Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Gestionarea riscului de credit în bănci - ID:02583 - Volum 70 pagini

Lista abrevierilor
Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND RISCUL DE CREDIT ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

1.1. Abordarea conceptuală și clasificarea riscurilor bancare
1.2. Riscul de credit ca componentă a activității de creditare
1.3. Politici de gestiune a riscului de credit în cadrul activității bancare 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA RISCULUI DE CREDIT ȘI GESTIUNEA ACESTUIA ÎN CADRUL BĂNCILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Procesul de evaluare a riscului de credit
2.2. Analiza riscului de credit în cadrul băncilor din Republica Moldova
2.3. Tehnici de acoperire și minimizare a riscului de credit 
 
CAPITOLUL III. CĂI ȘI POSIBILITĂȚI DE EFICIENTIZARE A GESTIUNII RISCULUI DE CREDIT ÎN BAZA EXPERIENȚEI INTERNAȚIONALE
2.1. Managementul riscului de credit din perspectiva experienței internaționale
2.2. Căi și direcții de eficientizare a metodologiei de evaluare a riscului de credit în bancă 
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Evaluarea cadrului de reglementare a băncilor și analiza respectării lui la BC Euro Credit Bank S.A. - ID:02582 - Volum 70 pagini

Lista abrevierilor
Introducere 
 
CAPITOLUL I. DEFINIREA ȘI EVALUAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII BANCARE

1.1. Evoluția sistemului bancar și a legislației bancare în Republica Moldova
1.2. Rolul reglementării bancare și modele de supraveghere bancară
1.3. Reglementarea activității bancare 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA RESPECTĂRII CADRULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII BANCARE
2.1. Analiza cadrului de supraveghere bancară prin identificarea băncilor importante în Republica Moldova
2.2. Reglementările bancare necesare pentru un sistem bancar stabil şi efectiv, bazat pe experienţele internaţionale
2.3. Analiza stării financiare a sectorului bancar al Republicii Moldova prin prisma reglementării bancare 
 
CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII BANCARE (ÎN BAZA BC EUROCREDITBANK)
3.1. Calitatea reglementărilor bancare din Republica Moldova determinată de evaluări şi metodologii internaţionale
3.2. Reglementarea bancară la BC Eurocreditbank şi evaluarea calităţii reglementărilor bancare
3.3. Măsuri de restructurare a politicii de reglementare bancară şi dirijarea lichidităţii în sectorul bancar din Republica Moldova conform comitetului BASEL II 
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Evaluarea creditelor bancare acordate persoanelor fizice - ID:02581 - Volum 34 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND OPERAȚIUNILE DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE

1.1. Specificul creditării la persoanele fizice
1.2. Evaluarea credibilității persoanelor fizice 
 
CAPITOLUL II. EVALUAREA CREDITĂRII PERSOANELOR FIZICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza creditelor acordate persoanelor fizice în Republica Moldova
2.2. Direcții de perfecționare și eficientizare a procesului de creditare a persoanelor fizice în Republica Moldova 

Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Proceduri de Creditare a Persoanelor Fizice în Republica Moldova - ID:02580 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE ........3
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE ........5
1.1. Concepţii teoretico-metodologice privind creditarea.......................................................5
1.2. Determinantele esenţiale ale operaţiunilor de creditare a persoanelor fizice.................. 15
1.3. Creditul bancar - sursă importantă de satisfacere a necesităţilor curente ale populaţiei. 16
 
CAPITOLUL II. DETERMINAREA RISCULUI INDIVIDUAL DE CREDITARE ALE PERSOANELOR FIZICE ÎN CADRUL BC „MOLDOVA AGROINDBANK”........ 26
2.1. Selectarea creditelor acordate persoanelor fizice....................................................26
2.2. Analiza şi evaluarea riscului în activitatea de creditare a persoanelor fizice ............31
2.3. Garantarea creditelor - principalul mijloc de protejare faţă de riscul de nerambursare a creditului ....37
 
