor umane, ed. A.S.E.M., Chişinău, 2005
8.Blaj I. D., Ăconomico-matematicescoie modelerovanie v pişevoi promоşlenosti, ed. Agropromizdat, 1986
9.Blaj I. D., Ceornоi N., Economia firmelor contemporane, ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2003
10.Cobzari L., Restructurarea оntreprinderilor, ed. ASEM, Chişinău, 1999.
11.Cojocaru P., Strategia dezvoltării social-economice a Republicii Moldova оn perioada de pвnă la 2000, ed. Economie şi finanţe, Chişinău, 1997.
12.Constantinescu N., Dileme ale tranziţiei la economia de piaţă, Editura AER- Economistul, Bucureşti, 1992.
13.Constantinescu N., Reforma şi redresare economică, Editura Economică, Bucureşti, 1995.
14.Egorşin A.P., Upravlenie personalom, ed. NIMB, Nijnii Novgorod, 1997
15.Hrişcev E., Managementul firmei, ed. ASEM, Chişinău, 1998
16.Guţu I., Republica Moldova: economia оn tranziţie, ed. Litera, Chişinău, 1998.
17.Guţu V., Metodologia de restructurare, ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2002
18.Kibanov A. Şi alţii, Upravlenie personalom organizaţii, ed. INFRA – M, Moscva, 2002
19.Lefter V., Manolescu A., Managementul resurselor umane, ed. Didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 1993
20.Manolescu Aurel, Managementul resurselor umane, ed. Economică, Bucureşti, 2000
21.Manolescu Aurel, Managementul resurselor umane, ed. RAI, Bucureşti, 1998
22.Nederiţa A., Evidenţa contabilă, ed. ACAP, Chişinău, 2002
23.Nederiţa A., Evidenţa financiară, ed. ACAP, Chişinău, 2002
24.Saviţcaia G., Analiz hozeastvenoi deiatelnosti predpriatia, Minsc, 2002
25.Sorocean C., Restructurarea оntreprinderilor: necesitate, modalităţi, tehnici, rezultat”, ed. „Evrica”, Chişinău, 1997.
26.Utkin Ă. A., Sabataeva K.T., Inovaţii v upravlenii celoveceschini resursami, ed. INFRA-M, Moscva, 2002
27.Nicolescu O, Strategii manageriale de firmă, ed. Econmica, Bucureşti, 1998.

Teza de licenta: Căi de stimulare a volumului desfacerilor de produse ale оntreprinderilor mici şi mijlocii din industria alimentară оn Republica Moldova - ID: 00011 - Volum: 95 pagini

Introducere

In perioada actuală competitivitatea şi prosperarea intreprinderilor de prelucrare a producţiei agricole din Republica Moldova, indiferent de mărimea şi specificul lor, işi are originea in calitatea politicilor şi strategiilor pe care le adoptă şi aplică. Obţinerea avantajului competitiv constituie scopul principal al elaborării strategiei şi criteriul cel mai important de evaluare a calităţii sale.
Investigaţiile efectuate de autor cu privire la elaborarea politicilor de creştere a vanzărilor, care reprezintă baza de dezvoltare pentru industria alimentară din Republica Moldova, au determinat următoarele direcţii strategice de acţiune in domeniu:

Cuprins

Capitolul I Aportul intreprinderilor mici şi mijlocii din industria alimentară la dezvoltarea per ansamblu a ramurei

1.1 Analiza situaţiei create in industria alimentară a Republicii Moldova
1.2 Evoluţia producţiei şi a pieţei produselor industriei alimentare
1.3 Cercetarea ştiinţifică şi introducerea de noi tehnologii in industria alimentară
1.4 Strategia de asigurare a materiilor prime şi a semifabricatelor pentru producţia finită

Capitolul II Fundamentarea politicilor de marketing ale intreprinderilor mici şi mijlocii din industria alimentară

2.1 Procesul de realizare a conceptului de marketing – management in cadrul intreprinderilor mici şi mijlocii din industria alimentară
2.2 Planificarea strategică in activitatea intreprinderilor mici şi mijlocii din industria alimentară
2.3 Metode şi tehnici utilizate la prelucrarea informaţiilor din surse de birou şi de teren şi aplicarea lor la studierea cererii de produse alimentare
2.4 Tendinţe in structura pieţei europene a produselor alimentare

Capitolul III Perfecţionarea mixului de marketing – calea principală de stimulare a volumului desfacerilor de produse

3.1 Componente şi strategii ale politicii de produse in industria alimentară
3.2 Ajustarea politicilor de formare a preţurilor in diferite subramuri ale industriei alimentare
3.3 Promovarea – motorul de bază al creşterii vanzărilor de produse
3.4 Sisteme de distribuţie aplicate in Uniunea Europeană. Exemplul Marii Britanii
3.4.1. Evaluarea sistemelor de distribuţie ale producătorilor de produsele alimentare moldoveneşti

Capitolul IV Susţinerea exportului de produse alimentare – sursa externă de creştere a vanzărilor

4.1 Analiza exportului de produse alimentare a Republicii Moldova cu ţările „tradiţionale” şi „netradiţionale”
4.2 Sinteza strategiei naţionale de promovare a exportului pentru anii 2002-2005.
Referinţe la sectorul industriei alimentare

Concluzii

Analiza condiţiilor şi premizelor ieşirii intreprinderilor moldoveneşti pe piaţa alimentară europeană, necesită abordarea complexă, care permite a evidenţia prezenţa problemelor regionale şi internaţionale in procesul formării pieţei alimentare europene, de asemenea particularităţilor naţionale a ţărilor, care vor să coopereze cu UE (piaţa dominantă in UE) şi de a crea o strategie clară a extragerii exportului propriu pe pieţele alimentare a ţărilor europene. Este necesar de a sublinia diferenţele obiective a Moldovei in relaţiile economice externe cu ţările UE, ECE, CSI şi altele, referitoare la problemele alimentare, care sunt legate de tendinţele specifice anterioare in acest domeniu.

Bicliografie

Legi şi acte normative ale Republicii Moldova

1.Strategia de promovare a exportului pe anii 2002-2005, nr. 80 din 29 ianuarie 2002.
2.Legea „ Cu privire la licenţierea unor genuri de activitate”, nr. 451 din 30 iulie 2001.
3.Hotărarea Guvernului nr. 1009 din 27 septembrie 2001 „Cu privire la inspecţia inainte de expediţie a mărfurilor importate”.
4.Legea „ Cu privire la barierele tehnice in calea comerţului”, 866 din 10 martie 2000.
5.Legea „Cu privire la certificare”, nr. 652 – XIV din 28 octombrie 1999.
6.Legea „Cu privire la standardizare”, nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995.
7.Legea „Cu privire la carantina fitosanitară”, nr.505-XIII din 22 iunie 1995.
8.Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 1463 din 15 noiembrie 2002. Art. 18 – despre bugetul fondului de subvenţionare şi stimulare a creditării agenţilor economici producători de producţie agricolă.