CAPITOLUL III. OPTIMIZAREA ORGANIZĂRII CREDITĂRII PERSOANELOR FIZICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ......46
3.1. Evoluţia pieţii creditului bancar acordat persoanelor fizice în Republica Moldova........... 46
3.2. Aspecte practice privind gestiunea riscului de credit al persoanelor fizice în Republica Moldova......52
3.3. Posibilităţi de optimizare a procesului de creditare a persoanelor fizice în Republica Moldova. ........61
 
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................70
ANEXE

Teza de an - Bugetul - instrument al previziunii financiare - ID:02579 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE 
 
Capitolul I. Rolul și esența economică a bugetului de stat

1.1. Bugetul de stat – concepte, definiții
1.2. Esenţa economică a bugetului de stat
1.3. Conținutul și problemática previziunii financiare
 
Capitolul II. Evoluția și performanțele bugetului de stat al Republicii Moldova
2.1. Rеglеmеntarеa juridică a sistеmului bugеtar în Rеpublica Moldova
2.2. Analiza еvoluțiеi și formării bugеtului dе stat
2.3. Dеtеrminarеa şi еvaluarеa mеtodеlor dе previziune financiară 

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Raport de practica la intreprinderea “DAL-Nobil” SRL - ID:02578 - Volum 30 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII 
 
CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ENTITĂȚII "DAL-Nobil” S.R.L

2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului 
2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare  
2.3. Evaluarea gestiunii financiare 
2.4. Analiza lichidităţii 
2.5. Analiza profitabilităţii 
 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Raport de practică la Fincombank S.A - ID:02577 - Volum 49 pagini

Introducere. 4 
 
Capitolul I. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economiceobligatorii aleactivității băncii comerciale. 6

1.1 Baza legislativă ce reglementează activitatea instituţiei financiare. 6
1.2 Organul ce efectuează controlul şi supravegherea activităţii băncii comerciale. 7
 
Capitolul II. Statutul băncii. Structura organizatorică şi de conducere a băncii comerciale    8
2.1 Conţinutul statutului băncii. Structura administrativă şi de control a băncii comerciale - organigrama băncii.......8
2.2 Structura organizatorică a Băncii 9 
 
Capitolul III. Resursele băncii, modul formării lor. 11
3.1 Capitalul social al băncii comerciale. 11
3.2 Fondurile proprii ale băncii comerciale: tipuri şi modul formării lor. 11
3.3 Resursele atrase ale băncii comerciale. 12
3.4 Modul deschiderii, gestionării şi închiderii conturilor de depozit. 21
 
Capitolul IV. Modul deschiderii, modificării şi închiderii conturilor la bancă......28
4.1 Deschiderea, modificarea, închiderea conturilor curente ale persoanelor fizice şi juridice în bancă comercială. 28
4.2 Modul Deschiderii contului 29
4.3 Modul închiderii conturilor. 31
 
Capitolul V. Operaţiunile de decontare, efectuate de banca comercială. 32
5.1 Operaţiuni de decontare efectuate de banca comercială. 32
5.2 Aderarea băncii la sistemele de transfer rapid de numerar. 35
 
Capitolul VI. Operaţiunile de casă ale băncii comerciale. 37
6.1 Organizarea serviciilor de casă la banca comercială. 37
6.2 Modul derulării operaţiunilor de încasare a numerarului în baza documentelor de încasare....38
 
Capitolul VII. Operaţiunile de credit şi investiţionale ale băncii comerciale. 39.
7.1 Politica de creditare a băncii comerciale. 39
 
Capitolul VIII. Operaţiunile cu valuta, tipurile şi modul organizării lor. 41
8.1 Operaţiuni de schimb valutar. 41
8.2 Controlul efectuării operaţiunilor cu numerarul 43 
 
Capitolul IX. Rezultatul activităţii băncii comerciale şi rapoartele financiare anuale ale băncii comerciale....44
 
Concluzie.............46
Bibliografie...........48

Teza de licenta - Politica de creditare a intreprinderilor din Republica Moldova - ID:02576 - Volum 69 pagini

Introducere  

CAPITOLUL I. CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND POLITICA DE CREDITARE A ÎNTREPRINDERILOR

1.1. Conţinutul politicii de creditare a întreprinderilor
1.2. Regementarea și supravegherea politicii de creditare în Republica Moldova
1.3. Metodele de apreciere a credibilității întreprinderilor în vederea acordării creditelor 
 
CAPITOLUL II. MECANISMUL DE CREDITARE A ÎNTREPRINDERII S.A. „BICROMAT”
2.1. Etapele procesului de creditare a întreprinderii
2.2. Aprecierea stării financiare a întreprinderii în vederea creditării
2.3. Analiza creanțelor întreprinderii
2.4. Evaluarea riscului financiar și de credit a întreprinderii 
 
CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA POLITICII DE CREDITARE A ÎNTREPRINDERII S.A. „BICROMAT”
3.1. Perfecționarea politicii de creditare în contextul simplificării procesului de acordare a creditelor agenților economici
3.2. Metode de gestionare a riscului creditar
3.3. Dezvoltarea metodologiei de creditare a întreprinderilor în Republica Moldova
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Politica de Creditare in Cadrul Intreprinderii - ID:02575 - Volum 36 pagini

Introducere…………2-3 
 
Capitolul I : Aspecte teoretice privind finanţarea

1.1 Gestiunea financiară pe termen scurt….…………4-10
1.2 Finanţarea pe baza clienţilor neîncasaţi…………10-12
1.3 Finanţarea cu ajutorul stocurilor……………………….12-13
1.4 Gestiunea financiară pe termen lung………………13-18
 
Capitolul II : Analiza financiara a întreprinderii
2.1 Gestiunea financiară a întreprinderii………19-21
2.2 Costul creditelor bancare și costul creditelor comerciale a întreprinderii „Rotexim”….20-26
2.3 Problemele politicii bancare în cadrul întreprinderii şi rezolvarea lor....31-32 
 
Concluzie………32-33
Bibliografie……34

Teza de licenta - Impozitele indirecte – sursa principala in formarea bugetului de stat in conditiile amnistiei fiscale - ID:02574 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A IMPOZITELOR INDIRECTE – INSTRUMENT ÎN FORMAREA BUGETULUI DE STAT

1.1. Caracteristica generală și clasificarea impozitelor indirecte în economia de piață
1.2. Evoluția, funcțiile și rolul impozitelor indirecte
1.3. Experiența internațională în gestiunea impozitelor indirecte
 
CAPITOLUL II. ANALIZA CONTRIBUȚIEI IMPOZITELOR INDIRECTE ÎN FORMAREA BUGETULUI DE STAT ÎN CONDIȚIILE AMNISTIEI FISCALE
2.1. Particularităţile efectuării amnistiei fiscale în RM
2.2. Contribuția impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat în Republica Moldova
2.3. Efecteleamnistiei fiscaleşi a capitalului asupra bugetului de stat
 
CAPITOLUL III. PERSPECTIVE ȘI DIRECȚII DE PERFECȚIONARE A IMPOZITELOR INDIRECTE LA FORMAREA BUGETULUI DE STAT
3.1. Propuneri și sugestii în raport cu perfecționarea impozitelor indirecte
3.2. Optimizarea cotelor de impunere în Republica Moldova
3.3. Direcţii de perfecţionare a sistemului fiscal în Republica Moldova
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Impactul Amnistiei Fiscale asupra Dezvoltarii Economiei Tarii - ID:02573 - Volum 42 pagini

Introducere……3-4 

Capitolul 1:

1.1 Noţiuni generale......4-5
1.2 Amnistia fiscala pe plan internaţional………5-13
1.3 Particularităţile efectuării amnistiei fiscale în RM…13-17

Capitolul 2:
2.1 Modul de efectuare a amnistiei fiscale…………17-23
2.2 Condiţiile de legalizare a capitalului………………23-35
2.3 Efectele amnistiei fiscale şi a capitalului asupra dezvoltării economiei ţării……36-40 