Publicaţii

1.Denny, Richard „Succesul in vanzări”, Ed. All Beck, Bucureşti 2003.
2.Potenţialul de export al produselor agricole şi alimentare autohtone. Program de Asistenţă pentru Fermierii privaţi, Ed. MACIP, Chişinău 2003.
3.Cătoiu, Iacob „Comportamentul consumatorului”, Ed. Uranus, 2003.
4.Republica Moldova şi Integrarea Europeană. Elemente strategice, Ed. IPP, Chişinău 2003.
5.Pituşcan, Feodosie „Activitatea de reclamă ca formă de promovare a produselor pe piaţă”, Ed. ASEM, Chişinău 2002.
6.Vişean, Mirela Octavia „Alternative strategice ale firmelor de comerţ”, Ed. ASE, Bucureşti 2002.
7.Asandei, Mihaela „Strategii de management şi marketing in comerţul contemporan”, Ed. Independenţa Economică, Piteşti 2002.
8.Ristea, A.L. (coord.) – „Marketing. Premise şi provocări ale economiei inalt competitive”, Ed. Expert, Bucureşti, 2002.
9.Certan, S. „Organizarea pieţelor agricole”, Ed. TACIS, Chişinău 2002.
10.Pricop, M., Băşanu Gh. „Managementul aprovizionării şi desfacerii”, Ed. Economica 2001, Ediţia II.
11.Ovidiu, Nicolescu „Managementul intreprinderilor mici şi mijlocii”, Ed. Economica, Bucureşti 2001.
12.Pricop, M., Tanţău, A. – Globalizarea şi strategia firmei, Ed. Eficient, Bucureşti 2001.
13.Danciu, Victor „Marketing internaţional – De la tradiţional la global”, Ed. Economica, Bucureşti 2001.
14.Anuarul Statistic al Moldovei, Ediţiile: 1995 şi 2003.
15.Raportul statistic a IMM-urilor din Republica Moldova, Ediţia 2003.
16.Hristev, E. „Continuity and consequence in trade and investment policy promotion – the basis of economic growth”, Chişinău 2003.
17.Rieunier, S., Volle, P. „Tendances de consommation et concepts innovants dans la distribution”, Universite Paris Dauphine, Centre DMSP, 2001.
18.Gonciarov, Vladimir „Marketing v pischevom promishlenosti i torgovli”, Ed. DeliPrint, Moscova 2001.

Articole

1.Secrieru, Angela. Noi perspective in industria alimentară// Agricultura Moldovei, nr.4, pag. 3-5, 2002.
2.Ciumac, Gh. Specificul metodelor de distribuţie şi formele implementării lor in economia Republicii Moldova// Economie şi Sociologie, nr.1, pag. 93-100, 2002.
3.Bogasieru, Iulian „Overview of Moldova Agriculture and Food Processing Industry”, Ed. BISNIS, Chişinău 2002.
4.CISR, „Economic Survey of Moldova in Transition”, nr. 9, www.cirs-md.org, Chişinău 2002.
5.Gonciucov, V. Evaluarea cererii solvabile a populaţiei R. Moldova la mărfurile alimentare// Economie şi Finanţe, nr. 6-7, pag. 80-85, 2001.

Teza de licenta: Căile de perfecţionare a activităţii economice a S.A. „Avicola Nord” - ID: 00009 - Volum: 100 pagini

Introducere

Principala funcţie atвt a ştiinţei, cвt şi a managementului ştiinţific este creşterea competitivităţii organizaţiei. Ultimele decenii au marcat, de altfel, numeroase recunoaşteri ale faptului că ştiinţa şi practica managementului ştiinţific reprezintă un vector de bază al creşterii economice. Astfel, cunoscutul specialist american Peter Drucker, unul dintre cei mai reputaţi oameni de ştiinţă оn acest domeniu, susţine că managementul reprezintă principala cale de creştere economică. La rвndul său, Richard Farmer, unul dintre оntemeietorii managementului comparat, subliniază potenţialul economic deosebit al managementului, afirmвnd că „importul de cunoştinţe de management poate fi mult mai productiv decвt cel de tehnologii”. Profesorul rus Afanasiev sublinia că pentru obţinerea economiei de timp, esenţa intensificării producţiei, principalele mijloace sunt ştiinţa tehnologică, managementul şi educaţia.

Cuprins

Capitolul 1. Baza metodologică a perfecţionării activităţii economice

1.1. Esenţa şi necesitatea reproiectării managementului organizaţiei
1.2. Etapele reproiectării manageriale
1.3. Măsurarea eficienţei sistemului de management proiectat

Capitolul 2. Evaluarea situaţiei economico-financiare a оntreprinderii S.A. „Avicola-Nord” – baza fundamentării strategiei firmei

2.1. Studiul de diagnosticare
2.1.1. Caracteristica de bază a оntreprinderii
2.1.2. Analiza producerii şi comercializării producţiei
2.1.3. Analiza mijloacelor fixe ale оntreprinderii
2.1.4. Analiza managementului resurselor umane
2.1.5. Analiza consumurilor şi cheltuielilor
2.1.6. Analiza situaţiei financiare
2.1.6.1. Analiza activelor оntreprinderii
2.1.6.2. Analiza pasivelor оntreprinderii
2.1.6.3. Analiza Profitului şi a Rentabilităţii
2.1.6.4. Analiza lichidităţii şi solvabilităţi оntreprinderii
2.2. Studiul de marketing
2.3. Analiza dependenţei de corelaţie a rentabilităţii activelor de principalii factori

Capitolul 3. Planul de măsuri pentru perfecţionarea activităţii economice

3.1. Direcţiile principale de perfecţionare
3.2. Perfecţionarea structurii organizaţional-manageriale
3.3. Perfecţionarea managementului calităţii
3.4. Perfecţionarea activităţii de marketing
3.5. Perfecţionarea financiară
3.6. Tehnologia de fabricare a cărnii de pasăre
3.6.1. Caracteristica produselor finite Caracteristica carcaselor eviscerate
3.6.2. Caracteristica materiei prime Caracteristica păsărilor
3.6.3. Caracteristica materialelor auxiliare
3.6.4. Schema tehnologică de prelucrare a carcaselor
3.6.5. Calculele tehnologice
3.6.5.1. Calculul materiei prime şi produsului finit
3.6.5.2. Calculul şi alegerea utilajului
3.6.5.3. Calculul suprafeţelor
3.6.6. Controlul tehnico-chimic
3.6.7. Descrierea procesului tehnologic

Concluzii

Necesitatea reproiectării sistemului de management al оntreprinderii nu reprezintă o activitate la modă, ci este impusă de condiţiile de activitate a оntreprinderii. Dacă оntreprinderea se confruntă cu un şir de probleme de ordin structural, organizaţional, strategic, atunci ea trebuie să iei оn calcul posibilitatea reproiectării manageriale.
Din cele studiate оn teza dată s-a ajuns la concluzia că procesul de perfecţionare a activităţii economice trebuie să fie planificat şi bine gвndit, pentru a omite greşelile care pot fi comise pe parcurs. Astfel orice proces de modificări va оncepe cu diagnosticarea activităţii оntreprinderii, cu un studiu de marketing, analiza politicii sectoriale, precum şi acelei generale a economiei.

Bibliografie

1.Bogdan Băcanu, “Management strategic”, Teora, Bucureşti 1997
2.Botea F., Floru C., Ghidul оntreprinzătorului particular, Editura Tehnică, Bucureşti, 1993
3.Caraiani Gh., Gheorgescu T., Managementul afacerilor, Bucureşti, 2002
4.Constantin Bărbulescu, “Sisteme strategice ale оntreprinderii, Ed.ec-că, Bucureşti 1999
5.Corneliu Ouatu, “Analiza economică”, Iaşi, 1995
6.Ioan Ciobanu, “Management strategic”, Polirom, Iaşi,1998
7.Ion Stăncioiu, Gheorghe Militaru, “Management: elemente fundamentale”, Teora, Bucureşti-1998
8.Ion T. Guţu. “Republica Moldova: Economia оn tranziţie”, Chişinău, 1998.
9.Maria Nicolescu, “Diagnostic global strategic”, Bucureşti, 1997
10.Richard Lynch, „Strategia corporativă”, Chişinău, editura ARC, 2002.
11.Nicolescu O., Ghidul managerului eficient (V.1, V.2), Bucureşti, 1993, 1994
12.V.Bălănuţă, „Analiza gestionară a оntreprinderii”, ASEM, 1999
13.В.Г.Гортоломей, В.С.Паладий «Экономический анализ и рынок: оценка финансового состояния», Кишинёв, 1993
14.А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфулин «Методика финансового анализа», Москва, 1995
15.“Strategii manageriale de firmă”, coord. Ovidiu Nicolescu, Ed.ec-că, Bucureşti 1998
16.„Analiza diagnostic a societăţilor comerciale оn economia de tranziţie”, coordonator C.Mercută, Editura tehnică, Bucureşti-1994
17.Ансоф И., “Стратегическое управление”, , Moscova, Economica 1989
18.А.А.Томпсон мл., А.Дж.Стрикленд „Стратегический менеджемент», III, Moscova,ИНФРА-М, 2000
19.Божко П, Производство яиц и мяса птицы в специализированых хозяйствах, Ленинград, Колос, 1970
20.Юд. Бригхем, „Финансовый менеджмент” Санкт-Петербург, 1997.
21.”Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и обьединений”. Ред Рыткин, Москва, 1980.