Concluzii……………41
Bibliografie………42

Teza de licenta - Direcții de optimizare a rezultatelor financiare la întreprindere - ID:02572 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE......4 
 
CAPITOLUL I. REZULTATUL FINANCIAR – ELEMENT DE BAZĂ AL ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII.......6

1.1. Conţinutul, esența și tipología rezultatelor financiare………6
1.2. Factorii de influență asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii......11
1.3. Cheltuielile și veniturile ca element de bază al formării rezultatelor financiare a întreprinderii………18 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L....26
2.1. Analiza rezultatelor financiare şi formarea profitului în cadrul întreprinderii Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L......26
2.2. Evaluarea indicatorilor de bază ai rentabilității și factorilor de influență asupra acesteia.....35 
 
CAPITOLUL III. MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A REZULTATELOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L......42
3.1. Problematica sporirii rezultatelor financiare pentru întreprinderile din Republica Moldova.42
3.2. Oportunităţi de creştere a rezultatelor financiare şi a rentabilităţii întreprinderii Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L......46
3.3. Căi și modalități de optimizare a rezultatelor financiare ale întreprinderii Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L.....51 
 
CONCLUZII.................55
BIBLIOGRAFIE............60
ANEXE.......................62

Teza de licenta - Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii şi direcţii de maximizare a acestora - ID:02571 - Volum 54 pagini

Introducere  5
 
Capitolul I Aspecte teoretice privind rezultatele financiare ale întreprinderii 10

1.1 Conţinutul economic al rezultatelor financiare a întreprinderii 10
1.2 Caracteristica veniturilor si cheltuielilor ca elemente de bază la determinarea rezultatelor financiare 18
1.3 Sarcinile şi sursele informaţionale ale rezultatelor financiare 23 
 
Capitolul II Analiza rezultatelor financiare ale C.A.P. " Basarabia” 26
2.1. Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderii) pînă la impozitare 27
2.2. Analiza factorială a rezultatului din activitatea operaţională a C.A.P. „Basarabia”30
2.3. Analiza profitului brut al C.A.P. " Basarabia” 34
2.4. Analiza profitului (pierderilor) din activităţile neoperaţionale 35
2.5. Analiza formării şi repartizării profitului net al C.A.P. „Basarabia” 39 
 
Capitolul III Propuneri şi recomandări privind maximizarea rezultatelor financiare  42
3.1 Direcţii de maximizare a rezultatelor financiare a CAP "Basarabia” 42 
 
Concluzii  47
Bibliografie  52

Anexe 54

Teza de an - Evaluarea rezultatelor financiare ale intreprinderii si caile de sporire a lor - ID:02570 - Volum 43 pagini

Introducere……3  

Capitolul I. Evaluarea rezultatelor financiare ale întreprinderii şi căile de sporire a lor ……5

1.1 Esenţa şi tipologia rezultatelor financiare.........5
1.2 Structura cheltuielilor şi veniturilor întreprinderii - element indispensabil formării rezultatului financiar ……9
1.3 Factorii de influenţă asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii ......15 
 
Capitolul II. Analiza situaţiei economico-financiară a întreprinderii ...........21
2.1 Caracteristica generală a întreprinderii ....................21
2.2 Evoluţia întreprinderii ……………………………………………………22
2.3 Structura de conducere a întreprinderii ...................23
2.4 Analiza patrimoniului întreprinderii ..........................26
2.5 Analiza surselor de finanţare ..................................27
2.6 Eficienţa activităţii economico-financiare ..................29
 
Concluzii generale privind situaţia actuală şi perspectivele dezvoltării întreprinderii……36 

Bibliografie

Teza de an - Elaborarea politicii financiare în cadrul întreprinderii - ID:02569 - Volum 45 pagini

INTRODUCERE 
 
Capitolul I. Conceptul de politică financiară a întreprinderii

1.1. Politica financiară și rolul ei în dezvoltarea întreprinderii
1.2. Instrumentele de realizare a politicii financiare la nivelul întreprinderii
1.3. Problematica politicii financiare a întreprinderii
 