Teza de licenta: Brandul – tehnică eficientă de promovare a produselor S.R.L. „Lapmol” - ID: 00008 - Volum: 100 pagini

Introducere

Experienţa оntreprinderilor moderne şi performante оn ţările dezvoltate demonstrează că rezultatele acestora se datorează оn bună măsură, uneori chiar decisiv, utilizării unor branduri cunoscute şi recunoscute pe piaţă.
Rolul şi contribuţia acestora оn obţinerea unor rezultate economice superioare au crescut оntr-atвt оncвt, оn prezent, оn multe ţări s-a declanşat o veritabilă competiţie pentru achiziţionarea оntreprinderilor posesoare de branduri de prestigiu care au intrat de-a lungul timpului оn conştiinţa consumatorilor individuali şi utilizatorilor instituţionali.

Cuprins

Capitolul 1.Aspecte teoretice ale conceptului de brand şi rolul acestuia оn activitatea companiei

1.1.Brandul оn cadrul activităţii de marketing.
1.2.Evoluţia conceptului de brand
1.3.Politici de branding. Crearea şi promovarea brandurilor ca elemente indispensabile a acesteia
1.4.Alternative strategice оn domeniul brandingului

Capitolul 2.Analiza situaţiei tehnico-economice a S.R.L. „Lapmol”

2.1.Descrierea generală şi istoricul оntreprinderii
2.2.Analiza оn dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază
2.3.Analiza activităţii de marketing оn cadrul S.R.L. „Lapmol”
2.3.1.Organizarea activităţii de marketing
2.3.2.Politica de produs.
2.3.3.Politica de preţ.
2.3.4.Politica de distribuţie.
2.3.5.Politica de promovare.
2.4.Analiza SWOT al activităţii S.R.L.„Lapmol”
2.5.Analiza de corelaţie

Capitolul 3.Direcţii de perfecţionare a managementului brandingului оn cadrul companiei „Lapmol"

3.1.Cercetarea de marketing a brandurilor Companiei „Lapmol".
3.2.Managementul brandingului оn cadrul оntreprinderii
3.3.Strategii de poziţionare a brandurilor
3.4.Perfecţionarea tehnologiei producerii producţiei la оntreprindere

Concluzii

Studierea tematicei temei оn cauză ne permite să afirmăm că la moment brandingul este una din tehnicele cele mai eficiente de promovare a produselor оntreprinderii, ajungвnd ca оn timp el să coste mai mult ca оnsăşi оntreprinderea pe care o reprezintă.
Astfel, studiile efectuate arată că brandingul reprezintă un sistem unic de instrumente, prelucrări metodologice şi algoritmi оn gestiunea complexă a mărcii comerciale, a produsului şi оntreprinderii оn scopul creării unor relaţii de lungă durată cu consumatorul.

Bibliografie

1.Kotler Philip "Managementul marketingului", Bucureşti 1997
2.Florescu C. "Marketing", Bucureşti 1992,
3.Belostecinic Gr.,Petrovici S. "Marketing"
4.Emil Maxim, Toader Gherasim "Marketing", Bucureşti 2000
5.Virgil Balaure "Marketing", Bucureşti 2000
6.Аверушкина Г., Попов Е. «Концептуальность инструментария брэндинга» // Маркетинг. – 2001. – Nr.2.;
7.Ciocвrlan Aliona „Apărarea dreptului privind mărcile şi denumirile de origine a produsului" // Drept, economie şi informatică. – 2000. – Nr.2.;
8.Ciupac Lilian „Lupta pentru piaţă" //Observator economic. – 2001., Nr.5.
9.Cristafovici Profira, Panfil Ion „Particularităţile formării imaginii mărcii оn Republica Moldova" // Strategii şi modalităţi de intensificare a colaborării dintre Moldova şi Romвnia оn condiţiile extinderii Uniunii Europene spre Est: simpozion ştiinţific internaţional. -2000. -28-29 sept. -p. 216-218;
10.Cuşnir Vitalie „Ai noştri nu оnţeleg оncă importanţa unui brand” // Observator economic. -2001. –Nr.5.;
11.Rotaru Cornelia „Mărci de comerţ – nume comercial – nume de domeniu” //Tribuna economică. -2001 -N. 27;
12.Stan Sorin „Evaluarea mărcii de produs” // Tribuna economică. – 2001. -N.30
13.Stan Sorin „Evaluarea mărcii de produs" // Tribuna economică. – 2001. - N.31.
14.Зайкин А. «Как создать сильный брэнд» // Маркетинг. – 2001. – Н.3;

Teza de licenta: Brandul – tehnică eficientă de promovare a produselor la S.A. „Incomlac” - ID: 00007 - Volum: 127 pagini

Introducere

Оntr-o economie de piaţă drept „lege a dezvoltării” o constituie producerea de bunuri materiale şi oferirea de servicii referindu-ne la sectorul productiv, nu am putea menţiona vreo ţară, indiferent de tipul de economie, care să nu оncadreze оn activitatea ei economică sectorul alimentar al industriei, оntrucоt piaţa şi consumatorii din acest domeniu continuă să fie оntr-o creştere şi diversificare continuă, dar оn acelaşi timp şi necesară.
Economia Moldovei a rămas cuprinsă la hotarul dintre structurile statice moştenite din trecut şi sectorul antreprenoriatului privat оn curs de stabilizare.

Cuprins

Capitolul I. Brandul - tehnică nouă şi eficientă de promovare a produselor

1. Evoluţia conceptului brandului
2. Coraportul marcă comercială - brand
3. Oportunitatea, principiile şi componentele brandmanagementului
3.1. Managementul elaborării brandului. Alegerea produsului şi a poziţionării lui pe piaţă
3.2. Managementul numelui brandului
3.3. Managementul poziţionării brandului
3.4. Managementul extinderii brand-ului
3.5. Managementul evaluării brandului. Capitalizarea brandului

Capitolul II. Analiza tehnico-economică a activităţii s.a.”Incomlac”

1. Caracteristica оntreprinderii
2. Analiza оn dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază
3. Analiza managementului aprovizionării оntreprinderii
4. Analiza managementului producerii оntreprinderii
5. Analiza activităţii de distribuţie şi comercializare
6. Analiza activităţii de marketing şi importanţa orientării spre acest concept ca oportunitate de bază pentru оntreprindere
7. Analiza de corelaţie a rentabilităţii vоnzărilor pe perioada 2000-2006

Capitolul III. Proiectul de măsuri de utilizare a fenomenului brandului la s.a. „Incomlac”

1. Orientarea brandului spre diferite segmente de consumatori ca necesitate de diferenţiere a produselor
2. Reorganizarea structurală a serviciului de marketing al оntreprinderii orientat spre branding
3. Utilizarea instrumentelor promoţionale diferenţiate pe produse
4. Perfecţionarea canalelor de distribuţie оn scopul aplicării politicii de diferenţiere a orientării produsului pe diferite pieţe
5. Instruirea personalului оn scopul promovării intensive a produselor
6. Perfecţionarea tehnologiei producerii producţiei la оntreprindere
7. Determinarea eficienţei economice ca rezultat a măsurilor propuse

Concluzii

Avоnd ca scop căutarea rezervelor de sporire a volumului de producţie comercializat şi creşterea ponderii valorii acestuia оn totalul veniturilor obţinute de оntreprindere, din contul aplicării unor tehnici noi de stimulare a activităţii оntreprinderii, s-a dovedit eficienţa absolut vizibilă a fenomenului de branding utilizat оn scopul informării оn masă şi оn acest fel obţinоnd efecte de promovare reflectate sub forma creşterii profitului.

Bibliografie

1. Monitorul Oficial nr.170 din: 03.11.2006 “Hotărоre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar оn perioada anilor 2006-2015”
2. BUGAIAN L., LOZOVANU C. „Restructurarea prin integrare оn industrializarea laptelui” USM 2006, Chişinău, CEP.
3. GUZUN, Valentina „Tehnologia laptelui şi a produselor lactate” Lucrări de laborator şi practice Editura Civitas 1998, p.190-203.
4. GUZUN, Valentina „Tehnologia laptelui şi a produselor lactate” Chişinău, Editura Universitas 1996 , p.222-229, p.238-243.
5. NANEŞ Marcela „Managementul strategic al оntreprinderii şi provocările tranziţiei”, All Beck, Bucureşti, 2000, p.25-56, p.57-98, p.99-135.
6. RUSSU, Corneliu „Economie industrială”, Ed.Economică, Bucureşti, 2003, p.284-305.
7. Mocanu M. „Managementul proiectelor: Cale spre creşterea competitivităţii”, Bucureşti, 2001, p.96-103, p.166-193.
8. AZZOUZ, Abdelkrim „Utilaj şi tehnologie оn industria laptelui” Editura Tehnica-Info, Chişinău, 2002 p.272-287, 300-303.
9. GUZUN V., MUSTEAŢĂ Gr., RUBŢOV S., BANU C., VIZIREANU C. „Industrializarea laptelui. Manual pentru instituţiile de оnvăţămоnt superior”, Chişinău, Editura „Tehnica-Info”, 2001
10. „Servicii AGEPI”, AGEPI, Chişinău, 2006
11. „Proprietatea intelectuală- suport оn dezvoltarea оntreprinderii”, Masă rotundă оn cadrul expoziţiei-forum „Micul business – 2006”, AGEPI, Chişinău, 2006
12. Seminar consultativ „Organizarea activităţii de marketing la оntreprindere, оn organizaţii, firmă”, Centru ştiinţific consultativ şi aplicarea experienţei оn practică”, Chişinău,2000
13. „Cercetarea pieţei produselor lactate оn oraşul Chişinău (Iaurt şi Chefir cu fructe)”, „Incomlac” S.A., Chişinău, 1995
14. Р.В. Кружкова, В.А. Даеничева, С.С. Елагина «Организация, планирование и управление производством на предприятиях пищевой промышлености», Агропромиздат, Москва, 1985, p.259-280
15. И.Н.Заяц«Планирование в производственных объединениях и на предприятиях пищевой промышлености», Агропромиздат, Москва, 1985, p.29-47,154-188
16. «Разработка плана по маркетингу для агропромышленного сектора Республики Молдова», Трай Вэллей Гроуэрс, США в сотрудничестве с фирмой Лэнд Олэйкс, США, Союзом Предпринимателей и арендаторов РМ, Союзом обществ потребительской кооперации РМ под эгидой USAID, Bălţi, 1995
17. Paul Carroll FCCA, FInstD, ACIArb, EU-TACIS, Carl Bro Group « Планирование бизнеса и консультации»,
18. „Info Pro Business” Nr.8, august 2003 „ Охрана товарных знаков в области винодельческой промышленности„, p.10-11
19. „Info Pro Business” Nr.8, august 2003 „ Determinarea gradului de similaritate a mărcilor verbale„ ,p.22-23
20. „Marketing” Nr.1(2)/ianuarie 2007 „Beneton. Culoare, pasiune, paradox” p.7-10
21. „Marketing” Nr.1(2)/ianuarie 2007 „Cum a devenit Franzeluţa brand?” p.12-13
22. „Vitrina”, Nr.1(5), februarie 2006 „О перспективах нейминга в Молдове” p.2-7
23. „Promo Plus” Nr.8, 12 mai 2005
24. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.1, Moscova, 2007 p.40-45, p.64-65, p.69-71, p.78-79, p.84-85, p.96-97
25. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.12, Moscova, 2006 p.17-22, p.24-29, p.46-47, p.74-75
26. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.11, Moscova, 2006 p.4-6, p.24-226, p.55-56
27. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.10, Moscova, 2006 p.9-14, p.16-19
28. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.9, Moscova, 2006 p.10-13, p.42-47, p.58-59, p.74-78
29. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.8, Moscova, 2006 p.38-41
30. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.7, Moscova, 2006 p.14-17
31. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.4, Moscova, 2006 p.42-45
32. „Dairy Industry „Молочная промышленость”, Nr.1, Moscova, 2006 p.30-37
33. „The Oxford Dictionary for the Business World”, Oxford Univerity Press
34. Bilanţuri contabile ale оntreprinderii pe anii 1999-2000
35. Rapoarte financiare 1-P pe anii 2000-2006
36. Rapoarte financiare 5-C pe anii 2000-2006
- Nr.06-01/03, 19 ianuarie 2006 “Statistica Moldovei” – “Cu privire la activitatea industriei Republicii Moldova оn anul 2005”
- “Statistica Moldovei” – “Cu privire la activitatea industriei Republicii Moldova оn ianuarie-martie 2007”

Teza de licenta: Brandul – tehnică eficientă de promovare a produselor la S.A. „Avis-Nord” - ID: 00006 - Volum: 115 pagini

Introducere

Spectrul extrem de larg оn care se pot оnscrie contribuţiile ştiinţei economice, mai precis o componentă a acesteia, marketingul, la dezbaterea acestor probleme, permite evidenţierea unor tendinţe tot mai pronunţate оn ultimii ani, оn teoria şi practica economică internaţională, respectiv, actualitatea reconsiderării utilizării brandului оn activitatea agenţilor economici.
Experienţa оntreprinderilor moderne şi performante оn ţările dezvoltate demonstrează că rezultatele acestora se datorează оn bună măsură, uneori chiar decisiv, utilizării unor branduri cunoscute şi recunoscute pe piaţă.

Cuprins

Capitolul 1. Concepţia brandingului şi rolul acestuia оn activitatea de piaţă a firmei

1.1. Esenţa noţiunii de marketing. Funcţiile şi principiile.
1.2. Esenţa şi importanţa brandului оn activitatea de piaţă a firmei.
1.3. Crearea şi promovarea brandurilor ca elemente indispensabile ale politicii de branding
1.4. Alternative strategice оn domeniul brandingului
1.5. Metodica evaluării brandului

CAPITOLUL 2. Diagnosticul activităţii tehnico-economice a оntreprinderii „Avis-Nord” SA

2.1.Caracteristica оntreprinderii
2.2.Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază ai оntreprinderii
2.3.Analiza vвnzărilor
2.4.Analiza consumurilor şi a cheltuielilor
2.5.Analiza situaţiei financiare
2.5.1.Analiza activelor оntreprinderii
2.5.2.Analiza pasivelor оntreprinderii
2.5.3.Analiza profitului şi a rentabilităţii
2.5.4.Analiza lichidităţii şi solvabilităţi оntreprinderii
2.6.Analiza de corelaţie
2.7.Analiza SWOT

CAPITOLUL 3.Managementul brandingului оn cadrul оntreprinderii „Avis-Nord”SA

3.1.Cercetarea de marketing pentru SA „Avis-Nord”
3.2.Managementul brandingului оn cadrul оntreprinderii.
3.3.Strategii de poziţionare a brandurilor
3.4.Procesul tehnologic de producere a produselor conservate şi metode de perfecţionare a acestuia
3.4.1.Caracteristica produselor conservate
3.4.2.Caracteristica materiei prime - tomate proaspete GOST 1725
3.4.3.Caracteristica materialelor auxiliare
3.4.4.Schemele tehnologice de fabricaţie conserve
3.4.5.Descrierea operaţiilor tehnologice de fabricaţie a conservelor
3.4.6.Calcule tehnologice
3.5.Perfecţionarea dotării оntreprinderii. Calculul efectului economic

Concluzii

Concepţia instrumentelor brandingului constă оn aceea că brandingul prezintă un sistem unic de instrumente, prelucrări metodologice şi algoritmi оn gestiunea complexă a mărcii comerciale, a produsului şi оntreprinderii оn scopul creării unor relaţii de lungă durată cu consumatorul.

Bibliografie

1. Kotler Philip "Managementul marketingului", Bucureşti 1997;
2. Florescu C. "Marketing", Bucureşti 1992;
3. Belostecinic Gr.,Petrovici S. "Marketing", Chişinău 1998;
4. Emil Maxim, Toader Gherasim "Marketing", Bucureşti 2000;
5. Virgil Balaure "Marketing", Bucureşti 2000;
6. Аверушкина Г., Попов Е. «Концептуальность инструментариябрэндинга» // Маркетинг. – 2001. – Н.2.
7. Ciocвrlan Aliona „Apărarea dreptului privind mărcile şi denumirile de origine a produsului" // Drept, economie şi informatică. – 2000. – N.2.;
8. Corneliu Ouatu, “Analiza economică”, Iaşi, 1995
9. Ciupac Lilian „Lupta pentru piaţă" // Observator economic. – 2001. -N.5.;
10. Cristafovici Profira, Panfil Ion „Particularităţile formării imaginii mărcii оn Republica Moldova" // Strategii şi modalităţi de intensificare a colaborării dintre Moldova şi Romвnia оn condiţiile extinderii Uniunii Europene spre Est: simpozion ştiinţific internaţional. -2000. -28-29 sept. -p;
11. Cuşnir Vitalie „Ai noştri nu оnţeleg оncă importanţa unui brand" // Observator economic. -2001. -N.5. -p. 17-20;
12. Rotaru Cornelia „Mărci de comerţ – nume comercial – nume de domeniu" //Tribuna economică. -200 L-N. 27. -p. 23-25;
13. Stan Sorin „Evaluarea mărcii de produs" // Tribuna economică. – 2001. -N.30;
14. Stan Sorin „Evaluarea mărcii de produs" // Tribuna economică. – 2001. - N.31;
15. V.Bălănuţă, „Analiza gestionară a оntreprinderii”, ASEM, 1999
16. Зайкин А. «Как создать сильный брэнд» // Маркетинг. – 2001. – Н.3;
17. Analiza diagnostic a societăţilor comerciale оn economia de tranziţie”, coordonator C.Mercută, Editura tehnică, Bucureşti-1994
18. А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфулин «Методика финансового анализа», Москва, 1995
19. В.Г.Гортоломей, В.С.Паладий «Экономический анализ и рынок: оценка финансового состояния», Кишинёв, 1993
20. Юд. Бригхем, „Финансовый менеджмент” Санкт-Петербург, 1997.
21. ”Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и обьединений”. Ред Рыткин, Москва, 1980.

Teza de licenta: Atragerea investiţiilor străine la оntreprinderea S.A. “DANA” - ID: 00005 - Volum: 97 pagini

Introducere

Bazată pe relaţii libere оntre diferite forţe ale pieţei, economia de piaţă reprezintă cвmpul de luptă unde agenţii economici оşi demonstrează capacităţile de supravieţuire şi prosperare. Оn dependenţă de caracteristicile sistemului economic оn care activează această misiune capătă un anumit grad de dificultate.
Оn condiţiile crizei actuale a economiei Republicii Moldova activitatea agenţilor economici devine foarte dificilă. Ei se confruntă cu probleme de diferit ordin. Cele mai stridente fiind instabilitatea factorilor mediului economic de activitate, sistemul legislativ şi fiscal imperfect, lipsa mijloacelor financiare şi accesul limitat la tehnologiile inovaţionale. Оn aceste condiţii оntreprinderilor autohtone le revine sarcina grea de a supravieţui оn concurenţa dură de pe piaţa naţională, dar mai cu seamă pe cea mondială. Indiferent de sfera de activitate riscurile sunt inerente oricărei оntreprinderi. Pentru a le evita devine necesară previzionarea riscurilor şi aplicarea din timp a măsurilor de protecţie.

Cuprins

Capitol 1. Baza teoretică a atragerii investiţiilor străine

1.1. Conceptul şi tendinţele fluxurilor de investiţii străine directe
1.2. Teoria investiţiilor străine directe
1.2.1. Teoria investiţiilor străine directe bazată pe teoria investiţiilor internaţionale de portofoliu
1.2.2. Teoria avantajului de monopol şi oligopol
1.2.3. Teoria ciclului de viaţă al produsului
1.2.4. Teoria internalizării producţiei
1.2.5. Teoria eclectică a investiţiilor străine directe

Capitol 2. Analiza diagnostica S.A. “DANA”

2.1. Caracteristica generală a оntreprinderii
2.2. Diagnosticul intern
2.2.1. Analiza activităţii de producţie
2.2.2. Analiza costurilor
2.2.3. Analiza fondurilor fixe
2.2.4. Analiza resurselor umane
2.2.5. Analiza patrimoniului
2.2.6. Analiza rezultatelor economico - financiare
2.3. Diagnosticul extern
2.3.1. Piaţa totală şi piaţa ţintă
2.3.2. Tendinţa industriei
2.3.3. Competitorii şi avantajele competitive ale оntreprinderii
2.3.4. Analiza preferinţelor consumatorilor

Capitol 3. Elaborarea strategiei şi a politicii de atragere a investiţiilor străine

3.1. Politici de atragere a investiţiilor străine.

Bibliografie

1. Alfaire Yvan, Farsirotu Mihaela. Managementul strategic. Strategiile succesului оn afaceri. Bucureşti: Ed. Economică, 1998.
2. Andronic В., Jica P. Inovaţia şi spiritul antreprenorial. Bucureşti: Tribuna Economică, nr. 2,1999.
3. Badruş Gheorghe. Investiţiile directe străine оn Romвnia. Bucureşti: Economistul, nr. 617,5 iunie 2000.
4. Belii Nicolae. Reformele economice оn ţările оn tranziţie. Bucureşti: Probleme economice, nr.25,1996.
5. Buckley Peter J., Casson Mark I. The Future of the Multinational Enterprise. London, 1976.
6. Caves, Richard E. International Corporations. The Industrial Economics of Foreign Investment. London: Economics, N.S. Vol.38, 1971.
7. Dobrotă Niţu (coordonator). Dicţionar de economie. Bucureşti: Ed. Economică, 1991.
8. Dunning John H. Multinational Enterprise and the Global Economy. Edison-Wesley Publishing Company, Wokingham, England, 1993.
9. Feler V.V. Creativitate şi creativitate managerială. Bucureşti: Expert, 1998.
10. Grahman Edward M. Transatlantic Investment by Multinational Firms. A. Rivalistic Phenomenum. Journal of Post Keynsion Economics, Vol. 1,1978.
11. Humer Stephen H. The International Operations of National Firms: a Study of Direct Foreign Investments. Cambridge: MIT Press, 1976.
12. Keynes J.M. Teoria generală a folosirii mвinii de lucru, a dobвnzii şi a banilor. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1970.
13. Kindleberger CP. The World of Depression, 1919-1939, Al-len Lane, London, 1973.
14. Knickerbocker Frederick T. Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise. Boston Harvard University Graduate School of Business Administration, 1993.
15. Mazilu Anda. Transnaţionalele şi competitivitatea. O perspectivă est-europeană. Bucureşti: Ed. Economică, 1999.
16. Porter Michael E. The Competitive Advantage of Nations. The Mar Millan Press Ltd, London, 1992.
17. Rugman Alan M. Internalization as a General Theory of Foreign Direct Investment: a Re-Apraisal of the Literature. Weltwirschaftlisches Archiv, Vol. 116, Universitat Kiel, Institut fur Weltwirschaft, 1990.
18. Vernon Raymond. International Investment and International Trade in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, vol. 80, 1966.
19. Anuarul statistic al Republicii Moldova: 1995-2005. Chişinău, Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova.
20. Raportul naţional asupra dezvoltării umane. Chişinău: PNUD, Republica Moldova, 1995-2005.
21. Legea privind investiţiile străine. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Chişinău, nr. 5-7 din 13 ianuarie 2000.
22. Moldova XXI. Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă. Chişinău, 2000.
23. http://www.parlament.md/
24. Volumul net al investiţiilor străine directe este la cel mai jos nivel din ultimii ani. Sursa - http://www.azi.md/news?ID=40426

Teza de an: Angajarea la serviciu şi adaptarea profesională a angajatului - ID:00004 - Volum: 40 pagini

Introducere

„A vorbi e bine, a scrie e şi mai bine; a tipări e cel mai bine. Un gоnd elaborat concis şi limpede, cu dovezi, exemplificări, documente, o dată tipărit, este fapta cea mai bună, cea mai curajoasă, uneori, pe care omul o poate dărui lumii". Actualitatea economică, extrem de diversă, reclamă оn mod cert un suport teoretic, o literatură de specialitate pe măsură. Ca atare, problematica complexă a managementului, pe care autorii o reliefează, nu poate decоt să aducă un plus de cunoaştere оn aria sferei a cărei suprafaţă este оncă puţin haşurată.

Cuprins

Capitolul I. Piaţa muncii
1.1. Faza de autoevaluare pentru piaţa muncii
1.2. Faza de investigare a pieţei muncii
1.3. Faza de оntocmire a curriculum-ului vitae
1.4. Elaborarea instrucţiunii de serviciu
1.5. Orientarea colaboratorilor nou – angajaţi

Capitolul II. Analiza situaţiei existente оn domeniul resurselor umane
2.1. Sarcina de calcul
2.3. Rezolvare

Capitolul III. Proiectul de măsuri de perfecţionare a managementului resurselor umane la combinat
3.1. Măsuri de perfecţionare a managementului resurselor umane la combinat
3.2. Măsuri de perfecţionare a organizării locurilor de muncă
3.3. Măsuri de perfecţionare a normării muncii
3.4. Măsuri de perfecţionare a organizării remunerării muncii
3.5. Măsuri de protecţie socială a angajaţilor
3.6. Sistematizarea măsurilor şi evaluarea eficienţei economice

Concluzie

Analizоnd situaţia оntreprinderii оn domeniul resurselor umane putem spune că are o tendinţă de orientare spre sistemele europene de dirijare a resurselor umane. Deoarece a fost fondată оn perioada sovietică, acum trece o perioadă de tranziţie de la sistemele sovietice la cele europene.
Combinatul de vinuri „Cricova”S.A. este o оntreprindere de stat şi оn cadrul ei se includ şi sindicatele care asigură оndeplinirea tuturor drepturilor angajaţilor. Cu toate că оn mare parte оntreprinderea prin faptul că nu concediază o parte din angajaţi, totuşi, cоt de cоt le susţine traiul, deoarece оn zonă ea are practic cei mai mulţi angajaţi şi cu un salariu destul de оnalt, plătit la timp, dar aceast lucru se efectuiază cu piederi pentru оntreprindere.

Bibliografie


1) Bălănuţă V. “Analiza gestionară: lucrare didactico-aplicativă оn domeniul activităţii оntreprinderii de producţie”, ASEM, Chişinău 2003.
2) Cojocaru Svetlana “Managementul resurselor umane ”, Chişinău 1998.
3) Iosif Gherghe “Managementul resurselor umane. Psihoogia personalului”, ed. Victor, Bucureşti 2001.
4) Movileanu P.T. “Eficienţa economică a utilizării potenţialului uman”, Chişinău 2000.
5) Monitorul Oficial din 11 aprilie 2002, nr. 50-52, “Legea salarizării”.
6) Hotărоrea Guvernului RM nr.152 din 19.02.2004

Teza de licenta: Analiza planificării, selecţiei, formării şi promovării personalului la S.A.„Dumsperus” - ID:00003 - Volum: 92 pagini

Introducere

Оn centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje, autovehicule sau bani sunt doar de importanţă secundară. Fără oameni nu se pot face afaceri. Afacerile nu au alt scop decвt să servească nevoile oamenilor.
Desigur, oamenii au roluri diferite оn cadrul unei afaceri şi au multe legături cu alte afaceri. Oamenii sunt angajaţii unei afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienţi, creditori, debitori şi deseori sunt acţionari ai unei iniţiative, оn mod frecvent оnsă, ei pot avea toate aceste atribute la un loc.

Cuprins

Capitolul 1. Resursele umane – factorul principal al creşterii economice
1.1. Conţinutul şi obiectivele managementului resurselor umane
1.1.1. Conceptul de management al resurselor umane
1.1.2. Obiectivele managementului resurselor umane
1.1.3. Politica resurselor umane
1.1.4. Responsabilitatea managementului resurselor umane
1.2. Implementarea şi evoluţia managementului resurselor umane оn condiţii tranzitorii
1.3 Firma ca sistem şi subsistemul resurselor umane
1.3.1. Etapele realizării subsistemului resurselor umane
1.3.2. Organizarea internă a departamentului de resurselor umane
1.3.3. Atribuţiile departamentului de resurse umane
1.3.4. Tipuri de structuri оn organizarea departamentului de resurse umane

Capitolul 2. Planificarea strategică a resurselor umane
2.1 Conţinutul managementului previzional al necesarului de resurse umane

Capitolul 3. Recrutarea resurselor umane
3.1. Conţinutul recrutării resurselor umane
3.1.1. Previziuni asupra pieţei de recrutare
3.1.2. Responsabilităţi оn recrutarea resurselor umane
3.2. Metode, criterii şi principii de recrutare a resurselor umane
3.2.1. Metode de recrutare a resurselor umane
3.2.2. Surse de recrutare a resurselor umane
3.2.3. Criterii de recrutare a resurselor umane
3.2.4. Principii de recrutare a resurselor umane
3.3. Оntocmirea planului de recrutare a resurselor umane
3.3.1. Elementele planului de recrutare a resurselor umane
3.3.2. Etapele planului de recrutare a resurselor umane
3.3.3. Cauzele eşecului unei acţiuni de recrutare a resurselor umane
3.4 Procesul de selecţie a resurselor umane
3.4.1. Оntocmirea unui curriculum viate
3.4.2. Scrisoarea de prezentare
3.4.3. Completarea formularului pentru angajare
3.4.4. Intervievarea pentru selecţie
3.4.5. Testarea pentru selecţie
3.4.6. Verificarea referinţelor
3.4.7. Examenul medical
3.4.8. Angajarea
3.5 Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei
3.5.1. Conţinutul pregătirii profesionale
3.5.2. Responsabilităţile pregătirii profesionale
3.5.3. Obiectivele pregătirii profesionale
3.5.4. Identificarea cerinţelor de pregătire

Capitolul 4. Analiza planificării, selecţiei, formării şi promovării personalului la s.a. „Dumsperus” şi Asociaţia Intergospodărească de Construcţii (MCO)

Concluzie


Оntr-o economie de piaţă o оntreprindere о-şi desfăşoară activitatea оn condiţiile unei puternice competiţii, atоt pe piaţa internă, cоt şi pe cea externă. De aceea pentru a avea o activitate profitabilă ele sunt nevoite să-şi creeze structuri capabile să anticipeze tendinţele de evoluţie şi modificările structurale şi de conţinut ale pieţei pe care activează. Оn acest context planificarea strategică a organizaţiei, inclusiv a resurselor umane, reprezintă cea mai importantă activitate managerială cu efecte pe termen lung
Condiţiile actuale impun regоndirea şi reproiectarea subsistemului forţelor de muncă pe criteriile de eficienţă şi rentabilitate şi tratarea problemelor resurselor umane sub absolut toate aspectele sale. Forţa de muncă, singurul element creator, activ şi coordonator al activităţii economice, include componente cu calificări, specializări şi trăsături de personalitate diferite, aspiraţii, experienţe sociale şi stări de spirit multiple.

Bibliografie


1. Antohie E. – Contribuţii privind dimensionarea capacităţii optime de producţie a unităţilor de construcţie, Teză de doctorat, 1988.
2. Antohie E. ş. a. – Management operaţional оn construcţii, studii de caz, vol. I, Iaşi, 1995.
3. Beiu E., ş. a. - Organizarea, conducerea, economia şi legislaţia construcţiilor, E.D.P. Bucureşti, 1979.
4. Crum L. W. – Ingineria valorii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976.
5. Culegeri statistice pe anii 1996 – 2003, Chişinău, Departamentul statisticii al Republicii Moldova, 2003.
6. Galkina I. – Organizaţia i planirovanie stroitelinogo proizvodstva, Vвsşaia şcola, Moskva, 1985.
7. Giuşcă N. – Ingineria proceselor de construcţie, Editura „Gh. Asachi” 1997.
8. Hagiu V. ş. a. – Organizarea şi conducerea producţiei de construcţii, I.P. Iaşi, 1985.
9. Heine W. – Modul economic de gвndire, Bucureşti, 1987.
10. Luca G. – Management industrial, Bazele managementului general, U.T. Iaşi, 1996.
11. Lupăşteanu R. - Оndrumar economic оn construcţii, Iaşi, 1992.
12. Lupăşteanu R. – Construction management, Editura Gama, Iaşi, 1997.
13. Olariu M. – Managementul calităţii, Economică, Bucureşti, 1995.
14. Owen G. – Teoria jocurilor, trad. din l. engleză de M. Dragomirescu, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1974.
15. Rusu C. – Managementul afacerilor mici şi mijlocii, Editura Logos, Chişinău.

Teza de licenta: Analiza financiară a оntreprinderii S.A.”Barza Albă” - ID:00002 - Volum: 106 pagini

Introducere

Tranziţia la economia de piaţă presupune realizarea unei reforme economice radicale, scopul căruia constă оn crearea condiţiilor favorabile ca оn societate să se realizeze principalele caracteristici ale economiei de piaţă. După cum se ştie, reformele economice şi sociale оn Republica Moldova progresează, se conturează stabilizarea macroeconomică. Cu toate acestea situaţia social-economică continuă să rămоnă complicată şi contradictorie.
Astăzi este clar, că pentru realizarea mai eficientă a obiectivelor principale ale reformei acestui sistem se cere o оmbogăţire esenţială , argumentată şi corelată a măsurilor de caracter operativ cu scopurilor şi măsurilor strategice.

Cuprins

Capitolul 1. Analiza diagnostic financiară a оntreprinderii şi bazele ei teoretice
1.1 Noţiunea ,esenţa, sarcinile analizei stării şi stabilităţii financiare a оntreprinderii
1.2 Analiza repartizării capitalului şi aprecierea stării patrimoniului оntreprinderii..8
1.3 Analiza formării capitalului
1.4 Indicii eficacităţii şi intensităţii utilizării capitalului
1.5 Analiza solvabilităţii pe baza indicilor lichiditaăţii оntreprinderii
1.6 Analiza stabilitоţii financiare a оntreprinderii
1.7 Analiza riscului de faliment

Capitolul 2. Analiza economico-financiară a activitaăţii comerciale şi de producţie a S.A. „BARZA ALBĂ”
2.1 Caracteristica generală a оntreprinderii
2.1.1 Structura organizatorică a оntreprinderii
2.2 Analiza indicatorilor de bază a activităţii economice
2.3 Analiza activităţii de marketing la S.A. „Barza Albă”
2.4 Analiza resurselor umane
2.5 Analiza costului de producţie
2.6 Analiza stării financiare a оntreprinderii S.A. „Barza Albă”
2.6.1. Analiza activelor оntreprinderii
2.6.2. Analiza surselor de finanţare
2.6.3. Analiza mijloacelor circulante
2.6.4. Analiza stabilităţii financiare a оntreprinderii
2.7 Analiza lichidităţii оntreprinderii
2.8 Analiza rezultatelor financiare şi eficienţa utilizării patrimoniului оntreprinderii
2.9 Analiza dependenţei de corelaţie оntre rentabilitatea activelor şi factorii esenţiali
2.10 Analiza SWOT

Capitolul 3. Planul de măsuri pentru perfecţionarea stării financiare la S.A. „Barza Albă”

3.1 Măsura de amelioarare a stării financiare a оntreprinderii
3.1.1 Măsura privind creşterea veniturilor
3.1.2 Măsura reducerii costului
3.1.3. Măsura pentru reducerea cheltuielilor de fabricaţie
3.1.4. Mărirea eficienţei utilizării mijloacelor fixe
3.2 Modernizarea organizării procesului de producţie pe baza introducerii tehnologiei progresive

Concluzie

Оn urma analizei activităţii S.A. „Barza albă” pe parcursul ultimilor cinci ani, оn general s-a оnregistrat un trend crescător a indicatorilor de bază: volumul vоnzărilor nete a crescut de la 38156,1 mii lei оn anul 1999 la 142647,7 mii lei оn anul 2003, volumul producţiei marfă creşte respectiv de la 37890,2 mii lei оn anul 1999 la 137546,4mii lei оn anul 2003, profitul net creşte şi el de la 2495.2 mii lei la 52402,7 mii lei оn anul 2003.
Analizоnd vоnzările оn anul 2003 a оntreprinderii obţinem următoarea structură: divin, 12% băuturi tari şi 24% vin din care cota majoritară a fost destinată exportului, respectiv — 76%, 67% şi 95,8%. Societatea pe Acţiuni „BARZA ALBĂ” deţine pe piaţa .........

Bibliografie

1. Anuarul statistic al Republicii Moldova Chişinău, Statistica ,1999-2001
2. Analiza rapoartelor financiare, ASEM, 2005
3. Blaj Ilie, Ciornвi Nicolae „Economia firmelor contemporane”, Manual Universitar, Chişinău 2003
4. Blaj llie,"Modelarea proceselor economice оn industria alimentară" Moscova, 1989
5. Ciucur Dumitru, Gavrilă llie, Popescu Constantin "Economie: Manual universitar" Bucureşti Economica, 2001;
6. Boulescu Mircea “Mnagementul financiar contabil”, Editura Bucureşti, 2002
7. Bostan Ionel “Controlul financiar”, Polirom 2000
8. Brezeanu Petre “Gestiunea financiară a оntreprinderii”, Editura Bucureşti, 2001
9. Constantin A. “Economia оntreprinderii”, Bucureşti, Editura ASE, 1997
10. Cotelinic Ala “Managementul unităţilor economice”, Chişinău, Ed. ASEM, 1998
11. "Economie şi finanţe" Chisinau ASEM nr. 1-3 1996;
12. Mihăilescu Nicolae “Analiza activităţii economico-financiare”, Editura Victor, Bucureşti, 2001
13. Mărgulescu Dumitru “Analiza economico-financiară”, Ed. Romвnia de mоine, Bucureşti, 1999
14. Munteanu Victor “Contabilitatea financiară”, Bucureşti, 1999
15. Gaskin Terry “Indicatorii financiari”, Bucureşti, 2000
16. Niţă Dobroţă “ Economie politică”,Editura economică
17. Roşca P. “Economie generală”, Chişinău, Editura ULIM, 1997
18. Tolea Marin “Analiza economico-financiară a firmelor”, Bucureşti, 2000
19. Toma Mihai, Alexandru Felicia “Finanţe şi gestiune financiară de оntreprinderi”, Ed. Bucureşti, 1998
20. Nicolescu Ovidiu “Strategii manageriale de firmă”,Bucureşti,Ed.Economică, 1999
21. "Economie şi finanţe" Chisinau ASEM nr. 1-3 1996;
22. Enescu Constantin "Modele de analiză a activităţii de comerţ exterior" Bucureşti Economica, 1993;
23. Arvinti Vitalie "Metode statistice de analiza a comerţului exterior" Chisinau, 2000;
24. Blaj llie,"Modelarea proceselor economice оn industria alimentară" Moscova, 1989;
25. Ciucur Dumitru, Gavrilă llie, Popescu Constantin "Economie: Manual universitar" Bucureşti Economica, 2001;
26. Cobzaru Ion "Relaţii economice internaţionale" Bucureşti Economica,2000;
27. Cretu LKan "Modalităţi de determinare a rentabilităţii comerţului exterior", 1999;
28. Anghelache Constantin "Comerţ exterior" Bucureşti Economica 1999;
29. Dumitru Camelia "Management internaţional şi relaţii economice internaţionale" Iaşi Polirom, 2000;
30. Floricel Constantin "Relaţii şi tehnici financiar monetare internaţionale" Bucureşti Economica, 1994;
31. Galaju Ion, Rojco V "Economia mondială" Chisinau, 1998;
32. Moldovanu Dumitru "Tranziţia: Interdependenţa transformărilior sistemice şi a integrării оn economia mondială" Chisinau ,1997;
33. Moldovanu Dumitru "Economia relaţiilor externe" Chisinau, 1999;
34. Osadcii V "Comerţ internaţional" Chisinau Radu, 1999;
35. Parfоroiu Alexandru "Introducerea оn relaţiile europene" Bucureşti Economica, 1999;
36. Stănescu Ion "Bazele comerţului" Bucureşti Economica, 1999;
37. "Anuarul statistic al Republicii Moldova" Chisinau Statistica ,1999-2001;
38. "Economie şi finanţe" Chisinau ASEM nr. 1-3 1996;
39. "Economie şi sociologie" Chisinau nr.2 ,1998.
40. Niţă Dobroţă, Economie politică,Editura economică.

Teza de licenta: Activitatea logistica si eficienta activitatii manageriale in cadrul intreprinderii CV „Cricova” S.A - ID:00001 - Volum: 95 pagini

Introducere

Оn contextul actual, succesul unei companii se construieşte pe principii moderne de management şi marketing. Numai astfel, o companie poate spera că va reuşi să pătrundă şi să se menţină pe piaţa, naţională sau internaţională, ambele, fără deosebire, puternic concurenţiale.Activitatea managerială este o realitate cu istorie оndelungată, colectivităţile umane au simţit оntotdeauna nevoia unei conduceri care să le asigure coerenţa şi disciplina eforturilor depuse pentru atingerea unor anumite scopuri. Managementul, оn literatura de specialitate, este definit ca ştiinţa tehnicilor de conducere a оntreprinderilor, dar оn acelaşi timp poate fi privit ca un complex de metode şi procedee cu caracter productiv, economic şi social, inclusiv administrativ intern, ce pot fi folosite оn activitatea de organizare şi conducere a entităţilor productiv economice şi sociale.................

Cuprins

Capitolul 1. Fundamentarea teoretică şi eficienţa activităţii manageriale
1.1. Fundamente teoretice ale esenţei activităţii logistice
1.1.1 Noţiunea activităţii logistice, esenţa activităţii logistice
1.1.2. Indicatorii activităţii logistice
1.1.3. Eficienţa activităţii logistice
1.2. Eficienţa activităţii manageriale.
1.2.1. Noţiune de eficienţă a activităţii manageriale, obiectul, sarcinile activităţii manageriale
1.2.2. Diverse abordări ştiinţifice privind eficienţa оn management

Capitolul 2. Analiza tehnico-economică a activităţilor de producere şi comercializare la SA „Cricova”
2.1. Caracteristica оntreprinderii
2.2. Analiza principalilor indicatori tehnico-economici ai CV „Cricova” S.A
2.3. Analiza comercială
2.3.1. Analiza structurală a vвnzărilor pe tipuri de activităţi operaţionale
2.3.2. Analiza structurală a vвnzărilor pe tipuri de produse
2.3.3. Analiza concurenţilor
2.3.4. Promovarea
2.4. Analiza situaţiei financiare la Combinatul de vinuri „Cricova” S.A.
2.4.1. Componenţa şi structura patrimoniului
2.4.2. Analiza surselor de finanţare
2.4.3. Analiza mijloacelor circulante

Capitolul 3. Activitatea logistică şi analiza eficienţei activităţii manageriale la SA Cricova
3.1. Activitatea logistică la SA Cricova
3.2. Analiza eficienţei manageriale la SA Cricova

Capitolul 4. Perfecţionarea activităţii logistice la SA Cricova
4.1. Perfecţionarea managerială la SA Cricova
4.2. Direcţiile de optimizare a activităţii la SA Cricova
4.3. Infrastructura logistică la SA Cricova

Concluzie


Obiectivul fundamental urmărit prin proiectarea şi raţionalizarea manage­mentului oricărei firme - industriale, construcţii, servicii etc. - оl constituie creşterea eficienţei acesteia. Оnainte de a arăta modalităţile concrete prin care aceasta poate fi evaluată, considerăm necesare unele precizări de principiu, de natură să faciliteze şi să оmbogăţească abordarea eficienţei perfecţionării manage­mentului. Aceasta, cu atвt mai mult, cu cвt, aşa cum se relevă оn prezentul studiu privind raporturile dintre teoria şi practica economică, nu poate fi, оn mod logic, o identitate perfectă оntre ele, cea dintоi oferind structura unor anticipaţii raţionale a evoluţiei proceselor1, inclusiv pe planul eficienţei..........

Bibliografie

1. “International journal of physical distribution and logistics management” a. 1990 Nr. 7.
2. “Managementul logisticii şi distribuţiei”. Bucureşti 2001.
3. Afanasiev I. „The scientific and technological revolution: it's impact on management and educafiori” Progress, Moscow, 1976.
4. „Buletin statistic de informaţie publică” – Departamentul de Analiză Statistică şi Sociologică al Repubicii Moldova, iulie 1998. Nr.3.
5. Belostecinic, Grigore. „Concurenţă. Marketing. Competitivitate” -Chişinău: ASEM, 1999.
6. Belostecinic, Grigore. „Parteneriatul оn distribuţie”. - Chişinău: ASEM, 2002.
7. Burja, Camelia. „Cum să faci publicitate şi distribuţie rentabilă”: Tribuna economică, nr.3, 2005.
8. Burlacu Natalia, Cojocaru Vadim “Management”. Chişinău 2000.
9. Cămăşoiu I.„Activitatea economico-financiară a оntreprinderii”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.
10. Cămăşoiu I.„Investiţiile şi factorul timp”, Editura Politică, Bucureşti, 1981
11. Ceauşu Iulian „Tratat de management”. Bucureşti 2003
12. Ciolan I..„Optimizarea deciziilor de investiţii”, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
13. Dalotă Marius-Dan „Managementul firmei prin planul de afaceri” Timişoara 1997
14. Dorobanţu Horia, Cucui Ion, Manole Victor „Managementul distribuţiei mărfurilor” Tоrgovişte 1995.
15. Drucker P. „Management. Tasks. Responsabilities. Practices” Heineman, London, 1974.
16. „Expo Vin Moldova '2004” : Pro Bussines, nr.2, februarie 2004;
17. Florescu C. „Marketing”. Bucureşti 1992.
18. Gordova M.P. „Rоnok i logistika”. Moscova 1993.
19. Marin J. „L'efficacite de l'entreprise”, оn Direction et gestion des entreprises, nr.2/1984.
20. Marrini G. – „Management and logistics” www.ailog.com
21. Nica Panaite C., Sasu Constantin, Iftimescu Aurelian „Managementul firmei”. Chişinău 2005
22. Nicolescu O. „Funcţia de organizare оn оntreprinderea modernă”, Editura Politică, Bucureşti, 1975.
23. Petrovici Ala “Optimizarea serviciilor logistice оn distribuţia produselor la оntreprindere”, Economica 2000, Nr.3.
24. Petrovici Ala „Direcţii de optimizare a activităţii logistice оn economia Repubicii Moldova”. Economica, 1999, Nr.1.
25. Popa Virgil “Strategii şi politici de оntreprindere”. Tоrgovişte 1999
26. Porter Michael “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Perfomance”. New York 1985.
27. Postică Maia „Eficienţa managerială оn funcţie de organizarea timpului”. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova Nr.1. Chişinău 2000.
28. Romвnu I. „Econometrie cu aplicaţii оn eficienţa investiţiilor” Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
29. Tăistaru. I. „Eficienţa economico-socială”, Editura Scrisul Romвnesc, Craiova, 1983.
30. Tăroată Angel, Dumitrescu Constantin „Marketing performant”. Timuşoara, 1996.
31. Ţuţurea Moise „Management strategic”. Sibiu 2002.
32. www.cricova.md
33. www.gate.md/mbinet