Capitolul II. Politica financiară a întreprinderilor și particularitățile ei în Republica Moldova
2.1. Componentele elaborării politicii financiare a întreprinderii
2.2. Particularitățile politicii de finanțare pe termen lung și termen scurt în Republica Moldova
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de master - Politica Financiara a Intreprinderii si Implicatiile Acesteia - ID:02568 - Volum 48 pagini

I. Mediul de desfasurare a activitatii financiare a intreprinderii si problematica politicii financiare a acesteia……2 
1.1. Raporturile financiare ale intreprinderii ……………………2
1.2. Problematica politicii financiare a inteprinderii ………4
1.3. Componentele politicii financiare ……………………………10
1.4. Rolul analizei financiare in luarea deciziilor de politica financiara …21
 
II. Analiza politicii financiare a intreprinderii in conditiile SC"Brodconf” SA ……30
2.1. Politica financiara privind constituirea si alocarea capitalurilor banesti……...30
2.2. Politica financiara privind rezultatele activitatii……39
 
III. Concluzii si propuneri…………….44  
IV. Bibliografie………46

Raportul practicii de producție la Agroindbank S.A - ID:02567 - Volum 50 pagini

Introducere. 2

 

Capitolul I. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii aleactivității băncii comerciale. 4

1.1 Baza legislativă ce reglementează activitatea instituţiei financiare. 4

1.2 Organul ce efectuează controlul şi supravegherea activităţii băncii comerciale. 6

 

Capitolul II. Statutul băncii. Structura organizatorică şi de conducere a băncii comerciale9

2.1Conţinutul statutului băncii. Structura administrativă şi de control a băncii comerciale - organigrama băncii........9

2.2 Structura organizatorică a Băncii 10

 

Capitolul III. Resursele băncii, modul formării lor. 12

3.1 Capitalul social al băncii comerciale. 12

3.2 Fondurile proprii ale băncii comerciale: tipuri şi modul formării lor. 12

3.3 Resursele atrase ale băncii comerciale. 13

3.4 Modul deschiderii, gestionării şi închiderii conturilor de depozit. 22

 

Capitolul IV. Modul deschiderii, modificării şi închiderii conturilor la bancă......29

4.1 Deschiderea, modificarea, închiderea conturilor curente ale persoanelor fizice şi juridice în bancă comercială. 29

4.2 Modul Deschiderii contului 30

4.3 Modul închiderii conturilor. 32

 

Capitolul V. Operaţiunile de decontare, efectuate de banca comercială. 33

5.1 Operaţiuni de decontare efectuate de banca comercială. 33

5.2 Aderarea băncii la sistemele de transfer rapid de numerar. 37

 

Capitolul VI. Operaţiunile de casă ale băncii comerciale. 39

6.1Organizarea serviciilor de casă la banca comercială. 39

6.2 Modul derulării operaţiunilor de încasare a numerarului în baza documentelor de încasare.........40

 

Capitolul VII. Operaţiunile de credit şi investiţionale ale băncii comerciale. 41

7.1 Politica de creditare a băncii comerciale. 41

 

Capitolul VIII. Operaţiunile cu valuta, tipurile şi modul organizării lor. 43

8.1 Operaţiuni de schimb valutar. 43

8.2 Controlul efectuării operaţiunilor cu numerarul 45

 

 

Capitolul IX. Rezultatul activităţii băncii comerciale şi rapoartele financiare anuale ale băncii comerciale.......46

 

Concluzie.......................................................................................................................................48

Bibliografie...................................................................................................................................50

Raportul practicii de producție la Victoriabank S.A. - ID:02566 - Volum 50 pagini

Introducere. 3

 

Capitolul I. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii aleactivității băncii comerciale. 5

1.1 Baza legislativă ce reglementează activitatea instituţiei financiare. 5

1.2 Organul ce efectuează controlul şi supravegherea activităţii băncii comerciale. 6

 

Capitolul II. Statutul băncii. Structura organizatorică şi de conducere a băncii comerciale7

2.1 Conţinutul statutului băncii. Structura administrativă şi de control a băncii comerciale - organigrama băncii.....7

2.2 Structura organizatorică a Băncii 8

 

Capitolul III. Resursele băncii, modul formării lor. 11

3.1 Capitalul social al băncii comerciale. 11

3.2 Fondurile proprii ale băncii comerciale: tipuri şi modul formării lor. 11

3.3 Resursele atrase ale băncii comerciale. 12

3.4 Modul deschiderii, gestionării şi închiderii conturilor de depozit. 21

 

CapitolulIV. Modul deschiderii, modificării şi închiderii conturilor la bancă......28

4.1 Deschiderea, modificarea, închiderea conturilor curente ale persoanelor fizice şi juridice în bancă comercială. 28

4.2 Modul Deschiderii contului 29

4.3 Modul închiderii conturilor. 31

 

Capitolul V. Operaţiunile de decontare, efectuate de banca comercială. 33

5.1 Operaţiuni de decontare efectuate de banca comercială. 33

5.2 Aderarea băncii la sistemele de transfer rapid de numerar. 35

 

CapitolulVI. Operaţiunile de casă ale băncii comerciale. 37

6.1Organizarea serviciilor de casă la banca comercială. 37

6.2 Modul derulării operaţiunilor de încasare a numerarului în baza documentelor de încasare.......38

 

Capitolul VII. Operaţiunile de credit şi investiţionale ale băncii comerciale. 40

7.1 Politica de creditare a băncii comerciale. 40

 

Capitolul VIII. Operaţiunile cu valuta, tipurile şi modul organizării lor. 42

8.1 Operaţiuni de schimb valutar. 42

8.2 Controlul efectuării operaţiunilor cu numerarul 44

 

Capitolul IX. Rezultatul activităţii băncii comerciale şi rapoartele financiare anuale ale băncii comerciale........45

 

Concluzie.............................................................47

Bibliografie..........................................................49

Teza de licenta - Platile electronice - ID:02565 - Volum 49 pagini

1. Cărţile de plată .......1

1.1. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei cărţilor de plată..........1

1.2. Tipologia cărţilor de plată................................................2

1.3. Trăsături specifice cărţilor de plată..................................10

1.4 Cardul "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"-instrument modern de plată 12

1.4.1 Implicaţiile emiterii şi utilizării cardului "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"......12

1.4.2 Acceptarea la plată a cardului "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC".......16

1.5 Cardul "BCR VISA Classic” – Instrument modern de plată............. 22

1.5.1 Generalităţi şi condiţii de utilizare..................................22

 

2. Coordonate actuale ale activităţii bancare 25

2.1. Noile trăsături caracteristice activităţii bancare, informatizarea sistemului bancar......25

2.2. Perfecţionarea pregătirii personalului pentru prestări de servicii bancare.....29

2.3. Internaţionalizarea activităţii bancare...............31

2.4. Indicatori economico - financiari ai activităţii bancare.....42

 

3. CONCLUZII ŞI PROPUNERI................................... 45

BIBLIOGRAFIE...........................................................47

Teza de master - Utilizarea instrumentelor moderne de plată în operațiunile de plăți - ID:02564 - Volum 72 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Funcționarea sistemului de plăți și tehnică utilizării instrumentelor de plată

1.1. Tehnologia operațiunilor de plăți prin utilizarea instrumentelor de plată

1.2. Inovații în domeniul aplicării instrumentelor de plată

1.3. Reglementarea legislativă a instrumentelor de plată la nivel național

 

CAPITOLUL II. Studiul acceptării instrumentelor de plată în operațiunile bancare

2.1. Capacitatea băncii de a utiliza instrumentele moderne de plată

2.2. Analiza dinamicii și structurii plăților prin carduri bancare

2.3. Diminuarea riscurilor asupra plăților prin instrumente moderne de plată

 

CAPITOLUL III. Tendințe în utilizarea instrumentelor moderne de plată

3.1. Practici internaționale de utilizare a cardurilor bancare

3.2. Strategii practice de implementare a instrumentelor noi de plată

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE